Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1υἱέ τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοβοῦ ἄλλον
Interconfessionale Prv7,1Figlio mio, ricorda quel che ti dico,
non dimenticare i miei consigli.
AT greco 7,2φύλαξον ἐμὰς ἐντολάς καὶ βιώσεις τοὺς δὲ ἐμοὺς λόγους ὥσπερ κόρας ὀμμάτων
Interconfessionale Prv7,2Se vuoi vivere felice, fa’ come ti dico,
segui i miei consigli:
sono preziosi come la pupilla dei tuoi occhi.
AT greco 7,3περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δακτύλοις ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
Interconfessionale Prv7,3Legali alle tue dita,
custodiscili nel tuo cuore come un tesoro.
AT greco 7,4εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ
Interconfessionale Prv7,4Tratta la sapienza come tua sorella
e l’intelligenza come la tua migliore amica;
AT greco 7,5ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται
Interconfessionale Prvti difenderanno dalle donne estranee,
dalle sconosciute che ti seducono con parole ingannevoli.
Note al Testo
7,5 estranee: vedi nota a 2,16-17.
AT greco 7,6ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα
Interconfessionale Prv7,6Un giorno, mentre guardavo dalla finestra,
mentre osservavo dietro alle persiane,
AT greco 7,7ὃν ἂν ἴδῃ τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν
Interconfessionale Prv7,7vidi, fra un gruppo di giovani inesperti,
un adolescente senza criterio.
AT greco 7,8παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴκων αὐτῆς
Interconfessionale Prv7,8Passava per la piazza
vicino all’angolo dove abita una certa donna;
si dirigeva verso la casa di lei,
AT greco 7,9καὶ λαλοῦντα ἐν σκότει ἑσπερινῷ ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυκτερινὴ ᾖ καὶ γνοφώδης
Interconfessionale Prv7,9all’ora del tramonto, all’imbrunire,
al calar della notte e dell’oscurità.
AT greco 7,10ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ εἶδος ἔχουσα πορνικόν ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας
Interconfessionale Prv7,10Vidi quella donna andargli incontro,
vestita da prostituta,
con l’intenzione di sedurlo.
AT greco 7,11ἀνεπτερωμένη δέ ἐστιν καὶ ἄσωτος ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς
Interconfessionale Prv7,11È irrequieta, senza ritegno,
è sempre fuori di casa:
AT greco 7,12χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμβεται χρόνον δὲ ἐν πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει
Interconfessionale Prv7,12ora è lungo la strada, ora è sulla piazza,
a ogni angolo sta in agguato.
AT greco 7,13εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτόν ἀναιδεῖ δὲ προσώπῳ προσεῖπεν αὐτῷ
Interconfessionale Prv7,13Gettò le braccia al collo di quel giovane ingenuo,
lo baciò e con aria sfrontata gli disse:
AT greco 7,14θυσία εἰρηνική μοί ἐστιν σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου
Interconfessionale Prv«Dovevo offrire dei sacrifici di ringraziamento
ed oggi adempio la mia promessa.
Note al Testo
7,14 La donna ha promesso a Dio sacrifici di ringraziamento, ora invita il giovane che vuole sedurre a partecipare al pasto conclusivo del sacrificio.
AT greco 7,15ἕνεκα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι ποθοῦσα τὸ σὸν πρόσωπον εὕρηκά σε
Interconfessionale Prv7,15Per questo ti ho cercato e ti sono venuta incontro:
finalmente ti ho trovato.
AT greco 7,16κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην μου ἀμφιτάποις δὲ ἔστρωκα τοῖς ἀπ’ Αἰγύπτου
Interconfessionale Prv7,16Ho messo sul mio letto coperte colorate,
di puro lino d’Egitto;
AT greco 7,17διέρραγκα τὴν κοίτην μου κρόκῳ τὸν δὲ οἶκόν μου κινναμώμῳ
Interconfessionale Prv7,17l’ho profumato
con essenza di mirra, aloe e cinnamomo.
AT greco 7,18ἐλθὲ καὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου δεῦρο καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι
Interconfessionale Prv7,18Vieni, amiamoci per tutta la notte,
godiamo insieme i piaceri dell’amore.
AT greco 7,19οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴκῳ πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρὰν
Interconfessionale Prv7,19Mio marito non è a casa,
è partito per un lungo viaggio.
AT greco 7,20ἔνδεσμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ δι’ ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
Interconfessionale PrvHa portato con sé il sacchetto del denaro,
quindi non tornerà prima della metà del mese».
Note al Testo
7,20 quindi non tornerà… mese: altri: tornerà a casa soltanto al plenilunio.
AT greco 7,21ἀπεπλάνησεν δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώκειλεν αὐτόν
Interconfessionale Prv7,21Con le sue moine lo fa cedere,
e con le sue dolci parole lo seduce.
AT greco 7,22ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ κεπφωθείς ὥσπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται καὶ ὥσπερ κύων ἐπὶ δεσμοὺς
Interconfessionale PrvE lui, stupido, subito la segue,
come un bue va al macello,
come un prigioniero va al castigo,
Rimandi
7,22-23 la donna adultera conduce alla morte Prv 5,3-5+.
Note al Testo
7,22 come un prigioniero va al castigo: altri: come un cervo adescato al laccio.
AT greco 7,23ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ σπεύδει δὲ ὥσπερ ὄρνεον εἰς παγίδα οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει
Interconfessionale Prv7,23finché una freccia gli attraversa il corpo.
È come un uccello che si precipita verso la rete,
non sa che mette in pericolo la sua vita.
AT greco 7,24νῦν οὖν υἱέ ἄκουέ μου καὶ πρόσεχε ῥήμασιν στόματός μου
Interconfessionale Prv7,24Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione
a quel che vi dico:
AT greco 7,25μὴ ἐκκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου
Interconfessionale Prv7,25non lasciatevi rubare il cuore da una donna simile,
non andatele dietro.
AT greco 7,26πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν
Interconfessionale Prv7,26È stata la rovina di molti,
ha fatto morire anche uomini vigorosi.
AT greco 7,27ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου
Interconfessionale Prv7,27Chi va con lei è sulla via che porta alla morte;
chi va a casa sua scende verso la dimora dei morti.