Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 29 29,1 κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις
Interconfessionale 29,1 Chi reagisce ai rimproveri con ostinazione presto sarà rovinato senza rimedio.
AT greco 29,2 ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες
Interconfessionale 29,2 Quando i giusti sono al potere, il popolo si rallegra; ma quando governa un disonesto, il popolo soffre.
AT greco 29,3 ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον
Interconfessionale Chi ama la sapienza fa contento suo padre; chi va a donne spreca tutti i suoi soldi.
29,3 andare a donne Sir 9,6; Lc 15,30; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 29,4 βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
Interconfessionale 29,4 Se il re è giusto, la nazione è forte, ma se il re pensa solo ad aggravare le imposte, il paese va in rovina.
AT greco 29,5 ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν
Interconfessionale 29,5 Se un amico diffonde false lodi, ti sta preparando un tranello.
AT greco 29,6 ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται
Interconfessionale 29,6 Il malvagio cade nella trappola dei suoi sbagli, il giusto vive nella gioia.
AT greco 29,7 ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων
Interconfessionale 29,7 Il giusto si preoccupa dei poveri, il malvagio se ne infischia.
AT greco 29,8 ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν
Interconfessionale 29,8 Gli spavaldi provocano disordini in città, ma i sapienti riportano la pace negli animi.
AT greco 29,9 ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει
Interconfessionale 29,9 Se un saggio ha un processo con uno stolto, non potrà che arrabbiarsi o ridere senza fine.
AT greco 29,10 ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale 29,10 Gli assassini odiano l’onesto, i giusti ne difendono la vita.
AT greco 29,11 ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος
Interconfessionale 29,11 Lo stolto dà sfogo a tutte le passioni, il saggio le controlla e le domina.
AT greco 29,12 βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι
Interconfessionale Se un capo ascolta false informazioni, tutti i suoi funzionari gli sembrano malvagi.
29,12 false informazioni cfr. Prv 12,6+.
AT greco 29,13 δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος
Interconfessionale 29,13 Il povero e l’oppressore hanno questo in comune: il Signore fa sorgere il sole su tutti e due.
AT greco 29,14 βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται
Interconfessionale Se un re difende i diritti dei deboli, rafforza il suo trono per sempre.
29,14 rafforza il suo trono Prv 16,12; 20,28; 25,5; Is 16,5.
AT greco 29,15 πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ
Interconfessionale Bastone e punizione procurano saggezza, ma un giovane lasciato a se stesso è un disonore per sua madre.
29,15 bastone Prv 13,24+. — e punizione Prv 10,17; cfr. Prv 15,5+.
AT greco 29,16 πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται
Interconfessionale Comandano i malvagi, abbondano le colpe; ma i giusti avranno la soddisfazione di vederli cadere.
29,16 loro caduta Is 22,15-23; 28,14-15.18-19.
AT greco 29,17 παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου
Interconfessionale Correggi tuo figlio: ti darà consolazioni e tu sarai contento.
29,17 Correggi tuo figlio Prv 13,24+.
AT greco 29,18 οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
Interconfessionale Senza profeti, il popolo si corrompe; ma tutto va bene a chi osserva la legge del Signore.
29,18 Senza profeti Sal 74,9+. — tutto va bene a chi… Sal 1,1+.
AT greco 29,19 λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται
Interconfessionale 29,19 Un servo non si corregge soltanto a parole perché capirà ma non ubbidirà.
AT greco 29,20 ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Interconfessionale 29,20 Hai mai visto un uomo che ha sempre fretta di parlare? C’è da sperare più da uno stolto che da lui.
AT greco 29,21 ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός οἰκέτης ἔσται ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ’ ἑαυτῷ
Interconfessionale Chi vizia il suo servo fin dall’infanzia alla fine se ne pentirà amaramente.
29,21 alla fine… amaramente: altri: alla fine se lo vedrà contro.
AT greco 29,22 ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας
Interconfessionale La collera provoca litigi, il furore moltiplica i peccati.
29,22 collera Prv 14,17+.
AT greco 29,23 ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος
Interconfessionale Il superbo sarà umiliato, ma l’umile sarà onorato.
29,23 l’umile Prv 11,2+.
AT greco 29,24 ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν
Interconfessionale Chi va con il ladro fa del male a se stesso; per non denunziarlo si attira la maledizione.
29,24 si attira la maledizione: se vuole evitarla, chi conosce il colpevole deve denunziarlo (vedi Levitico 5,1).
AT greco 29,25 φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
Interconfessionale Chi ha paura degli altri cade in trappola, chi ha fiducia nel Signore è al sicuro.
29,25 fiducia nel Signore Prv 3,5-6+.
AT greco 29,26 πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί
Interconfessionale 29,26 Molti cercano l’appoggio di chi comanda, ma solo il Signore fa giustizia a ciascuno.
AT greco 29,27 βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός

lxx relocates proverbs 31:10-31 after proverbs 29:27
Interconfessionale 29,27 Un criminale è un orrore per i giusti; un uomo giusto è un orrore per i malvagi.