Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1υἱέ ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ καρδία
Interconfessionale PrvFiglio mio, non dimenticare i miei insegnamenti,
ricordati di fare quel che ti dico,
Rimandi
3,1 non dimenticare gli insegnamenti Prv 1,8; 6,20.21; 7,2.3; Dt 30,16.
AT greco 3,2μῆκος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προσθήσουσίν σοι
Interconfessionale Prvcosì potrai vivere a lungo,
e avrai serenità e benessere.
Rimandi
3,2 vita lunga Prv 4,10; 9,11; 10,27; Dt 4,40.
AT greco 3,3ἐλεημοσύναι καὶ πίστεις μὴ ἐκλιπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ καὶ εὑρήσεις χάριν
Interconfessionale PrvNon abbandonare mai la bontà e la fedeltà,
legale intorno al tuo collo,
custodiscile nel tuo cuore come un tesoro.
Rimandi
3,3 nel tuo cuore Dt 6,6; Ger 31,33; 2 Cor 3,3.
AT greco 3,4καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων
Interconfessionale Prv3,4Se farai così, piacerai a Dio e agli uomini,
sarai felice e avrai successo.
AT greco 3,5ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐπὶ θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου
Interconfessionale PrvConfida nel Signore con tutto il cuore,
non appoggiarti sulle tue convinzioni.
Rimandi
3,5-6 confidenza nel Signore Prv 22,19; Sal 9,11+; 55,24+.
AT greco 3,6ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόπτῃ
Interconfessionale Prv3,6In tutto quel che fai ricordati del Signore
ed egli ti indicherà la via giusta.
AT greco 3,7μὴ ἴσθι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ φοβοῦ δὲ τὸν θεὸν καὶ ἔκκλινε ἀπὸ παντὸς κακοῦ
Interconfessionale PrvNon crederti più saggio di quel che sei,
ubbidisci al Signore ed evita il male.
Rimandi
3,7 ubbidire al (temere il) Signore Prv 8,13+.
Note al Testo
3,7 ubbidisci al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 3,8τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς ὀστέοις σου
Interconfessionale Prv3,8Se farai così, godrai buona salute,
sarai robusto e vigoroso.
AT greco 3,9τίμα τὸν κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν καρπῶν δικαιοσύνης
Interconfessionale Prv3,9Onora il Signore con le tue offerte
e le primizie dei tuoi raccolti:
AT greco 3,10ἵνα πίμπληται τὰ ταμίειά σου πλησμονῆς σίτου οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου ἐκβλύζωσιν
Interconfessionale Prv3,10così i tuoi granai saranno colmi
e le tue botti piene di vino.
AT greco 3,11υἱέ μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος
Interconfessionale PrvFiglio mio, accetta l’istruzione del Signore
e non stancarti dei suoi avvertimenti.
Rimandi
3,11-12 il Signore corregge Dt 8,5; 2 Sam 7,14; Sap 11,10; 1 Cor 11,31-32.
AT greco 3,12ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται
Interconfessionale Prv3,12Il Signore corregge quelli che ama
come un padre i figli più cari.
AT greco 3,13μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρεν σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδεν φρόνησιν
Interconfessionale Prv3,13Beato chi ha trovato la sapienza,
felice chi ha acquistato la conoscenza!
AT greco 3,14κρεῖττον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου θησαυρούς
Interconfessionale Prv3,14Possederla vale più di tanto argento;
rende molto più dell’oro.
AT greco 3,15τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν εὔγνωστός ἐστιν πᾶσιν τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν
Interconfessionale PrvLa sapienza è più preziosa delle perle;
nulla regge al suo confronto.
Rimandi
3,15 valore della sapienza Prv 8,11+.
AT greco 3,16ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ
Interconfessionale Prv3,16La sapienza offre lunga vita,
dona ricchezza e onore,
AT greco 3,17αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί καὶ πάντες οἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ
Interconfessionale Prv3,17rende la vita piacevole,
aiuta ad avere successo.
AT greco 3,18ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ’ αὐτὴν ὡς ἐπὶ κύριον ἀσφαλής
Interconfessionale PrvLa sapienza è come un albero di vita per quelli che l’afferrano,
beati coloro che la tengono stretta.
Note al Testo
3,18 albero di vita: allusione all’albero della vita di Genesi 2,9; 3,22; vedi anche Apocalisse 2,7.
