Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
BibbiaEDU-logo

Rut

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1καὶ τῇ Νωεμιν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ὁ δὲ ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι ἐκ τῆς συγγενείας Αβιμελεχ καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοος
Interconfessionale RtNoemi aveva un parente che si chiamava Booz, un uomo ricco ed influente; era della famiglia di suo marito Elimèlek.
Rimandi
2,1 Booz Mt 1,5.
AT greco 2,2καὶ εἶπεν Ρουθ ἡ Μωαβῖτις πρὸς Νωεμιν πορευθῶ δὴ εἰς ἀγρὸν καὶ συνάξω ἐν τοῖς στάχυσιν κατόπισθεν οὗ ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶπεν δὲ αὐτῇ πορεύου θύγατερ
Interconfessionale RtUn giorno Rut la Moabita disse a Noemi:
— Fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i mietitori lasciano cadere. Sono sicura di trovare qualcuno che me lo permetterà.
— Va’ pure, figlia mia, — rispose Noemi.
Rimandi
2,2 che me lo permetterà Gn 6,8; Nm 32,5; 1 Sam 25,8; Est 7,3; Lc 1,30.
Note al Testo
2,2 me lo permetterà: i poveri avevano diritto di raccogliere le spighe dimenticate dai mietitori (vedi Levitico 19,9-10; Deuteronomio 24,19-21).
AT greco 2,3καὶ ἐπορεύθη καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισθεν τῶν θεριζόντων καὶ περιέπεσεν περιπτώματι τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ Βοος τοῦ ἐκ συγγενείας Αβιμελεχ
Interconfessionale Rt2,3Così Rut andò nei campi. Camminava dietro ai mietitori e raccoglieva le spighe che essi lasciavano. Per caso si trovò in un campo che era di proprietà di Booz, parente di Elimèlek.
AT greco 2,4καὶ ἰδοὺ Βοος ἦλθεν ἐκ Βαιθλεεμ καὶ εἶπεν τοῖς θερίζουσιν κύριος μεθ’ ὑμῶν καὶ εἶπον αὐτῷ εὐλογήσαι σε κύριος
Interconfessionale RtIntanto Booz in persona arrivò da Betlemme e salutò i mietitori:
— Il Signore sia con voi, — disse.
Ed essi risposero:
— Il Signore ti benedica.
Rimandi
2,4 Il Signore sia con voi Gdc 6,12; 1 Sam 20,13; 2 Ts 3,16.
AT greco 2,5καὶ εἶπεν Βοος τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺς θερίζοντας τίνος ἡ νεᾶνις αὕτη
Interconfessionale Rt2,5Booz domandò al capo dei mietitori:
— Chi è quella ragazza?
AT greco 2,6καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον τὸ ἐφεστὸς ἐπὶ τοὺς θερίζοντας καὶ εἶπεν ἡ παῖς ἡ Μωαβῖτίς ἐστιν ἡ ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμιν ἐξ ἀγροῦ Μωαβ
Interconfessionale Rt2,6Il capo dei mietitori rispose:
— È la ragazza moabita che è tornata dal paese di Moab con Noemi.
AT greco 2,7καὶ εἶπεν συλλέξω δὴ καὶ συνάξω ἐν τοῖς δράγμασιν ὄπισθεν τῶν θεριζόντων καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἀπὸ πρωίθεν καὶ ἕως ἑσπέρας οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ μικρόν
Interconfessionale RtMi ha chiesto di poter raccogliere le spighe dietro ai mietitori. È da stamattina presto che sta lavorando, e solo ora si è messa all’ombra per riposarsi.
Note al Testo
2,7 solo ora… per riposarsi: il testo ebraico di questa ultima frase è per noi oscuro e altre traduzioni sono possibili.
