Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 4 4,1ἀκούσατε παῖδες παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν
CEI 1974 Prv4,1 Ascoltate, o figli, l`istruzione di un padre
e fate attenzione per conoscere la verità,
AT greco 4,2δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε
CEI 1974 Prv4,2 poiché io vi do una buona dottrina;
non abbandonate il mio insegnamento.
AT greco 4,3υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός
CEI 1974 Prv4,3 Anch`io sono stato un figlio per mio padre,
tenero e caro agli occhi di mia madre.
AT greco 4,4οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν
CEI 1974 Prv4,4 Egli mi istruiva dicendomi:
"Il tuo cuore ritenga le mie parole;
custodisci i miei precetti e vivrai.
AT greco 4,5φύλασσε ἐντολάς μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος
CEI 1974 Prv4,5 Acquista la sapienza, acquista l`intelligenza;
non dimenticare le parole della mia bocca
e non allontanartene mai.
AT greco 4,6μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν καὶ ἀνθέξεταί σου ἐράσθητι αὐτῆς καὶ τηρήσει σε
CEI 1974 Prv4,6 Non abbandonarla ed essa ti custodirà,
amala e veglierà su di te.
AT greco 4,7
CEI 1974 Prv4,7 Principio della sapienza: acquista la sapienza;
a costo di tutto ciò che possiedi
acquista l`intelligenza.
AT greco 4,8περιχαράκωσον αὐτήν καὶ ὑψώσει σε τίμησον αὐτήν ἵνα σε περιλάβῃ
CEI 1974 Prv4,8 Stimala ed essa ti esalterà,
sarà la tua gloria, se l`abbraccerai.
AT greco 4,9ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου
CEI 1974 Prv4,9 Una corona di grazia porrà sul tuo capo,
con un diadema di gloria ti cingerà".
La retta via
AT greco 4,10ἄκουε υἱέ καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου
CEI 1974 Prv4,10 Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole
ed esse moltiplicheranno gli anni della tua vita.
AT greco 4,11ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς
CEI 1974 Prv4,11 Ti indico la via della sapienza;
ti guido per i sentieri della rettitudine.
AT greco 4,12ἐὰν γὰρ πορεύῃ οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις
CEI 1974 Prv4,12 Quando cammini non saranno intralciati i tuoi passi,
e se corri, non inciamperai.
AT greco 4,13ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας μὴ ἀφῇς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου
CEI 1974 Prv4,13 Attieniti alla disciplina, non lasciarla,
pràticala, perché essa è la tua vita.
AT greco 4,14ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων
CEI 1974 Prv4,14 Non battere la strada degli empi
e non procedere per la via dei malvagi.
AT greco 4,15ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ ἔκκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλλαξον
CEI 1974 Prv4,15 Evita quella strada, non passarvi,
stá lontano e passa oltre.
AT greco 4,16οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται
CEI 1974 Prv4,16 Essi non dormono, se non fanno del male;
non si lasciano prendere dal sonno,
se non fanno cadere qualcuno;
AT greco 4,17οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται
CEI 1974 Prv4,17 mangiano il pane dell`empietà
e bevono il vino della violenza.
AT greco 4,18αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα
CEI 1974 Prv4,18 La strada dei giusti è come la luce dell`alba,
che aumenta lo splendore fino al meriggio.
AT greco 4,19αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν
CEI 1974 Prv4,19 La via degli empi è come l`oscurità:
non sanno dove saranno spinti a cadere.
Vigilanza
AT greco 4,20υἱέ ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς
CEI 1974 Prv4,20 Figlio mio, fà attenzione alle mie parole,
porgi l`orecchio ai miei detti;
AT greco 4,21ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ
CEI 1974 Prv4,21 non perderli mai di vista,
custodiscili nel tuo cuore,
AT greco 4,22ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις
CEI 1974 Prv4,22 perché essi sono vita per chi li trova
e salute per tutto il suo corpo.
AT greco 4,23πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς
CEI 1974 Prv Con ogni cura vigila sul cuore
perché da esso sgorga la vita.
4,23 Nella Bibbia, il cuore è la sede dell'intelligenza, dei desideri, della volontà, della coscienza: cfr. Mt 15, 18-20.
AT greco 4,24περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι
CEI 1974 Prv4,24 Tieni lungi da te la bocca perversa
e allontana da te le labbra fallaci.
AT greco 4,25οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια
CEI 1974 Prv4,25 I tuoi occhi guardino diritto
e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
AT greco 4,26ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε
CEI 1974 Prv4,26 Bada alla strada dove metti il piede
e tutte le tue vie siano ben rassodate.
AT greco 4,27αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει
CEI 1974 Prv4,27 Non deviare né a destra né a sinistra,
tieni lontano il piede dal male.