Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 31 31,1LXX RELOCATES PROVERBS 30:15–31:9 TO END OF PROVERBS 24

οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ βασιλέως χρηματισμός ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
CEI 1974 Prv Parole di Lemuèl, re di Massa,
che sua madre gli insegnò.
31,1 Lemuel, come Agur (cfr. 30, 1), è sconosciuto.
AT greco 31,2τί τέκνον τηρήσεις τί ῥήσεις θεοῦ πρωτογενές σοὶ λέγω υἱέ τί τέκνον ἐμῆς κοιλίας τί τέκνον ἐμῶν εὐχῶν
CEI 1974 Prv31,2 E che, figlio mio! E che, figlio delle mie viscere!
E che, figlio dei miei voti!
AT greco 31,3μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν
CEI 1974 Prv31,3 Non dare il tuo vigore alle donne,
né i tuoi costumi a quelle che corrompono i re.
AT greco 31,4μετὰ βουλῆς πάντα ποίει μετὰ βουλῆς οἰνοπότει οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν
CEI 1974 Prv31,4 Non conviene ai re, Lemuèl,
non conviene ai re bere il vino,
né ai principi bramare bevande inebrianti,
AT greco 31,5ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς
CEI 1974 Prv31,5 per paura che, bevendo, dimentichino i loro decreti
e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti.
AT greco 31,6δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις
CEI 1974 Prv31,6 Date bevande inebrianti a chi sta per perire
e il vino a chi ha l`amarezza nel cuore.
AT greco 31,7ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι
CEI 1974 Prv31,7 Beva e dimentichi la sua povertà
e non si ricordi più delle sue pene.
AT greco 31,8ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς
CEI 1974 Prv31,8 Apri la bocca in favore del muto
in difesa di tutti gli sventurati.
AT greco 31,9ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ
CEI 1974 Prv31,9 Apri la bocca e giudica con equità
e rendi giustizia all`infelice e al povero.
La donna ideale
AT greco 31,10LXX RELOCATES PROVERBS 31:10–31 TO END OF PROVERBS 29

γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη
CEI 1974 Prv Una donna perfetta chi potrà trovarla?
Ben superiore alle perle è il suo valore.
31,10-31 Celebre poema, in cui ogni v. comincia con una lettera dell'alfabeto ebraico, in lode della donna ideale.
AT greco 31,11θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει
CEI 1974 Prv31,11 In lei confida il cuore del marito
e non verrà a mancargli il profitto.
AT greco 31,12ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον
CEI 1974 Prv31,12 Essa gli dà felicità e non dispiacere
per tutti i giorni della sua vita.
AT greco 31,13μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς
CEI 1974 Prv31,13 Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le mani.
AT greco 31,14ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον
CEI 1974 Prv31,14 Ella è simile alle navi di un mercante,
fa venire da lontano le provviste.
AT greco 31,15καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις
CEI 1974 Prv31,15 Si alza quando ancora è notte
e prepara il cibo alla sua famiglia
e dà ordini alle sue domestiche.
AT greco 31,16θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα
CEI 1974 Prv31,16 Pensa ad un campo e lo compra
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.
AT greco 31,17ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον
CEI 1974 Prv31,17 Si cinge con energia i fianchi
e spiega la forza delle sue braccia.
AT greco 31,18ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς
CEI 1974 Prv31,18 E` soddisfatta, perché il suo traffico va bene,
neppure di notte si spegne la sua lucerna.
AT greco 31,19τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον
CEI 1974 Prv31,19 Stende la sua mano alla conocchia
e mena il fuso con le dita.
AT greco 31,20χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ
CEI 1974 Prv31,20 Apre le sue mani al misero,
stende la mano al povero.
AT greco 31,21οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που χρονίζῃ πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται
CEI 1974 Prv31,21 Non teme la neve per la sua famiglia,
perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste.
AT greco 31,22δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα
CEI 1974 Prv31,22 Si fa delle coperte,
di lino e di porpora sono le sue vesti.
AT greco 31,23περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς
CEI 1974 Prv31,23 Suo marito è stimato alle porte della città
dove siede con gli anziani del paese.
AT greco 31,24σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις
CEI 1974 Prv31,24 Confeziona tele di lino e le vende
e fornisce cinture al mercante.
AT greco 31,25στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς
CEI 1974 Prv31,25 Forza e decoro sono il suo vestito
e se la ride dell`avvenire.
AT greco 31,26ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις
CEI 1974 Prv31,26 Apre la bocca con saggezza
e sulla sua lingua c`è dottrina di bontà.
AT greco 31,27στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν
CEI 1974 Prv31,27 Sorveglia l`andamento della casa;
il pane che mangia non è frutto di pigrizia.
AT greco 31,28τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
CEI 1974 Prv31,28 I suoi figli sorgono a proclamarla beata
e suo marito a farne l`elogio:
AT greco 31,29πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας
CEI 1974 Prv31,29 "Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,
ma tu le hai superate tutte!".
AT greco 31,30ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω
CEI 1974 Prv31,30 Fallace è la grazia e vana è la bellezza,
ma la donna che teme Dio è da lodare.
AT greco 31,31δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
CEI 1974 Prv31,31 Datele del frutto delle sue mani
e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.