Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 27 27,1μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Interconfessionale Prv27,1Non rallegrarti del domani,
perché non sai nemmeno
che cosa ti capiterà oggi.
AT greco 27,2ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ σὰ χείλη
Interconfessionale PrvTi lodi un altro, ma non la tua bocca,
un estraneo, ma non le tue labbra!
Rimandi
27,2 essere umile Prv 11,2+.
AT greco 27,3βαρὺ λίθος καὶ δυσβάστακτον ἄμμος ὀργὴ δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων
Interconfessionale Prv27,3Pesante è la pietra, un peso grave la sabbia,
ma più insopportabile è la provocazione dello stolto.
AT greco 27,4ἀνελεήμων θυμὸς καὶ ὀξεῖα ὀργή ἀλλ’ οὐδένα ὑφίσταται ζῆλος
Interconfessionale Prv27,4La collera è travolgente come un’inondazione,
ma chi può resistere all’impeto della gelosia?
AT greco 27,5κρείσσους ἔλεγχοι ἀποκεκαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας
Interconfessionale PrvMeglio uno che ti rimprovera apertamente
che un amico che non ti dice mai nulla.
Note al Testo
27,5 che un amico… nulla: altri: che un amore nascosto.
AT greco 27,6ἀξιοπιστότερά ἐστιν τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ
Interconfessionale Prv27,6Un amico è fedele anche quando ferisce,
un nemico ti inganna anche quando ti bacia.
AT greco 27,7ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ καὶ τὰ πικρὰ γλυκεῖα φαίνεται
Interconfessionale Prv27,7A chi è sazio non piace neanche il miele,
per chi ha fame, anche l’amaro è dolce.
AT greco 27,8ὥσπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασθῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων
Interconfessionale Prv27,8Come un passero lontano dal nido
è un uomo lontano dal suo paese.
AT greco 27,9μύροις καὶ οἴνοις καὶ θυμιάμασιν τέρπεται καρδία καταρρήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή
Interconfessionale Prv27,9Profumo e incenso ti fanno sentire in festa,
la dolcezza di un amico vale più del proprio consiglio.
AT greco 27,10φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγκαταλίπῃς εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰσέλθῃς ἀτυχῶν κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μακρὰν οἰκῶν
Interconfessionale PrvNon abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre;
e quando ti capita una disgrazia,
non chiamare in aiuto tuo fratello:
un amico vicino può aiutarti
meglio di un fratello lontano.
Rimandi
27,10 amico e fratello Prv 17,17; 18,24.
AT greco 27,11σοφὸς γίνου υἱέ ἵνα εὐφραίνηταί μου ἡ καρδία καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους
Interconfessionale Prv27,11Sii saggio, figlio mio: dammi questa soddisfazione,
e potrò rispondere a chi mi disprezza.
AT greco 27,12πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη ἄφρονες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τείσουσιν
Interconfessionale Prv27,12Gli uomini accorti vedono il pericolo e si nascondono,
gli inesperti vanno avanti e ci rimettono.
AT greco 27,13ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ παρῆλθεν γάρ ὑβριστὴς ὅστις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται
Interconfessionale PrvPrenditi il vestito di chi si è impegnato per uno straniero
e tienilo in pegno per uno sconosciuto!
Rimandi
27,13 pericolo di farsi garante Prv 6,1-5+.
Note al Testo
27,13 Vedi nota a 20,16.
AT greco 27,14ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τὸ πρωὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ καταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει
Interconfessionale Prv27,14Un saluto ad alta voce la mattina
è considerato una maledizione.
AT greco 27,15σταγόνες ἐκβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τοῦ ἰδίου οἴκου
Interconfessionale PrvGoccia continua in giorno di pioggia
e donna litigiosa sono la stessa cosa:
Rimandi
27,15 una donna litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 27,16βορέας σκληρὸς ἄνεμος ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος καλεῖται
Interconfessionale Prv27,16trattenerla è come trattenere il vento,
come prendere l’olio con una mano.
AT greco 27,17σίδηρος σίδηρον ὀξύνει ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρόσωπον ἑταίρου
Interconfessionale Prv27,17Il ferro si affila con il ferro,
l’uomo si affina nei rapporti con gli altri.
AT greco 27,18ὃς φυτεύει συκῆν φάγεται τοὺς καρποὺς αὐτῆς ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ κύριον τιμηθήσεται
Interconfessionale Prv27,18Chi ha cura del suo fico ne mangia i frutti,
chi cura gli interessi del suo padrone ne sarà onorato.
AT greco 27,19ὥσπερ οὐχ ὅμοια πρόσωπα προσώποις οὕτως οὐδὲ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale Prv27,19Il volto si specchia nell’acqua,
l’uomo nel cuore umano.
AT greco 27,20βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμόν καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσσῃ
Interconfessionale PrvL’Aldilà o l’Abisso sono insaziabili,
anche gli occhi dell’uomo non sono mai sazi.
Rimandi
27,20 mai sazi Prv 30,15-16.
AT greco 27,21καρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ κακά καρδία δὲ εὐθὴς ἐκζητεῖ γνῶσιν
Interconfessionale Prv27,21Il crogiolo è per l’argento, il forno per l’oro,
ma la reputazione è per l’uomo.
AT greco 27,22ἐὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων οὐ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ
Interconfessionale Prv27,22Anche se pesti lo stolto nel mortaio,
in mezzo ai grani,
la sua stoltezza non si stacca da lui.
AT greco 27,23γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις
Interconfessionale PrvPrenditi cura delle tue pecore,
fa’ molta attenzione al tuo bestiame,
Rimandi
27,23 cura delle pecore Prv 12,10; Sir 7,22.
AT greco 27,24ὅτι οὐ τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράτος καὶ ἰσχύς οὐδὲ παραδίδωσιν ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν
Interconfessionale Prv27,24perché la ricchezza non è eterna
e il potere non dura per sempre.
AT greco 27,25ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν καὶ κερεῖς πόαν καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινόν
Interconfessionale Prv27,25Tolto il fieno, ricresce l’erba
e tu raccogli il foraggio sui monti;
AT greco 27,26ἵνα ἔχῃς πρόβατα εἰς ἱματισμόν τίμα πεδίον ἵνα ὦσίν σοι ἄρνες
Interconfessionale Prv27,26hai agnelli per vestirti
e capretti per acquistare un campo,
AT greco 27,27υἱέ παρ’ ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν ζωήν σου καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων
Interconfessionale Prv27,27hai latte di capra in abbondanza
per nutrire te e la tua famiglia,
per mantenere la tua servitù.