Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 28 28,1φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώκοντος δίκαιος δὲ ὥσπερ λέων πέποιθεν
Interconfessionale Prv28,1Il malvagio fugge anche se nessuno l’insegue,
ma il giusto è sicuro di sé, come un leone.
AT greco 28,2δι’ ἁμαρτίας ἀσεβῶν κρίσεις ἐγείρονται ἀνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς
Interconfessionale Prv28,2In un paese in rivolta i capi cambiano spesso;
regna l’ordine con un capo saggio e intelligente.
AT greco 28,3ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς ὥσπερ ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελής
Interconfessionale PrvUn uomo povero che opprime i deboli
è come una pioggia torrenziale: niente pane!
Rimandi
28,3 una pioggia torrenziale cfr. Sal 72,6.
AT greco 28,4οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζουσιν ἀσέβειαν οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιβάλλουσιν ἑαυτοῖς τεῖχος
Interconfessionale Prv28,4Chi trascura la legge loda il malvagio;
chi osserva la legge lo combatte.
AT greco 28,5ἄνδρες κακοὶ οὐ νοήσουσιν κρίμα οἱ δὲ ζητοῦντες τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί
Interconfessionale PrvI cattivi non vedono quel che è giusto,
ma chi cerca il Signore capisce tutto.
Rimandi
28,5 capire tutto Sap 3,9.
AT greco 28,6κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθείᾳ πλουσίου ψευδοῦς
Interconfessionale Prv28,6Meglio povero e onesto
che ricco e disonesto.
AT greco 28,7φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα
Interconfessionale Prv28,7Chi osserva la legge è un figlio assennato,
chi frequenta i viziosi è la vergogna
di suo padre.
AT greco 28,8ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν
Interconfessionale PrvChi accumula soldi facendo lo strozzino,
li dovrà lasciare a chi ha compassione dei poveri.
Rimandi
28,8 fare lo strozzino Es 22,24+.
AT greco 28,9ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακοῦσαι νόμου καὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτοῦ ἐβδέλυκται
Interconfessionale Prv28,9Se non ascolti la Legge,
persino la tua preghiera fa ribrezzo.
AT greco 28,10ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ κακῇ εἰς διαφθορὰν αὐτὸς ἐμπεσεῖται οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ καὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά
Interconfessionale PrvChi fa deviare i giusti per una cattiva strada,
cadrà lui stesso nel suo tranello;
ma agli uomini onesti andrà tutto bene.
Rimandi
28,10 il proprio tranello Prv 26,27+.
AT greco 28,11σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος πένης δὲ νοήμων καταγνώσεται αὐτοῦ
Interconfessionale Prv28,11Il ricco si crede furbo,
ma il povero intelligente lo giudica per quel che vale.
AT greco 28,12διὰ βοήθειαν δικαίων πολλὴ γίνεται δόξα ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι
Interconfessionale Prv28,12Se comandano i giusti, tutti son contenti;
ma se vanno al potere i malvagi, tutti si nascondono.
AT greco 28,13ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν ἑαυτοῦ οὐκ εὐοδωθήσεται ὁ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους ἀγαπηθήσεται
Interconfessionale PrvChi nasconde i suoi sbagli non avrà successo;
chi li confessa e li abbandona sarà perdonato.
Rimandi
28,13 confessare i propri sbagli Sal 32,5+; Sir 4,26; Lc 18,9-14.
AT greco 28,14μακάριος ἀνήρ ὃς καταπτήσσει πάντα δι’ εὐλάβειαν ὁ δὲ σκληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται κακοῖς
Interconfessionale Prv28,14Felice l’uomo che tiene sempre gli occhi aperti,
chi non sta attento finisce male.
AT greco 28,15λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ
Interconfessionale Prv28,15Come leone ruggente od orso affamato
è il malvagio che governa un popolo povero.
AT greco 28,16βασιλεὺς ἐνδεὴς προσόδων μέγας συκοφάντης ὁ δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται
Interconfessionale Prv28,16Un capo insensato fa molte ingiustizie,
chi non ama i guadagni disonesti vivrà a lungo.
AT greco 28,17παίδευε υἱόν καὶ ἀγαπήσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ σῇ ψυχῇ οὐ μὴ ὑπακούσῃς ἔθνει παρανόμῳ
Interconfessionale Prv28,17Chi è oppresso dal peso di un delitto
fuggirà fino alla morte: nessuno lo fermi!
AT greco 28,18ὁ πορευόμενος δικαίως βεβοήθηται ὁ δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλακήσεται
Interconfessionale Prv28,18Chi vive onestamente si salva,
chi ha una condotta cattiva cadrà tutto d’un colpo.
AT greco 28,19ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται ἄρτων ὁ δὲ διώκων σχολὴν πλησθήσεται πενίας
Interconfessionale Prv28,19Chi coltiva il suo campo si sazierà di pane,
chi insegue illusioni raccoglierà miseria.
AT greco 28,20ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται ὁ δὲ κακὸς οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται
Interconfessionale Prv28,20Un uomo onesto avrà tante benedizioni!
Chi ha fretta d’arricchirsi non resterà senza colpe.
AT greco 28,21ὃς οὐκ αἰσχύνεται πρόσωπα δικαίων οὐκ ἀγαθός ὁ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα
Interconfessionale PrvÈ bello essere imparziali,
ma è facile lasciarsi corrompere per un pezzo di pane.
Rimandi
28,21 essere imparziali Prv 24,23-24+.
AT greco 28,22σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσκανος καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ
Interconfessionale Prv28,22L’avaro corre dietro alla ricchezza,
e non sa che cadrà nella miseria.
AT greco 28,23ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὁδοὺς χάριτας ἕξει μᾶλλον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος
Interconfessionale Prv28,23Chi sa correggere gli altri
trova più gratitudine che un adulatore.
AT greco 28,24ὃς ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς
Interconfessionale PrvChi ruba al padre e alla madre, e pensa di non peccare,
diventa compagno degli assassini.
Rimandi
28,24 doveri verso i genitori Sir 3,1-16; cfr. Prv 20,20+.
AT greco 28,25ἄπληστος ἀνὴρ κρίνει εἰκῇ ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται
Interconfessionale Prv28,25Chi non è mai contento provoca litigi,
chi confida nel Signore sarà saziato.
AT greco 28,26ὃς πέποιθεν θρασείᾳ καρδίᾳ ὁ τοιοῦτος ἄφρων ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται
Interconfessionale Prv28,26Chi confida in se stesso è uno stolto,
chi si comporta con saggezza sarà salvo.
AT greco 28,27ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται
Interconfessionale PrvSe aiuti il povero, non finirai in miseria;
se non lo soccorri, sarai maledetto.
Rimandi
28,27 aiutare il povero Prv 14,21+.
AT greco 28,28ἐν τόποις ἀσεβῶν στένουσι δίκαιοι ἐν δὲ τῇ ἐκείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι
Interconfessionale Prv28,28Quando governano i malvagi, il paese va in rovina;
se sono sconfitti, trionfano i giusti.