Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 26 26,1ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή
CEI 2008 PrCome neve d'estate e pioggia alla mietitura,
così l'onore non conviene allo stolto.
26,1-12  Il ritratto dello stolto...
AT greco 26,2ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
CEI 2008 Pr26,2Come passero che svolazza, come rondine che volteggia,
così una maledizione immotivata non ha effetto.
AT greco 26,3ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ
CEI 2008 Pr26,3La frusta per il cavallo, la cavezza per l'asino
e il bastone per la schiena degli stolti.
AT greco 26,4μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ
CEI 2008 Pr26,4Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza,
per non divenire anche tu simile a lui.
AT greco 26,5ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ
CEI 2008 Pr26,5Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza,
perché egli non si creda saggio.
AT greco 26,6ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον
CEI 2008 PrSi taglia i piedi e beve amarezze
chi invia messaggi per mezzo di uno stolto.
26,6 Si taglia i piedi: cioè arreca un danno gravissimo a se stesso.
AT greco 26,7ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων
CEI 2008 Pr26,7Come pendono le gambe da uno zoppo,
così una massima sulla bocca dello stolto.
AT greco 26,8ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν
CEI 2008 Pr26,8Come chi lega una pietra alla fionda,
così chi attribuisce onori a uno stolto.
AT greco 26,9ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων
CEI 2008 Pr26,9Come ramo spinoso in mano a un ubriaco,
così una massima sulla bocca dello stolto.
AT greco 26,10πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν
CEI 2008 Pr26,10È come un arciere che colpisce a caso
chi paga lo stolto o stipendia il primo che passa.
AT greco 26,11ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
CEI 2008 Pr26,11Come il cane torna al suo vomito,
così lo stolto ripete le sue stoltezze.
AT greco 26,12εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
CEI 2008 Pr26,12Hai visto un uomo che è saggio ai suoi occhi?
C'è più da sperare da uno stolto che da lui.
AT greco 26,13λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς
CEI 2008 PrIl pigro dice: "C'è una belva per la strada,
un leone si aggira per le piazze".
26,13-16 ... del pigro
AT greco 26,14ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
CEI 2008 Pr26,14La porta gira sui cardini,
così il pigro sul suo letto.
AT greco 26,15κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα
CEI 2008 Pr26,15Il pigro immerge la mano nel piatto,
ma dura fatica a riportarla alla bocca.
AT greco 26,16σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν
CEI 2008 Pr26,16Il pigro si crede più saggio
di sette persone che rispondono con senno.
AT greco 26,17ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως
CEI 2008 PrÈ simile a chi prende un cane per le orecchie
un passante che si intromette nella lite di un altro.
26,17-28 ... del denigratore e del bugiardo
AT greco 26,18ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται
CEI 2008 Pr26,18Come un pazzo che scaglia
tizzoni e frecce di morte,
AT greco 26,19οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα
CEI 2008 Pr26,19così è colui che inganna il suo prossimo
e poi dice: "Ma sì, è stato uno scherzo!".
AT greco 26,20ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη
CEI 2008 Pr26,20Per mancanza di legna il fuoco si spegne;
se non c'è il calunniatore, il litigio si calma.
AT greco 26,21ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης
CEI 2008 Pr26,21Mantice per il carbone e legna per il fuoco,
tale è l'attaccabrighe per attizzare le liti.
AT greco 26,22λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων
CEI 2008 Pr26,22Le parole del calunniatore sono come ghiotti bocconi,
che scendono fin nell'intimo.
AT greco 26,23ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν
CEI 2008 Pr26,23Come patina d'argento su un coccio di creta
sono le labbra lusinghiere con un cuore maligno.
AT greco 26,24χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους
CEI 2008 Pr26,24Chi odia si maschera con le labbra,
ma nel suo intimo cova inganni;
AT greco 26,25ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
CEI 2008 Pr26,25anche se usa espressioni melliflue, non credergli,
perché nel cuore egli ha sette obbrobri.
AT greco 26,26ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις
CEI 2008 Pr26,26Chi odia si nasconde con astuzia,
ma la sua malizia apparirà pubblicamente.
AT greco 26,27ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει
CEI 2008 Pr26,27Chi scava una fossa vi cadrà dentro
e chi rotola una pietra, gli ricadrà addosso.
AT greco 26,28γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας
CEI 2008 Pr26,28Una lingua bugiarda fa molti danni,
una bocca adulatrice produce rovina.