Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 5 5,1υἱέ ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε ἐμοῖς δὲ λόγοις παράβαλλε σὸν οὖς
CEI 1974 Prv5,1 Figlio mio, fà attenzione alla mia sapienza
e porgi l`orecchio alla mia intelligenza,
AT greco 5,2ἵνα φυλάξῃς ἔννοιαν ἀγαθήν αἴσθησιν δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλομαί σοι
CEI 1974 Prv5,2 perché tu possa seguire le mie riflessioni
e le tue labbra custodiscano la scienza.
AT greco 5,3μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναικί μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα
CEI 1974 Prv Stillano miele le labbra di una straniera
e più viscida dell`olio è la sua bocca;
5,3 Sulla straniera cfr. 2, 16.
AT greco 5,4ὕστερον μέντοι πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου
CEI 1974 Prv5,4 ma ciò che segue è amaro come assenzio,
pungente come spada a doppio taglio.
AT greco 5,5τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσιν τοὺς χρωμένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἰς τὸν ᾅδην τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται
CEI 1974 Prv5,5 I suoi piedi scendono verso la morte,
i suoi passi conducono agli inferi.
AT greco 5,6ὁδοὺς γὰρ ζωῆς οὐκ ἐπέρχεται σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐτῆς καὶ οὐκ εὔγνωστοι
CEI 1974 Prv5,6 Per timore che tu guardi al sentiero della vita,
le sue vie volgono qua e là; essa non se ne cura.
AT greco 5,7νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ μὴ ἀκύρους ποιήσῃς ἐμοὺς λόγους
CEI 1974 Prv5,7 Ora, figlio mio, ascoltami
e non allontanarti dalle parole della mia bocca.
AT greco 5,8μακρὰν ποίησον ἀπ’ αὐτῆς σὴν ὁδόν μὴ ἐγγίσῃς πρὸς θύραις οἴκων αὐτῆς
CEI 1974 Prv5,8 Tieni lontano da lei il tuo cammino
e non avvicinarti alla porta della sua casa,
AT greco 5,9ἵνα μὴ πρόῃ ἄλλοις ζωήν σου καὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν
CEI 1974 Prv5,9 per non mettere in balìa di altri il tuo vigore
e i tuoi anni in balìa di un uomo crudele,
AT greco 5,10ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων εἰσέλθωσιν
CEI 1974 Prv5,10 perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei,
non finiscano le tue fatiche in casa di un forestiero
AT greco 5,11καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ’ ἐσχάτων ἡνίκα ἂν κατατριβῶσιν σάρκες σώματός σου
CEI 1974 Prv5,11 e tu non gema sulla tua sorte,
quando verranno meno il tuo corpo e la tua carne,
AT greco 5,12καὶ ἐρεῖς πῶς ἐμίσησα παιδείαν καὶ ἐλέγχους ἐξέκλινεν ἡ καρδία μου
CEI 1974 Prv5,12 e dica: "Perché mai ho odiato la disciplina
e il mio cuore ha disprezzato la correzione?
AT greco 5,13οὐκ ἤκουον φωνὴν παιδεύοντός με καὶ διδάσκοντός με οὐδὲ παρέβαλλον τὸ οὖς μου
CEI 1974 Prv5,13 Non ho ascoltato la voce dei miei maestri,
non ho prestato orecchio a chi m`istruiva.
AT greco 5,14παρ’ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς
CEI 1974 Prv5,14 Per poco non mi son trovato nel colmo dei mali
in mezzo alla folla e all`assemblea".
Sii fedele alla tua sposa
AT greco 5,15πῖνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς
CEI 1974 Prv Bevi l`acqua della tua cisterna
e quella che zampilla dal tuo pozzo,
5,15 La cisterna e il pozzo indicano la moglie legittima. Viene inculcata la monogamia; la legge di Mosè (cfr. Dt 21, 15-17) tollerava la poligamia.
AT greco 5,16μὴ ὑπερεκχείσθω σοι τὰ ὕδατα ἐκ τῆς σῆς πηγῆς εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα
CEI 1974 Prv5,16 perché le tue sorgenti non scorrano al di fuori,
i tuoi ruscelli nelle pubbliche piazze,
AT greco 5,17ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα καὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι
CEI 1974 Prv5,17 ma siano per te solo
e non per degli estranei insieme a te.
AT greco 5,18ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία καὶ συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεότητός σου
CEI 1974 Prv5,18 Sia benedetta la tua sorgente;
trova gioia nella donna della tua giovinezza:
AT greco 5,19ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω σοι ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολλοστὸς ἔσῃ
CEI 1974 Prv5,19 cerva amabile, gazzella graziosa,
essa s`intrattenga con te;
le sue tenerezze ti inebrino sempre;
sii tu sempre invaghito del suo amore!
AT greco 5,20μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν μηδὲ συνέχου ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας
CEI 1974 Prv5,20 Perché, figlio mio, invaghirti d`una straniera
e stringerti al petto di un`estranea?
AT greco 5,21ἐνώπιον γάρ εἰσιν τῶν τοῦ θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σκοπεύει
CEI 1974 Prv5,21 Poiché gli occhi del Signore osservano le vie dell`uomo
ed egli vede tutti i suoi sentieri.
AT greco 5,22παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσιν σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕκαστος σφίγγεται
CEI 1974 Prv5,22 L`empio è preda delle sue iniquità,
è catturato con le funi del suo peccato.
AT greco 5,23οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων ἐκ δὲ πλήθους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξερρίφη καὶ ἀπώλετο δι’ ἀφροσύνην
CEI 1974 Prv5,23 Egli morirà per mancanza di disciplina,
si perderà per la sua grande stoltezza.