Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1υἱέ ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον παραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχθρῷ
Interconfessionale PrvFiglio mio, ti sei reso garante per il debito di un amico
dando la tua parola a un estraneo?
Rimandi
6,1-5 pericolo della cauzione Prv 20,16; 22,26-27; Sir 8,13; 29,18-20.
AT greco 6,2παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη καὶ ἁλίσκεται χείλεσιν ἰδίου στόματος
Interconfessionale Prv6,2Ti sei legato a una promessa,
impegnandoti con le tue stesse parole?
AT greco 6,3ποίει υἱέ ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι καὶ σῴζου ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας κακῶν διὰ σὸν φίλον ἴθι μὴ ἐκλυόμενος παρόξυνε δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγυήσω
Interconfessionale Prv6,3Figlio mio, fa’ così e sarai libero:
va’ da chi ti tiene legato alle tue promesse,
supplica, anche fino a stancarlo, di liberarti;
AT greco 6,4μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμασιν μηδὲ ἐπινυστάξῃς σοῖς βλεφάροις
Interconfessionale Prv6,4non concederti riposo,
non chiudere occhio;
AT greco 6,5ἵνα σῴζῃ ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων καὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος
Interconfessionale Prv6,5finché ti sarai sciolto dall’impegno,
come gazzella sfuggita alla trappola
e come uccello scappato dalla rete.
AT greco 6,6ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀκνηρέ καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος
Interconfessionale PrvO pigro, sii saggio!
Impara dalla formica,
guarda come si comporta.
Rimandi
6,6 il pigro Prv 19,24; 26,13-16.
Note al Testo
6,6 La formica: in molte culture è considerata come il simbolo della laboriosità e della previdenza.
AT greco 6,7ἐκείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὢν
Interconfessionale Prv6,7Essa non ha padrone,
né capo né sorvegliante.
AT greco 6,8καίπερ οὖσα τῇ ῥώμῃ ἀσθενής τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη
Interconfessionale Prv6,8D’estate si procura il cibo per l’inverno;
al tempo della mietitura mette da parte il nutrimento.
AT greco 6,9ἕως τίνος ὀκνηρέ κατάκεισαι πότε δὲ ἐξ ὕπνου ἐγερθήσῃ
Interconfessionale Prv6,9E tu, pigro, fino a quando poltrirai nel tuo letto?
Quando ti sveglierai dal tuo sonno?
AT greco 6,10ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς ὀλίγον δὲ κάθησαι μικρὸν δὲ νυστάζεις ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζῃ χερσὶν στήθη
Interconfessionale Prv6,10Ecco il tuo programma:
un po’ dormire, un po’ sonnecchiare,
un po’ riposare con le mani in mano,
AT greco 6,11ἐὰν δὲ ἄοκνος ᾖς ἥξει ὥσπερ πηγὴ ὁ ἀμητός σου ἡ δὲ ἔνδεια ὥσπερ κακὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει
Interconfessionale Prve intanto, come un vagabondo
ti arriva addosso la povertà,
e come un mendicante, la miseria.
Rimandi
6,11 sorte del pigro Prv 15,19; 21,25; 24,30-34.
Note al Testo
6,11 un mendicante: altri: un uomo armato. Il versetto può essere inteso in due modi: il pigro diventa povero e misero, come un vagabondo e un mendicante, oppure la povertà e la miseria piombano improvvisamente sul pigro.
AT greco 6,12ἀνὴρ ἄφρων καὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
Interconfessionale PrvLa gente da nulla, i disonesti,
vanno in giro seminando bugie.
Rimandi
6,12-14 falsità Prv 26,24-25+.
AT greco 6,13ὁ δ’ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ σημαίνει δὲ ποδί διδάσκει δὲ ἐννεύμασιν δακτύλων
Interconfessionale Prv6,13Strizzano l’occhio, fanno segni con le dita,
e altri gesti per trarre in inganno.
AT greco 6,14διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ τεκταίνεται κακὰ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησιν πόλει
Interconfessionale Prv6,14Sono pieni di malizia, non pensano che a far del male,
ogni momento suscitano liti.
AT greco 6,15διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος
Interconfessionale PrvLa loro rovina sarà completa,
improvvisa e senza rimedi.
Rimandi
6,15 sorte dei disonesti Prv 3,33+.
AT greco 6,16ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ κύριος συντρίβεται δὲ δι’ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς
Interconfessionale PrvSei cose il Signore detesta, e non può assolutamente sopportare:
Rimandi
6,16 Dio non può sopportare Prv 3,32+.