AT greco 2,8καὶ εἶπεν Βοος πρὸς Ρουθ οὐκ ἤκουσας θύγατερ μὴ πορευθῇς ἐν ἀγρῷ συλλέξαι ἑτέρῳ καὶ σὺ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦθεν ὧδε κολλήθητι μετὰ τῶν κορασίων μου
Interconfessionale Rt2,8Allora Booz disse a Rut:
— Ascolta, figlia mia: non andare a raccogliere le spighe nei campi degli altri. Non andare via da qui e lavora con le mie serve,
AT greco 2,9οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὸν ἀγρόν οὗ ἐὰν θερίζωσιν καὶ πορεύσῃ κατόπισθεν αὐτῶν ἰδοὺ ἐνετειλάμην τοῖς παιδαρίοις τοῦ μὴ ἅψασθαί σου καὶ ὅ τι διψήσεις καὶ πορευθήσῃ εἰς τὰ σκεύη καὶ πίεσαι ὅθεν ἂν ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια
Interconfessionale Rt2,9guarda quale campo viene mietuto e segui i mietitori. Darò ordine ai miei uomini di non darti fastidio. E quando hai sete, vai pure a bere alle brocche di acqua che essi hanno riempito.
AT greco 2,10καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν τί ὅτι εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ ἐπιγνῶναί με καὶ ἐγώ εἰμι ξένη
Interconfessionale RtRut si inchinò fino a terra e disse a Booz:
— Come mai mi prendi così a cuore e sei tanto gentile con me che sono straniera?
Rimandi
2,10 si inchinò fino a terra Gn 17,3; Lv 9,24; 2 Sam 14,4.22.
AT greco 2,11καὶ ἀπεκρίθη Βοος καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀπαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι ὅσα πεποίηκας μετὰ τῆς πενθερᾶς σου μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν ἄνδρα σου καὶ πῶς κατέλιπες τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τὴν γῆν γενέσεώς σου καὶ ἐπορεύθης πρὸς λαὸν ὃν οὐκ ᾔδεις ἐχθὲς καὶ τρίτης
Interconfessionale RtBooz rispose:
— Ho saputo quel che hai fatto per tua suocera da quando è morto tuo marito. Hai lasciato tuo padre, tua madre e la tua patria, per venire in mezzo a un popolo che ti era sconosciuto.
Rimandi
2,11 hai lasciato tuo padre Rt 1,14-19; Gn 2,24; 24,7; Mt 19,29. — la tua patria Gn 12,1; 24,7.
AT greco 2,12ἀποτείσαι κύριος τὴν ἐργασίαν σου καὶ γένοιτο ὁ μισθός σου πλήρης παρὰ κυρίου θεοῦ Ισραηλ πρὸς ὃν ἦλθες πεποιθέναι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ
Interconfessionale Rt2,12Ti ricompensi il Signore per quanto hai fatto. Il Signore Dio d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti, ti dia una ricompensa altrettanto generosa.
AT greco 2,13ἡ δὲ εἶπεν εὕροιμι χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου κύριε ὅτι παρεκάλεσάς με καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ καρδίαν τῆς δούλης σου καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔσομαι ὡς μία τῶν παιδισκῶν σου
Interconfessionale RtRispose Rut:
— Possa io trovare il tuo favore, mio signore! Tu mi hai incoraggiato e mi hai parlato in modo gentile, anche se io non sono una delle tue serve.
Rimandi
2,13 hai parlato in modo gentile Gn 50,21; Os 2,16.
AT greco 2,14καὶ εἶπεν αὐτῇ Βοος ἤδη ὥρᾳ τοῦ φαγεῖν πρόσελθε ὧδε καὶ φάγεσαι τῶν ἄρτων καὶ βάψεις τὸν ψωμόν σου ἐν τῷ ὄξει καὶ ἐκάθισεν Ρουθ ἐκ πλαγίων τῶν θεριζόντων καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Βοος ἄλφιτον καὶ ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη καὶ κατέλιπεν
Interconfessionale Rt2,14Quando fu il momento di mangiare, Booz disse a Rut:
— Vieni a prendere un boccone e intingilo nell’aceto.
Rut si sedette insieme ai mietitori, e Booz le passò del grano tostato. Ne mangiò a sazietà, e ne mise da parte un po’.
AT greco 2,15καὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν καὶ ἐνετείλατο Βοος τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ λέγων καί γε ἀνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλεγέτω καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν
Interconfessionale Rt2,15Rut riprese il suo lavoro e Booz diede ordine ai servitori:
— Lasciatela raccogliere le spighe anche fra i covoni e non rimproveratela.
