Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 29 29,1κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σκληροτραχήλου ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις
Interconfessionale Prv29,1Chi reagisce ai rimproveri con ostinazione
presto sarà rovinato senza rimedio.
AT greco 29,2ἐγκωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοί ἀρχόντων δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες
Interconfessionale Prv29,2Quando i giusti sono al potere, il popolo si rallegra;
ma quando governa un disonesto, il popolo soffre.
AT greco 29,3ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον
Interconfessionale PrvChi ama la sapienza fa contento suo padre;
chi va a donne spreca tutti i suoi soldi.
Rimandi
29,3 andare a donne Sir 9,6; Lc 15,30; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 29,4βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησιν χώραν ἀνὴρ δὲ παράνομος κατασκάπτει
Interconfessionale Prv29,4Se il re è giusto, la nazione è forte,
ma se il re pensa solo ad aggravare le imposte, il paese va in rovina.
AT greco 29,5ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον περιβάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν
Interconfessionale Prv29,5Se un amico diffonde false lodi,
ti sta preparando un tranello.
AT greco 29,6ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγίς δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἔσται
Interconfessionale Prv29,6Il malvagio cade nella trappola dei suoi sbagli,
il giusto vive nella gioia.
AT greco 29,7ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν πενιχροῖς ὁ δὲ ἀσεβὴς οὐ συνήσει γνῶσιν καὶ πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων
Interconfessionale Prv29,7Il giusto si preoccupa dei poveri,
il malvagio se ne infischia.
AT greco 29,8ἄνδρες λοιμοὶ ἐξέκαυσαν πόλιν σοφοὶ δὲ ἀπέστρεψαν ὀργήν
Interconfessionale Prv29,8Gli spavaldi provocano disordini in città,
ma i sapienti riportano la pace negli animi.
AT greco 29,9ἀνὴρ σοφὸς κρίνει ἔθνη ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται καὶ οὐ καταπτήσσει
Interconfessionale Prv29,9Se un saggio ha un processo con uno stolto,
non potrà che arrabbiarsi o ridere senza fine.
AT greco 29,10ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισήσουσιν ὅσιον οἱ δὲ εὐθεῖς ἐκζητήσουσιν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Prv29,10Gli assassini odiano l’onesto,
i giusti ne difendono la vita.
AT greco 29,11ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐκφέρει ἄφρων σοφὸς δὲ ταμιεύεται κατὰ μέρος
Interconfessionale Prv29,11Lo stolto dà sfogo a tutte le passioni,
il saggio le controlla e le domina.
AT greco 29,12βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον πάντες οἱ ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι
Interconfessionale PrvSe un capo ascolta false informazioni,
tutti i suoi funzionari gli sembrano malvagi.
Rimandi
29,12 false informazioni cfr. Prv 12,6+.
AT greco 29,13δανιστοῦ καὶ χρεοφειλέτου ἀλλήλοις συνελθόντων ἐπισκοπὴν ποιεῖται ἀμφοτέρων ὁ κύριος
Interconfessionale Prv29,13Il povero e l’oppressore hanno questo in comune:
il Signore fa sorgere il sole su tutti e due.
AT greco 29,14βασιλέως ἐν ἀληθείᾳ κρίνοντος πτωχοὺς ὁ θρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται
Interconfessionale PrvSe un re difende i diritti dei deboli,
rafforza il suo trono per sempre.
Rimandi
29,14 rafforza il suo trono Prv 16,12; 20,28; 25,5; Is 16,5.
AT greco 29,15πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασιν σοφίαν παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ
Interconfessionale PrvBastone e punizione procurano saggezza,
ma un giovane lasciato a se stesso è un disonore per sua madre.
Rimandi
29,15 bastone Prv 13,24+. — e punizione Prv 10,17; cfr. Prv 15,5+.
AT greco 29,16πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι οἱ δὲ δίκαιοι ἐκείνων πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται
Interconfessionale PrvComandano i malvagi, abbondano le colpe;
ma i giusti avranno la soddisfazione di vederli cadere.
Rimandi
29,16 loro caduta Is 22,15-23; 28,14-15.18-19.
AT greco 29,17παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε καὶ δώσει κόσμον τῇ ψυχῇ σου
Interconfessionale PrvCorreggi tuo figlio: ti darà consolazioni
e tu sarai contento.
Rimandi
29,17 Correggi tuo figlio Prv 13,24+.
AT greco 29,18οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ ὁ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαριστός
Interconfessionale PrvSenza profeti, il popolo si corrompe;
ma tutto va bene a chi osserva la legge del Signore.
Rimandi
29,18 Senza profeti Sal 74,9+. — tutto va bene a chi… Sal 1,1+.
AT greco 29,19λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰκέτης σκληρός ἐὰν γὰρ καὶ νοήσῃ ἀλλ’ οὐχ ὑπακούσεται
Interconfessionale Prv29,19Un servo non si corregge soltanto a parole
perché capirà ma non ubbidirà.
AT greco 29,20ἐὰν ἴδῃς ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
Interconfessionale Prv29,20Hai mai visto un uomo che ha sempre fretta di parlare?
C’è da sperare più da uno stolto che da lui.
AT greco 29,21ὃς κατασπαταλᾷ ἐκ παιδός οἰκέτης ἔσται ἔσχατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ’ ἑαυτῷ
Interconfessionale PrvChi vizia il suo servo fin dall’infanzia
alla fine se ne pentirà amaramente.
Note al Testo
29,21 alla fine… amaramente: altri: alla fine se lo vedrà contro.
AT greco 29,22ἀνὴρ θυμώδης ὀρύσσει νεῖκος ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίας
Interconfessionale PrvLa collera provoca litigi,
il furore moltiplica i peccati.
Rimandi
29,22 collera Prv 14,17+.
AT greco 29,23ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ τοὺς δὲ ταπεινόφρονας ἐρείδει δόξῃ κύριος
Interconfessionale PrvIl superbo sarà umiliato,
ma l’umile sarà onorato.
Rimandi
29,23 l’umile Prv 11,2+.
AT greco 29,24ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἐὰν δὲ ὅρκου προτεθέντος ἀκούσαντες μὴ ἀναγγείλωσιν
Interconfessionale PrvChi va con il ladro fa del male a se stesso;
per non denunziarlo si attira la maledizione.
Note al Testo
29,24 si attira la maledizione: se vuole evitarla, chi conosce il colpevole deve denunziarlo (vedi Levitico 5,1).
AT greco 29,25φοβηθέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὑπεσκελίσθησαν ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ κύριον εὐφρανθήσεται ἀσέβεια ἀνδρὶ δίδωσιν σφάλμα ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότῃ σωθήσεται
Interconfessionale PrvChi ha paura degli altri cade in trappola,
chi ha fiducia nel Signore è al sicuro.
Rimandi
29,25 fiducia nel Signore Prv 3,5-6+.
AT greco 29,26πολλοὶ θεραπεύουσιν πρόσωπα ἡγουμένων παρὰ δὲ κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί
Interconfessionale Prv29,26Molti cercano l’appoggio di chi comanda,
ma solo il Signore fa giustizia a ciascuno.
AT greco 29,27βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός

lxx relocates proverbs 31:10–31 after proverbs 29:27
Interconfessionale Prv29,27Un criminale è un orrore per i giusti;
un uomo giusto è un orrore per i malvagi.