Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 29 29,1κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις
CEI 2008 PrChi disprezza i rimproveri con ostinazione
sarà rovinato all'improvviso, senza rimedio.
29,1-27 Vale la pena essere saggi
AT greco 29,2ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες
CEI 2008 Pr29,2Quando dominano i giusti, il popolo gioisce,
quando governano i malvagi, il popolo geme.
AT greco 29,3ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον
CEI 2008 Pr29,3Chi ama la sapienza allieta il padre,
ma chi frequenta prostitute dissipa il patrimonio.
AT greco 29,4βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
CEI 2008 Pr29,4Il re con la giustizia rende prospero il paese,
quello che aggrava le imposte lo rovina.
AT greco 29,5ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν
CEI 2008 Pr29,5L'uomo che adula il suo prossimo
gli tende una rete davanti ai piedi.
AT greco 29,6ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται
CEI 2008 Pr29,6Con la sua trasgressione l'iniquo si prepara un trabocchetto,
mentre il giusto giubila e si rallegra.
AT greco 29,7ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων
CEI 2008 Pr29,7Il giusto riconosce il diritto dei miseri,
il malvagio invece non intende ragione.
AT greco 29,8ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν
CEI 2008 Pr29,8Gli uomini senza scrupoli sovvertono una città,
mentre i saggi placano la collera.
AT greco 29,9ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει
CEI 2008 Pr29,9Se un saggio entra in causa con uno stolto,
si agiti o rida, non troverà riposo.
AT greco 29,10ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ
CEI 2008 Pr29,10Gli uomini sanguinari odiano l'onesto,
mentre i giusti hanno cura di lui.
AT greco 29,11ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος
CEI 2008 Pr29,11Lo stolto dà sfogo a tutto il suo malanimo,
il saggio alla fine lo sa calmare.
AT greco 29,12βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι
CEI 2008 Pr29,12Se un principe dà ascolto alle menzogne,
tutti i suoi ministri sono malvagi.
AT greco 29,13δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος
CEI 2008 Pr29,13Il povero e l'oppressore s'incontrano in questo:
è il Signore che illumina gli occhi di tutti e due.
AT greco 29,14βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται
CEI 2008 Pr29,14Se un re giudica i poveri con equità,
il suo trono è saldo per sempre.
AT greco 29,15πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ
CEI 2008 Pr29,15La verga e la correzione danno sapienza,
ma il giovane lasciato a se stesso disonora sua madre.
AT greco 29,16πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται
CEI 2008 Pr29,16Quando dominano i malvagi, dominano anche i delitti,
ma i giusti ne vedranno la rovina.
AT greco 29,17παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου
CEI 2008 Pr29,17Correggi tuo figlio e ti darà riposo
e ti procurerà consolazioni.
AT greco 29,18οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
CEI 2008 Pr29,18Quando non c'è visione profetica, il popolo è sfrenato;
beato invece chi osserva la legge.
AT greco 29,19λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται
CEI 2008 Pr29,19Lo schiavo non si corregge a parole:
comprende, infatti, ma non obbedisce.
AT greco 29,20ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
CEI 2008 Pr29,20Hai visto un uomo precipitoso nel parlare?
C'è più da sperare da uno stolto che da lui.
AT greco 29,21ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός οἰκέτης ἔσται ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ’ ἑαυτῷ
CEI 2008 Pr29,21Chi accarezza lo schiavo fin dall'infanzia,
alla fine se lo vedrà contro.
AT greco 29,22ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας
CEI 2008 Pr29,22Un uomo collerico suscita litigi
e l'iracondo commette molte colpe.
AT greco 29,23ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος
CEI 2008 Pr29,23L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione,
l'umile di cuore ottiene onori.
AT greco 29,24ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν
CEI 2008 Pr29,24Chi spartisce con un ladro odia se stesso:
egli sente la maledizione, ma non rivela nulla.
AT greco 29,25φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
CEI 2008 Pr29,25Chi teme gli uomini si mette in una trappola,
ma chi confida nel Signore è al sicuro.
AT greco 29,26πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί
CEI 2008 Pr29,26Molti ricercano il favore di chi comanda,
ma è il Signore che giudica ognuno.
AT greco 29,27βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός

lxx relocates proverbs 31:10–31 after proverbs 29:27
CEI 2008 Pr29,27L'iniquo è un orrore per i giusti
e gli uomini retti sono un orrore per i malvagi.