AT greco 3,19ὁ θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἡτοίμασεν δὲ οὐρανοὺς ἐν φρονήσει
Interconfessionale PrvIl Signore ha creato la terra con la sua sapienza,
ha fatto i cieli con la sua intelligenza.
Rimandi
3,19-20 Dio e la sapienza Prv 8,22-31; Sap 7,25-26; Sir 24,1-10.
AT greco 3,20ἐν αἰσθήσει ἄβυσσοι ἐρράγησαν νέφη δὲ ἐρρύησαν δρόσους
Interconfessionale Prv3,20Con la sua sapienza
egli fa sgorgare l’acqua degli abissi
e fa piovere sulla terra.
AT greco 3,21υἱέ μὴ παραρρυῇς τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἔννοιαν
Interconfessionale Prv3,21Figlio mio, non dimenticare i consigli,
non abbandonare mai gli insegnamenti.
AT greco 3,22ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου καὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις
Interconfessionale Prv3,22Essi ti aiuteranno a vivere,
ti daranno felicità e successo.
AT greco 3,23ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνῃ πάσας τὰς ὁδούς σου ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσκόψῃ
Interconfessionale Prv3,23Così potrai vivere sicuro,
e nessun ostacolo ti farà inciampare,
AT greco 3,24ἐὰν γὰρ κάθῃ ἄφοβος ἔσῃ ἐὰν δὲ καθεύδῃς ἡδέως ὑπνώσεις
Interconfessionale Prv3,24dormirai sonni tranquilli
e passerai le tue notti nella pace.
AT greco 3,25καὶ οὐ φοβηθήσῃ πτόησιν ἐπελθοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας
Interconfessionale Prv3,25Nessun spavento ti sorprenderà,
nemmeno la rovina dei malvagi ti farà paura,
AT greco 3,26ὁ γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῇς
Interconfessionale Prv3,26perché il Signore ti darà sicurezza
e custodirà la tua vita da ogni insidia.
AT greco 3,27μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν
Interconfessionale Prv3,27Quando ti è possibile, aiuta chi ha bisogno.
AT greco 3,28μὴ εἴπης ἐπανελθὼν ἐπάνηκε καὶ αὔριον δώσω δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα
Interconfessionale PrvNon rimandare a domani
quel che puoi oggi per il prossimo bisognoso.
Rimandi
3,28 prossimo Lv 19,18; Lc 10,25-37.
AT greco 3,29μὴ τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὰ παροικοῦντα καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί
Interconfessionale Prv3,29Non progettare male contro i tuoi amici,
che ti sono vicini e hanno fiducia in te.
AT greco 3,30μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην μή τι εἰς σὲ ἐργάσηται κακόν
Interconfessionale Prv3,30Non litigare senza motivo con nessuno,
se non ti ha fatto nulla di male.
AT greco 3,31μὴ κτήσῃ κακῶν ἀνδρῶν ὀνείδη μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
Interconfessionale PrvNon invidiare i violenti,
non imitare la loro condotta.
Rimandi
3,31 non invidiare i violenti Prv 23,17; 24,1.19; Sal 73,3+.
AT greco 3,32ἀκάθαρτος γὰρ ἔναντι κυρίου πᾶς παράνομος ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει
Interconfessionale PrvIl malvagio ripugna al Signore,
i giusti hanno tutta la sua amicizia.
Rimandi
3,32 ripugnare al Signore Prv 6,16-19; 15,8-9.26; 17,15; 20,23; Dt 25,16.
AT greco 3,33κατάρα θεοῦ ἐν οἴκοις ἀσεβῶν ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται
Interconfessionale PrvIl Signore maledice la casa del malvagio,
ma benedice l’abitazione del giusto.
Rimandi
3,33 la sorte del malvagio Prv 2,22; 24,20; 1 Sam 2,9; Is 3,11; Gb 20,4-29; Mt 25,45-46. — e la sorte dei giusti Prv 10,6-7; Sal 5,13; Is 3,10; Sap 5,15; Mt 25,46.
AT greco 3,34κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
Interconfessionale PrvIl Signore si prende gioco dei superbi,
agli umili concede il suo aiuto.
Rimandi
3,34 superbi e umili Gc 4,6; 1 Pt 5,5.
AT greco 3,35δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν
Interconfessionale Prv3,35I saggi saranno onorati da tutti,
gli stolti andranno a finire male.