Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 31 31,1LXX RELOCATES PROVERBS 30:15–31:9 TO END OF PROVERBS 24

οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ βασιλέως χρηματισμός ὃν ἐπαίδευσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ
Interconfessionale PrvQuesti sono gli insegnamenti del re Lemuèl,
le massime che sua madre gli ha trasmesso.
Note al Testo
31,1 del re Lemuèl, le massime: altri: di Lemuèl, re di Massa.
AT greco 31,2τί τέκνον τηρήσεις τί ῥήσεις θεοῦ πρωτογενές σοὶ λέγω υἱέ τί τέκνον ἐμῆς κοιλίας τί τέκνον ἐμῶν εὐχῶν
Interconfessionale Prv31,2Figlio mio carissimo,
tu sei la risposta alle mie preghiere.
AT greco 31,3μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον καὶ τὸν σὸν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν
Interconfessionale PrvNon consumare le tue energie in avventure amorose,
non rovinarti l’esistenza con donne
che possono corrompere anche i re.
Rimandi
31,3 messa in guardia contro le donne Dt 17,17; 1 Re 11,4; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 31,4μετὰ βουλῆς πάντα ποίει μετὰ βουλῆς οἰνοπότει οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσίν οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν
Interconfessionale Prv31,4Ascolta, Lemuèl;
un re non deve darsi al vino,
un principe non deve rendersi schiavo di bevande inebrianti.
AT greco 31,5ἵνα μὴ πιόντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας καὶ ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς
Interconfessionale PrvSe si ubriacano, dimenticano le leggi
e trascurano i diritti dei poveri.
Rimandi
31,5 pericoli del vino Prv 20,1+.
AT greco 31,6δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις καὶ οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις
Interconfessionale Prv31,6Bevande inebrianti fanno bene a chi viene meno
e il vino a chi è amareggiato:
AT greco 31,7ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας καὶ τῶν πόνων μὴ μνησθῶσιν ἔτι
Interconfessionale Prv31,7bevono e dimenticano le loro miserie,
non ricordano più le loro tribolazioni.
AT greco 31,8ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ θεοῦ καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς
Interconfessionale Prv31,8Parla tu a favore di chi non può difendersi,
sostieni i diritti di chi è senza aiuto.
AT greco 31,9ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσθενῆ
Interconfessionale Prv31,9Parla per loro e sii un giudice giusto;
difendi i diritti del povero e del bisognoso.
AT greco 31,10LXX RELOCATES PROVERBS 31:10–31 TO END OF PROVERBS 29

γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει τιμιωτέρα δέ ἐστιν λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύτη
Interconfessionale PrvCom’è difficile trovare una donna di carattere!
Essa vale molto di più delle perle.
Rimandi
31,10 vale molto di più delle perle cfr. Prv 3,15+.
Note al Testo
31,10 I versetti 10-31 nel testo ebraico formano un poema alfabetico: ognuno di essi inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico.
AT greco 31,11θαρσεῖ ἐπ’ αὐτῇ ἡ καρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν σκύλων οὐκ ἀπορήσει
Interconfessionale PrvSuo marito ha piena fiducia in lei
e non sarà mai un miserabile.
Rimandi
31,11 Suo marito ha piena fiducia Prv 18,22+.
AT greco 31,12ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὰ πάντα τὸν βίον
Interconfessionale Prv31,12Per tutta la vita gli dà felicità,
mai dispiaceri.
AT greco 31,13μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς
Interconfessionale Prv31,13Si procura lana e lino
e li lavora volentieri con le sue mani.
AT greco 31,14ἐγένετο ὡσεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον
Interconfessionale Prv31,14Fa venire da lontano le sue provviste,
simile a una nave mercantile.
AT greco 31,15καὶ ἀνίσταται ἐκ νυκτῶν καὶ ἔδωκεν βρώματα τῷ οἴκῳ καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις
Interconfessionale Prv31,15Si alza prima dell’alba,
prepara il cibo alla sua famiglia
e ordina alle sue serve quel che devono fare.
AT greco 31,16θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο ἀπὸ δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσεν κτῆμα
Interconfessionale Prv31,16Investe il denaro, frutto del suo lavoro,
comprando un terreno coltivato a vigna.
AT greco 31,17ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς ἤρεισεν τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργον
Interconfessionale Prv31,17Lavora con grande energia,
le sue braccia non sono mai stanche.
AT greco 31,18ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστιν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται ὅλην τὴν νύκτα ὁ λύχνος αὐτῆς
Interconfessionale Prv31,18Controlla che i suoi affari vadano bene,
la sua lucerna resta accesa tutta la notte.
AT greco 31,19τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐκτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον
Interconfessionale Prv31,19Mette mano alla lana da filare
e gira il fuso con le sue dita.
AT greco 31,20χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξεν πένητι καρπὸν δὲ ἐξέτεινεν πτωχῷ
Interconfessionale Prv31,20È generosa con i poveri
e aiuta i bisognosi.
AT greco 31,21οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που χρονίζῃ πάντες γὰρ οἱ παρ’ αὐτῆς ἐνδιδύσκονται
Interconfessionale Prv31,21Quando nevica non ha preoccupazioni,
perché tutti i suoi familiari hanno vestiti pesanti.
AT greco 31,22δισσὰς χλαίνας ἐποίησεν τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα
Interconfessionale Prv31,22Si fa coperte per i letti
e splendidi vestiti di lino rosso porpora.
AT greco 31,23περίβλεπτος δὲ γίνεται ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἡνίκα ἂν καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς
Interconfessionale Prv31,23Alle riunioni degli anziani del luogo
suo marito è molto stimato.
AT greco 31,24σινδόνας ἐποίησεν καὶ ἀπέδοτο περιζώματα δὲ τοῖς Χαναναίοις
Interconfessionale Prv31,24Ella confeziona vestiti e cinture
e le vende ai mercanti.
AT greco 31,25στόμα αὐτῆς διήνοιξεν προσεχόντως καὶ ἐννόμως καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς
Interconfessionale Prv31,25È forte, gode la stima di tutti,
non ha paura dell’avvenire.
AT greco 31,26ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο καὶ εὐφράνθη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις
Interconfessionale Prv31,26Parla sempre con sapienza
e dà consigli pieni di bontà.
AT greco 31,27στεγναὶ διατριβαὶ οἴκων αὐτῆς σῖτα δὲ ὀκνηρὰ οὐκ ἔφαγεν
Interconfessionale Prv31,27Non è mai pigra né indolente,
si preoccupa dell’andamento della sua casa.
AT greco 31,28τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησεν τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ᾔνεσεν αὐτήν
Interconfessionale Prv31,28I suoi figli ne sono orgogliosi
e suo marito ne fa l’elogio.
AT greco 31,29πολλαὶ θυγατέρες ἐκτήσαντο πλοῦτον πολλαὶ ἐποίησαν δυνατά σὺ δὲ ὑπέρκεισαι καὶ ὑπερῆρας πάσας
Interconfessionale Prv31,29Egli dice: «Molte donne sono straordinarie,
ma nessuna è come te!».
AT greco 31,30ψευδεῖς ἀρέσκειαι καὶ μάταιον κάλλος γυναικός γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω
Interconfessionale PrvLa grazia femminile è ingannevole, la bellezza non dura,
ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode.
Rimandi
31,30 la donna che rispetta (teme) il Signore Prv 1,29+.
Note al Testo
31,30 rispetta il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 31,31δότε αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς καὶ αἰνείσθω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ αὐτῆς
Interconfessionale Prv31,31Dàtele credito per tutto quel che fa:
tutta la città le deve rispetto per il suo lavoro.