Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 26 26,1ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή
Interconfessionale Prv26,1Fuori posto è la neve d’estate,
la pioggia al tempo della mietitura,
l’onore per lo stolto.
AT greco 26,2ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
Interconfessionale Prv26,2Come passero che svolazza e rondine che volteggia,
la maledizione ingiusta non raggiunge lo scopo.
AT greco 26,3ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ
Interconfessionale PrvPer il cavallo la frusta, per l’asino la cavezza,
per il dorso degli stolti il bastone.
Rimandi
26,3 il bastone Prv 13,24+.
AT greco 26,4μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ
Interconfessionale Prv26,4Non rispondere a una domanda stupida
e non somiglierai allo stolto che l’ha fatta;
AT greco 26,5ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ
Interconfessionale Prv26,5se devi rispondere, dagli una risposta sciocca
e capirà che non deve credersi sapiente.
AT greco 26,6ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον
Interconfessionale Prv26,6Inviare messaggi per mezzo di uno stolto
è come tagliarsi le gambe e bere veleno.
AT greco 26,7ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων
Interconfessionale Prv26,7Come vacillano le gambe dello zoppo,
così è un proverbio in bocca a uno stolto.
AT greco 26,8ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν
Interconfessionale Prv26,8Rendere onore allo stolto
è come legare un sasso alla fionda.
AT greco 26,9ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων
Interconfessionale Prv26,9Come un ramo spinoso in mano a un ubriaco,
così è un proverbio in bocca a uno stolto.
AT greco 26,10πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν
Interconfessionale PrvÈ un vero pericolo pubblico il capo
che chiama al suo servizio uno stolto
e assume i primi che passano.
Note al Testo
26,10 È un vero pericolo pubblico il capo che: altri: È come un arciere che colpisce a caso chi.
AT greco 26,11ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
Interconfessionale PrvCome il cane torna al suo vomito,
lo stolto ripete i suoi spropositi.
Rimandi
26,11 al suo vomito 2 Pt 2,22.
AT greco 26,12εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Interconfessionale Prv26,12Hai mai visto uno che si crede saggio?
C’è da sperare più da uno stolto che da lui.
AT greco 26,13λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς
Interconfessionale PrvDice il pigro: «C’è una bestia feroce nella strada,
c’è un leone nella via!».
Rimandi
26,13-16 il pigro Prv 6,6+.
AT greco 26,14ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
Interconfessionale Prv26,14La porta gira sui suoi cardini,
e il pigro si rigira nel suo letto.
AT greco 26,15κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα
Interconfessionale Prv26,15Il pigro allunga la mano verso il piatto,
ma gli pesa portarla alla bocca.
AT greco 26,16σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν
Interconfessionale Prv26,16Il pigro si crede più sapiente
di sette persone realmente sagge.
AT greco 26,17ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως
Interconfessionale Prv26,17Immischiarsi nelle liti altrui
è come prendere per le orecchie un cane che passa.
AT greco 26,18ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται
AT greco 26,19οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα
AT greco 26,20ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη
Interconfessionale Prv26,20Se manca la legna, il fuoco si spegne;
se non c’è chi calunnia, la lite finisce.
AT greco 26,21ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης
Interconfessionale Prv26,21Carbone per le braci e legna per il fuoco
è l’uomo litigioso quando scoppia una rissa.
AT greco 26,22λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων
Interconfessionale Prv26,22Le parole del calunniatore sono un boccone prelibato,
che va giù dritto nello stomaco.
AT greco 26,23ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν
Interconfessionale Prv26,23Scorie d’argento su un vaso d’argilla
sono le labbra adulatrici di un cuore malvagio.
AT greco 26,24χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους
Interconfessionale PrvChi odia finge con le labbra,
nel suo intimo cova il tradimento;
Rimandi
26,24-26 la falsità Prv 6,12-14; 12,22; Sal 35,19; Sir 27,22.23.
AT greco 26,25ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
Interconfessionale Prv26,25se addolcisce la sua voce, non fidarti,
dentro di sé ha mille cattivi pensieri;
AT greco 26,26ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις
Interconfessionale Prv26,26anche se cerca di mascherare il suo odio,
tutti vedranno la sua malizia.
AT greco 26,27ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει
Interconfessionale PrvChi scava una trappola, ci cascherà dentro;
chi rotola una pietra, gli cadrà addosso!
Rimandi
26,27 gli cadrà addosso Sal 7,16+; Sir 27,25-27; cfr. Prv 5,22+.
AT greco 26,28γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας
Interconfessionale Prv26,28Lingua bugiarda odia le sue vittime,
parole adulatrici producono rovina.