Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 3 3,1υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία
CEI 1974 Prv3,1 Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento
e il tuo cuore custodisca i miei precetti,
AT greco 3,2μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι
CEI 1974 Prv3,2 perché lunghi giorni e anni di vita
e pace ti porteranno.
AT greco 3,3ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν
CEI 1974 Prv3,3 Bontà e fedeltà non ti abbandonino;
lègale intorno al tuo collo,
scrivile sulla tavola del tuo cuore,
AT greco 3,4καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων
CEI 1974 Prv3,4 e otterrai favore e buon successo
agli occhi di Dio e degli uomini.
AT greco 3,5ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου
CEI 1974 Prv3,5 Confida nel Signore con tutto il cuore
e non appoggiarti sulla tua intelligenza;
AT greco 3,6ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ
CEI 1974 Prv3,6 in tutti i tuoi passi pensa a lui
ed egli appianerà i tuoi sentieri.
AT greco 3,7μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ
CEI 1974 Prv3,7 Non credere di essere saggio,
temi il Signore e stá lontano dal male.
AT greco 3,8τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου
CEI 1974 Prv3,8 Salute sarà per il tuo corpo
e un refrigerio per le tue ossa.
AT greco 3,9τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης
CEI 1974 Prv Onora il Signore con i tuoi averi
e con le primizie di tutti i tuoi raccolti;
3,9 Sulle primizie cfr. Nm 18, 12-13. cfr. Dt 14, 28-29.
AT greco 3,10ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν
CEI 1974 Prv3,10 i tuoi granai si riempiranno di grano
e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
Valore della Sapienza
AT greco 3,11υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
CEI 1974 Prv3,11 Figlio mio, non disprezzare l`istruzione del Signore
e non aver a noia la sua esortazione,
AT greco 3,12ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
CEI 1974 Prv3,12 perché il Signore corregge chi ama,
come un padre il figlio prediletto.
AT greco 3,13μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν
CEI 1974 Prv3,13 Beato l`uomo che ha trovato la sapienza
e il mortale che ha acquistato la prudenza,
AT greco 3,14κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς
CEI 1974 Prv3,14 perché il suo possesso
è preferibile a quello dell`argento
e il suo provento a quello dell`oro.
AT greco 3,15τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
CEI 1974 Prv3,15 Essa è più preziosa delle perle
e neppure l`oggetto più caro la uguaglia.
AT greco 3,16ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ
CEI 1974 Prv3,16 Lunghi giorni sono nella sua destra
e nella sua sinistra ricchezza e onore;
AT greco 3,17αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ
CEI 1974 Prv3,17 le sue vie sono vie deliziose
e tutti i suoi sentieri conducono al benessere.
AT greco 3,18ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής
CEI 1974 Prv E` un albero di vita per chi ad essa s`attiene
e chi ad essa si stringe è beato.
3,18 Per l'albero di vita cfr. Gn 2, 9. cfr. Gn3, 22. cfr. Ap 2, 7.
AT greco 3,19ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει
CEI 1974 Prv3,19 Il Signore ha fondato la terra con la sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza;
AT greco 3,20ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους
CEI 1974 Prv3,20 dalla sua scienza sono stati aperti gli abissi
e le nubi stillano rugiada.
Felicità del giusto
AT greco 3,21υἱέ μὴ παραρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν
CEI 1974 Prv3,21 Figlio mio, conserva il consiglio e la riflessione,
né si allontanino mai dai tuoi occhi:
AT greco 3,22ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις
CEI 1974 Prv3,22 saranno vita per te
e grazia per il tuo collo.
AT greco 3,23ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ
CEI 1974 Prv3,23 Allora camminerai sicuro per la tua strada
e il tuo piede non inciamperà.
AT greco 3,24ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύδῃς ἡδέως ὑπνώσεις
CEI 1974 Prv3,24 Se ti coricherai, non avrai da temere;
se ti coricherai, il tuo sonno sarà dolce.
AT greco 3,25καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας
CEI 1974 Prv3,25 Non temerai per uno spavento improvviso,
né per la rovina degli empi quando verrà,
AT greco 3,26ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς
CEI 1974 Prv3,26 perché il Signore sarà la tua sicurezza,
preserverà il tuo piede dal laccio.
Condotta con il prossimo
AT greco 3,27μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν
CEI 1974 Prv3,27 Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno,
se è in tuo potere il farlo.
AT greco 3,28μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
CEI 1974 Prv3,28 Non dire al tuo prossimo:
"Và, ripassa, te lo darò domani",
se tu hai ciò che ti chiede.
AT greco 3,29μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί
CEI 1974 Prv3,29 Non tramare il male contro il tuo prossimo
mentre egli dimora fiducioso presso di te.
AT greco 3,30μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν
CEI 1974 Prv3,30 Non litigare senza motivo con nessuno,
se non ti ha fatto nulla di male.
AT greco 3,31μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
CEI 1974 Prv3,31 Non invidiare l`uomo violento
e non imitare affatto la sua condotta,
AT greco 3,32ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει
CEI 1974 Prv3,32 perché il Signore ha in abominio il malvagio,
mentre la sua amicizia è per i giusti.
AT greco 3,33κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται
CEI 1974 Prv3,33 La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio,
mentre egli benedice la dimora dei giusti.
AT greco 3,34κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
CEI 1974 Prv Dei beffardi egli si fa beffe
e agli umili concede la grazia.
3,34 Cfr. Mt 5, 3.5. cfr. Lc 14, 11. cfr. Lc 18, 14. il v. è citato in cfr. Gc 4, 6. 1 Pt 5, 5.
AT greco 3,35δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν
CEI 1974 Prv3,35 I saggi possiederanno onore
ma gli stolti riceveranno ignominia.