AT greco 6,17ὀφθαλμὸς ὑβριστοῦ γλῶσσα ἄδικος χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου
Interconfessionale Prv6,17uno sguardo superbo,
una lingua bugiarda,
mani che uccidono gli innocenti,
AT greco 6,18καὶ καρδία τεκταινομένη λογισμοὺς κακοὺς καὶ πόδες ἐπισπεύδοντες κακοποιεῖν
Interconfessionale Prv6,18una mente che fa progetti malvagi,
piedi che corrono a fare il male,
AT greco 6,19ἐκκαίει ψεύδη μάρτυς ἄδικος καὶ ἐπιπέμπει κρίσεις ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν
Interconfessionale Prvtestimoni che dicono il falso,
anzi, una settima egli odia ancora di più: chi provoca liti tra fratelli.
Rimandi
6,19 testimoni falsi Prv 19,5; 25,18; Es 20,16+.
AT greco 6,20υἱέ φύλασσε νόμους πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Interconfessionale PrvFiglio mio, fa’ come ti ha insegnato tuo padre
e non rifiutare i consigli di tua madre.
Rimandi
6,20 osservare gli insegnamenti Prv 3,1+. — trasmessi dalla famiglia Prv 1,8+.
AT greco 6,21ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διὰ παντὸς καὶ ἐγκλοίωσαι ἐπὶ σῷ τραχήλῳ
Interconfessionale Prv6,21Ricorda sempre le loro parole,
custodiscile nel tuo cuore come un tesoro:
AT greco 6,22ἡνίκα ἂν περιπατῇς ἐπάγου αὐτήν καὶ μετὰ σοῦ ἔστω ὡς δ’ ἂν καθεύδῃς φυλασσέτω σε ἵνα ἐγειρομένῳ συλλαλῇ σοι
Interconfessionale Prv6,22ti guideranno nel tuo cammino,
ti proteggeranno nel tuo riposo,
ti istruiranno al tuo risveglio.
AT greco 6,23ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς καὶ ὁδὸς ζωῆς ἔλεγχος καὶ παιδεία
Interconfessionale PrvI loro insegnamenti saranno per te un faro luminoso;
i loro consigli ti faranno sapere come comportarti,
i loro richiami ti aiuteranno a vivere da saggio.
Rimandi
6,23 saggezza e vita Prv 4,13+.
AT greco 6,24τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας
Interconfessionale PrvCosì potrai sfuggire alle seduzioni di donne immorali,
e non cedere alle parole ingannatrici di donne adultere.
Rimandi
6,24 immorali Prv 2,16+.
Note al Testo
6,24 immorali… adultere: vedi nota a 2,16-17.
AT greco 6,25μή σε νικήσῃ κάλλους ἐπιθυμία μηδὲ ἀγρευθῇς σοῖς ὀφθαλμοῖς μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων
Interconfessionale Prv6,25Non lasciarti tentare dalla loro bellezza
e non farti ingannare dai loro sguardi;
AT greco 6,26τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει
Interconfessionale Prvperché, la prostituta si accontenta di un pezzo di pane,
la donna sposata invece porta via tutto quel che hai.
Rimandi
6,26 la donna sposata e adultera Prv 30,20; Sir 9,9; 23,22-27; cfr. Prv 2,16+.
AT greco 6,27ἀποδήσει τις πῦρ ἐν κόλπῳ τὰ δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει
Interconfessionale Prv6,27Si può portare del fuoco sul petto
senza bruciarsi il vestito?
AT greco 6,28ἢ περιπατήσει τις ἐπ’ ἀνθράκων πυρός τοὺς δὲ πόδας οὐ κατακαύσει
Interconfessionale Prv6,28Si può camminare sulle braci
senza scottarsi i piedi?
AT greco 6,29οὕτως ὁ εἰσελθὼν πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον οὐκ ἀθῳωθήσεται οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς
Interconfessionale Prv6,29Così nessuno può andare con la moglie di un altro
senza riceverne un castigo.
AT greco 6,30οὐ θαυμαστὸν ἐὰν ἁλῷ τις κλέπτων κλέπτει γὰρ ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν πεινῶν
Interconfessionale Prv6,30Se un ladro ruba perché ridotto alla fame,
non dev’essere disprezzato;
AT greco 6,31ἐὰν δὲ ἁλῷ ἀποτείσει ἑπταπλάσια καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν
Interconfessionale Prv6,31eppure, se è scoperto,
dovrà restituire quel che ha preso sette volte di più
e perderà tutto quel che possiede.
AT greco 6,32ὁ δὲ μοιχὸς δι’ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται
Interconfessionale Prv6,32Chi commette adulterio è insensato,
perché vuole la propria rovina;
AT greco 6,33ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει τὸ δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐκ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Prv6,33sarà disonorato e punito;
sarà sempre uno svergognato.
AT greco 6,34μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς οὐ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
Interconfessionale Prv6,34Perché un marito geloso va su tutte le furie,
non ha pietà quando si vendica;
AT greco 6,35οὐκ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων
Interconfessionale Prv6,35non vorrà saperne di compensi,
rifiuterà qualsiasi dono, anche se grande.