AT greco 2,16καὶ βαστάζοντες βαστάξατε αὐτῇ καί γε παραβάλλοντες παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβουνισμένων καὶ ἄφετε καὶ συλλέξει καὶ οὐκ ἐπιτιμήσετε αὐτῇ
Interconfessionale Rt2,16Anzi, lasciate cadere apposta delle spighe perché possa raccoglierle. Non sgridatela!
AT greco 2,17καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας καὶ ἐρράβδισεν ἃ συνέλεξεν καὶ ἐγενήθη ὡς οιφι κριθῶν
Interconfessionale Rt2,17Rut continuò a lavorare nei campi fino a sera. Battute le spighe raccolte, ricavò circa trenta chili di orzo.
AT greco 2,18καὶ ἦρεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἶδεν ἡ πενθερὰ αὐτῆς ἃ συνέλεξεν καὶ ἐξενέγκασα Ρουθ ἔδωκεν αὐτῇ ἃ κατέλιπεν ἐξ ὧν ἐνεπλήσθη
Interconfessionale Rt2,18Se lo caricò addosso, tornò in città e lo mostrò alla suocera. Poi le diede anche le spighe arrostite messe da parte per lei.
AT greco 2,19καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ πενθερὰ αὐτῆς ποῦ συνέλεξας σήμερον καὶ ποῦ ἐποίησας εἴη ὁ ἐπιγνούς σε εὐλογημένος καὶ ἀπήγγειλεν Ρουθ τῇ πενθερᾷ αὐτῆς ποῦ ἐποίησεν καὶ εἶπεν τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός μεθ’ οὗ ἐποίησα σήμερον Βοος
Interconfessionale Rt2,19Noemi le domandò:
— Dove hai fatto questo raccolto? Di chi è il campo dove hai lavorato? Possa Dio benedire chi ti ha aiutato.
E Rut disse a Noemi di aver lavorato nel campo di un certo Booz.
AT greco 2,20καὶ εἶπεν Νωεμιν τῇ νύμφῃ αὐτῆς εὐλογητός ἐστιν τῷ κυρίῳ ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων καὶ εἶπεν αὐτῇ Νωεμιν ἐγγίζει ἡμῖν ὁ ἀνὴρ ἐκ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμᾶς ἐστιν
Interconfessionale Rt— Il Signore benedica Booz! — disse Noemi alla nuora. — Il Signore è sempre fedele alle sue promesse, con i vivi e con i morti.
E aggiunse:
— Booz è nostro parente, ed è tenuto a prendersi cura di noi.
Rimandi
2,20 Il Signore benedica Booz Rt 3,10; 2 Sam 2,5.
Note al Testo
2,20 è tenuto a prendersi cura di noi: era infatti un loro parente (2,1); aveva quindi il diritto di riscattare la terra del parente defunto, Elimèlek, e di perpetuarne la famiglia (vedi 4,1.8 e Geremia 32,7-9); in questo caso doveva sottomettersi alla legge del levirato (vedi nota a Rt 1,11).
AT greco 2,21καὶ εἶπεν Ρουθ πρὸς τὴν πενθερὰν αὐτῆς καί γε ὅτι εἶπεν πρός με μετὰ τῶν παιδαρίων μου προσκολλήθητι ἕως ἂν τελέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητόν ὃς ὑπάρχει μοι
Interconfessionale Rt2,21Rut la Moabita disse:
— Mi ha anche invitato a raccogliere le spighe con i suoi servi finché durerà la mietitura.
AT greco 2,22καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς Ρουθ τὴν νύμφην αὐτῆς ἀγαθόν θύγατερ ὅτι ἐπορεύθης μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀπαντήσονταί σοι ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ
Interconfessionale Rt2,22Noemi disse a sua nuora Rut:
— Sì, figlia mia, è meglio per te lavorare con le serve di Booz nel suo campo. Se vai altrove, corri il rischio di essere infastidita.
AT greco 2,23καὶ προσεκολλήθη Ρουθ τοῖς κορασίοις Βοος συλλέγειν ἕως οὗ συνετέλεσεν τὸν θερισμὸν τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν καὶ ἐκάθισεν μετὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
Interconfessionale Rt2,23Così Rut lavorò con loro e raccolse spighe per tutta la mietitura dell’orzo e del grano. E continuò ad abitare con la suocera.