Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 6 6,1υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
CEI 2008 PrFiglio mio, se hai garantito per il tuo prossimo,
se hai dato la tua mano per un estraneo,
6,1-5  Non farti garante di nessuno
 Farsi garante di un altro è atto molto impegnativo, che il maestro sconsiglia con fermezza. Al garante, infatti, spettava l’onere di pagare per il debitore insolvente (vedi 20,16).
 se hai dato la tua mano: la stretta di mano ratificava l’impegno di chi si faceva garante.
AT greco 6,2παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
CEI 2008 Pr6,2se ti sei legato con ciò che hai detto
e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca,
AT greco 6,3ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
CEI 2008 Pr6,3figlio mio, fa' così per liberartene:
poiché sei caduto nelle mani del tuo prossimo,
va', gèttati ai suoi piedi, importuna il tuo prossimo;
AT greco 6,4μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
CEI 2008 Pr6,4non concedere sonno ai tuoi occhi
né riposo alle tue palpebre,
AT greco 6,5ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
CEI 2008 Pr6,5così potrai liberartene come la gazzella dal laccio,
come un uccello dalle mani del cacciatore.
AT greco 6,6ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
CEI 2008 PrVa' dalla formica, o pigro,
guarda le sue abitudini e diventa saggio.
6,6-11 Il pigro
AT greco 6,7ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
CEI 2008 Pr6,7Essa non ha né capo
né sorvegliante né padrone,
AT greco 6,8καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
CEI 2008 Pr6,8eppure d'estate si procura il vitto,
al tempo della mietitura accumula il cibo.
AT greco 6,9ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
CEI 2008 Pr6,9Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire?
Quando ti scuoterai dal sonno?
AT greco 6,10ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
CEI 2008 Pr6,10Un po' dormi, un po' sonnecchi,
un po' incroci le braccia per riposare,
AT greco 6,11ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
CEI 2008 Pr6,11e intanto arriva a te la povertà, come un vagabondo,
e l'indigenza, come se tu fossi un accattone.
AT greco 6,12ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
CEI 2008 PrIl perverso, uomo iniquo,
cammina pronunciando parole tortuose,
6,12-15 Il malvagio
AT greco 6,13ὁ δ’ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
CEI 2008 Pr6,13ammicca con gli occhi, stropiccia i piedi
e fa cenni con le dita.
AT greco 6,14διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
CEI 2008 Pr6,14Nel suo cuore il malvagio trama cose perverse,
in ogni tempo suscita liti.
AT greco 6,15διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
CEI 2008 Pr6,15Per questo improvvisa verrà la sua rovina,
ed egli, in un attimo, crollerà senza rimedio.
AT greco 6,16ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι’ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
CEI 2008 PrSei cose odia il Signore,
anzi sette gli sono in orrore:
6,16-19  Le cose che Dio detesta
Nel proverbio numerico la progressione, oltre allo schema dei numeri sei/sette, è resa anche con i numeri tre/quattro (vedi Am 1,3-15; 2,1-7).
AT greco 6,17ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
CEI 2008 Pr6,17occhi alteri, lingua bugiarda,
mani che versano sangue innocente,
AT greco 6,18καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
CEI 2008 Pr6,18cuore che trama iniqui progetti,
piedi che corrono rapidi verso il male,
AT greco 6,19ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
CEI 2008 Pr6,19falso testimone che diffonde menzogne
e chi provoca litigi tra fratelli.
AT greco 6,20υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
CEI 2008 PrFiglio mio, osserva il comando di tuo padre
e non disprezzare l'insegnamento di tua madre.
6,20-35 Non cedere alle lusinghe dell’adultera
AT greco 6,21ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
CEI 2008 Pr6,21Fissali sempre nel tuo cuore,
appendili al collo.
AT greco 6,22ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ’ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
CEI 2008 Pr6,22Quando cammini ti guideranno,
quando riposi veglieranno su di te,
quando ti desti ti parleranno,
AT greco 6,23ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
CEI 2008 Pr6,23perché il comando è una lampada
e l'insegnamento una luce
e un sentiero di vita l'istruzione che ti ammonisce:
AT greco 6,24τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
CEI 2008 Pr6,24ti proteggeranno dalla donna altrui,
dalle parole seducenti della donna sconosciuta.
AT greco 6,25μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
CEI 2008 Pr6,25Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza,
non lasciarti adescare dai suoi sguardi,
AT greco 6,26τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
CEI 2008 Pr6,26poiché, se la prostituta cerca il pane,
la donna sposata ambisce una vita preziosa.
AT greco 6,27ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
CEI 2008 Pr6,27Si può portare il fuoco sul petto
senza bruciarsi i vestiti,
AT greco 6,28ἢ περιπατήσει τις ἐπ’ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
CEI 2008 Pr6,28o camminare sulle braci
senza scottarsi i piedi?
AT greco 6,29οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
CEI 2008 Pr6,29Così chi si accosta alla donna altrui:
chi la tocca non resterà impunito.
AT greco 6,30οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
CEI 2008 Pr6,30Non si disapprova un ladro, se ruba
per soddisfare l'appetito quando ha fame;
AT greco 6,31ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
CEI 2008 Pr6,31eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte
e consegnare tutti i beni della sua casa.
AT greco 6,32ὁ δὲ μοιχὸς δι’ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
CEI 2008 Pr6,32Chi commette adulterio è un insensato,
agendo in tal modo rovina se stesso.
AT greco 6,33ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Pr6,33Incontrerà percosse e disonore,
la sua vergogna non sarà cancellata,
AT greco 6,34μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
CEI 2008 Pr6,34poiché la gelosia accende l'ira del marito,
che non avrà pietà nel giorno della vendetta.
AT greco 6,35οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων
CEI 2008 Pr6,35Egli non accetterà compenso alcuno,
rifiuterà ogni dono, anche se grande.