Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 104 104,1gr. psalm 104 (heb. 105) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal Alleluia.

Lodate il Signore e invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere.
104,1 Alleluia significa: Lodate il Signore. Meditazione sui benefici di Dio nel corso della storia della salvezza dai tempi dei patriarchi all'ingresso di Israele in Palestina.
AT greco 104,2ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,2 Cantate a lui canti di gioia,
meditate tutti i suoi prodigi.
AT greco 104,3ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον
CEI 1974 Sal104,3 Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
AT greco 104,4ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός
CEI 1974 Sal104,4 Cercate il Signore e la sua potenza,
cercate sempre il suo volto.
AT greco 104,5μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,5 Ricordate le meraviglie che ha compiute,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca:
AT greco 104,6σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,6 voi stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
AT greco 104,7αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,7 E` lui il Signore, nostro Dio,
su tutta la terra i suoi giudizi.
AT greco 104,8ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγου οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
CEI 1974 Sal Ricorda sempre la sua alleanza:
parola data per mille generazioni,
104,8 La parola è la promessa divina: cfr. Gn 17, 7-8.
AT greco 104,9ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
CEI 1974 Sal104,9 l`alleanza stretta con Abramo
e il suo giuramento ad Isacco.
AT greco 104,10καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
CEI 1974 Sal104,10 La stabilì per Giacobbe come legge,come alleanza eterna per Israele:
AT greco 104,11λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν
CEI 1974 Sal104,11 Ti darò il paese di Cànaan
come eredità a voi toccata in sorte".
AT greco 104,12ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
CEI 1974 Sal104,12 Quando erano in piccolo numero,
pochi e forestieri in quella terra,
AT greco 104,13καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
CEI 1974 Sal104,13 e passavano di paese in paese,
da un regno ad un altro popolo,
AT greco 104,14οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
CEI 1974 Sal104,14 non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro:
AT greco 104,15μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε
CEI 1974 Sal Non toccate i miei consacrati,
non fate alcun male ai miei profeti".

104,15 Consacrati e profeti sono i patriarchi in quanto depositari delle promesse e strumenti della rivelazione divina.
AT greco 104,16καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν
CEI 1974 Sal104,16 Chiamò la fame sopra quella terra
e distrusse ogni riserva di pane.
AT greco 104,17ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ
CEI 1974 Sal Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
104,17 Riferimento alla storia del patriarca Giuseppe: cfr Gn cc. 37-47.
AT greco 104,18ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,18 Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
AT greco 104,19μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν
CEI 1974 Sal104,19 finché si avverò la sua predizione
e la parola del Signore gli rese giustizia.

AT greco 104,20ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν ἄρχων λαῶν καὶ ἀφῆκεν αὐτόν
CEI 1974 Sal104,20 Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
AT greco 104,21κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,21 lo pose signore della sua casa,
capo di tutti i suoi averi,
AT greco 104,22τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι
CEI 1974 Sal104,22 per istruire i capi secondo il suo giudizio
e insegnare la saggezza agli anziani.

AT greco 104,23καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ
CEI 1974 Sal104,23 E Israele venne in Egitto,
Giacobbe visse nel paese di Cam come straniero.
AT greco 104,24καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,24 Ma Dio rese assai fecondo il suo popolo,
lo rese più forte dei suoi nemici.
AT greco 104,25μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,25 Mutò il loro cuore
e odiarono il suo popolo,
contro i suoi servi agirono con inganno
AT greco 104,26ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ααρων ὃν ἐξελέξατο αὐτόν
CEI 1974 Sal104,26 Mandò Mosè suo servo
e Aronne che si era scelto.
AT greco 104,27ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ
CEI 1974 Sal Compì per mezzo loro i segni promessi
e nel paese di Cam i suoi prodigi.

104,27 Il paese di Cam è l'Egitto. I segni e prodigi sono le piaghe d'Egitto: cfr. Es 7. cfr. Es 12.
AT greco 104,28ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,28 Mandò le tenebre e si fece buio,
ma resistettero alle sue parole.
AT greco 104,29μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,29 Cambiò le loro acque in sangue
e fece morire i pesci.
AT greco 104,30ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,30 Il loro paese brulicò di rane
fino alle stanze dei loro sovrani.
AT greco 104,31εἶπεν καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,31 Diede un ordine e le mosche vennero a sciami
e le zanzare in tutto il loro paese.
AT greco 104,32ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,32 Invece delle piogge mandò loro la grandine,
vampe di fuoco sul loro paese.
AT greco 104,33καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,33 Colpì le loro vigne e i loro fichi,
schiantò gli alberi della loro terra.

AT greco 104,34εἶπεν καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός
CEI 1974 Sal104,34 Diede un ordine e vennero le locuste
e bruchi senza numero;
AT greco 104,35καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,35 divorarono tutta l`erba del paese
e distrussero il frutto del loro suolo.
AT greco 104,36καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν
CEI 1974 Sal104,36 Colpì nel loro paese ogni primogenito,
tutte le primizie del loro vigore.

AT greco 104,37καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν
CEI 1974 Sal104,37 Fece uscire il suo popolo con argento e oro,
fra le tribù non c`era alcun infermo.
AT greco 104,38εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς
CEI 1974 Sal L`Egitto si rallegrò della loro partenza
perché su di essi era piombato il terrore.
104,38-43 Per il cammino nel deserto: cfr. Es 13. cfr. Es 17.
AT greco 104,39διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα
CEI 1974 Sal104,39 Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte.

AT greco 104,40ᾔτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς
CEI 1974 Sal104,40 Alla loro domanda fece scendere le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
AT greco 104,41διέρρηξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί
CEI 1974 Sal104,41 Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque,
scorrevano come fiumi nel deserto,
AT greco 104,42ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
CEI 1974 Sal104,42 perché ricordò la sua parola santa
data ad Abramo suo servo.

AT greco 104,43καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ
CEI 1974 Sal104,43 Fece uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
AT greco 104,44καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν
CEI 1974 Sal Diede loro le terre dei popoli,
ereditarono la fatica delle genti,
104,44 Occupazione della terra promessa vincolata alla fedeltà di Israele per il suo Dio.
AT greco 104,45ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν
CEI 1974 Sal104,45 perché custodissero i suoi decreti
e obbedissero alle sue leggi.

Alleluia.