Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 4 4,1ἀκούσατε παῖδες παιδείαν πατρὸς καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν
CEI 2008 Pr Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre
e fate attenzione a sviluppare l'intelligenza,
4,1-9 La sapienza si trasmette di padre in figlio
AT greco 4,2δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν τὸν ἐμὸν νόμον μὴ ἐγκαταλίπητε
CEI 2008 Pr4,2poiché io vi do una buona dottrina;
non abbandonate il mio insegnamento.
AT greco 4,3υἱὸς γὰρ ἐγενόμην κἀγὼ πατρὶ ὑπήκοος καὶ ἀγαπώμενος ἐν προσώπῳ μητρός
CEI 2008 Pr4,3Anch'io sono stato un figlio per mio padre,
tenero e caro agli occhi di mia madre.
AT greco 4,4οἳ ἔλεγον καὶ ἐδίδασκόν με ἐρειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς σὴν καρδίαν
CEI 2008 Pr4,4Egli mi istruiva e mi diceva:
"Il tuo cuore ritenga le mie parole;
custodisci i miei precetti e vivrai.
AT greco 4,5φύλασσε ἐντολάς μὴ ἐπιλάθῃ μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμοῦ στόματος
CEI 2008 Pr4,5Acquista la sapienza, acquista l'intelligenza;
non dimenticare le parole della mia bocca
e non allontanartene mai.
AT greco 4,6μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτήν καὶ ἀνθέξεταί σου ἐράσθητι αὐτῆς καὶ τηρήσει σε
CEI 2008 Pr4,6Non abbandonarla ed essa ti custodirà,
amala e veglierà su di te.
AT greco 4,7
CEI 2008 Pr4,7Principio della sapienza: acquista la sapienza;
a costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza.
AT greco 4,8περιχαράκωσον αὐτήν καὶ ὑψώσει σε τίμησον αὐτήν ἵνα σε περιλάβῃ
CEI 2008 Pr4,8Stimala ed essa ti esalterà,
sarà la tua gloria, se l'abbraccerai.
AT greco 4,9ἵνα δῷ τῇ σῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου
CEI 2008 Pr4,9Una corona graziosa porrà sul tuo capo,
un diadema splendido ti elargirà".
AT greco 4,10ἄκουε υἱέ καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους καὶ πληθυνθήσεται ἔτη ζωῆς σου ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου
CEI 2008 PrAscolta, figlio mio, e accogli le mie parole
e si moltiplicheranno gli anni della tua vita.
4,10-19 La via dei giusti e la via degli empi
AT greco 4,11ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσκω σε ἐμβιβάζω δέ σε τροχιαῖς ὀρθαῖς
CEI 2008 Pr4,11Ti indico la via della sapienza,
ti guido per i sentieri della rettitudine.
AT greco 4,12ἐὰν γὰρ πορεύῃ οὐ συγκλεισθήσεταί σου τὰ διαβήματα ἐὰν δὲ τρέχῃς οὐ κοπιάσεις
CEI 2008 Pr4,12Quando camminerai non saranno intralciati i tuoi passi,
e se correrai, non inciamperai.
AT greco 4,13ἐπιλαβοῦ ἐμῆς παιδείας μὴ ἀφῇς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου
CEI 2008 Pr4,13Attieniti alla disciplina, non lasciarla,
custodiscila, perché essa è la tua vita.
AT greco 4,14ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων
CEI 2008 Pr4,14Non entrare nella strada degli empi
e non procedere per la via dei malvagi.
AT greco 4,15ἐν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσιν μὴ ἐπέλθῃς ἐκεῖ ἔκκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλλαξον
CEI 2008 Pr4,15Evita quella strada, non passarvi,
sta' lontano e passa oltre.
AT greco 4,16οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν ἐὰν μὴ κακοποιήσωσιν ἀφῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν καὶ οὐ κοιμῶνται
CEI 2008 Pr4,16Essi non dormono, se non fanno del male,
non si lasciano prendere dal sonno;
se non fanno cadere qualcuno;
AT greco 4,17οἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεβείας οἴνῳ δὲ παρανόμῳ μεθύσκονται
CEI 2008 Prmangiano il pane dell'empietà
e bevono il vino della violenza.
4,17  il pane… il vino: nel linguaggio sapienziale cibi e bevande sono immagini usate spesso per indicare l’insegnamento della sapienza.
AT greco 4,18αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπουσιν προπορεύονται καὶ φωτίζουσιν ἕως κατορθώσῃ ἡ ἡμέρα
CEI 2008 Pr4,18La strada dei giusti è come la luce dell'alba,
che aumenta lo splendore fino al meriggio.
AT greco 4,19αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεβῶν σκοτειναί οὐκ οἴδασιν πῶς προσκόπτουσιν
CEI 2008 Pr4,19La via degli empi è come l'oscurità:
non sanno dove saranno spinti a cadere.
AT greco 4,20υἱέ ἐμῇ ῥήσει πρόσεχε τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παράβαλε σὸν οὖς
CEI 2008 PrFiglio mio, fa' attenzione alle mie parole,
porgi l'orecchio ai miei detti;
4,20-27 Custodire il proprio cuore
AT greco 4,21ὅπως μὴ ἐκλίπωσίν σε αἱ πηγαί σου φύλασσε αὐτὰς ἐν σῇ καρδίᾳ
CEI 2008 Pr4,21non perderli di vista,
custodiscili dentro il tuo cuore,
AT greco 4,22ζωὴ γάρ ἐστιν τοῖς εὑρίσκουσιν αὐτὰς καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις
CEI 2008 Pr4,22perché essi sono vita per chi li trova
e guarigione per tutto il suo corpo.
AT greco 4,23πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς
CEI 2008 PrPiù di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore,
perché da esso sgorga la vita.
4,23 il tuo cuore: nella Bibbia il cuore è considerato la sede dell’intelligenza e della volontà, delle scelte e delle decisioni.
AT greco 4,24περίελε σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι
CEI 2008 Pr4,24Tieni lontano da te la bocca bugiarda
e allontana da te le labbra perverse.
AT greco 4,25οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια
CEI 2008 Pr4,25I tuoi occhi guardino sempre in avanti
e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
AT greco 4,26ὀρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶν καὶ τὰς ὁδούς σου κατεύθυνε
CEI 2008 PrBada alla strada dove metti il piede
e tutte le tue vie siano sicure.
4,26-27 dove metti il piede: metafora per indicare il momento in cui uno decide di compiere qualche azione. Non deviare né a destra né a sinistra: immagine che designa la rettitudine dell’uomo nel suo agire.
AT greco 4,27αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου τὰς δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνῃ προάξει
CEI 2008 Pr4,27Non deviare né a destra né a sinistra,
tieni lontano dal male il tuo piede.