Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 104 104,1gr. psalm 104 (heb. 105) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ
CEI 2008 Sal Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,

104,1 L'inno è la rievocazione poetica ed estatica dell'opera della creazione, condensata nel libro della Genesi nei sei giorni, lungo i quali Dio ha chiamato all’esistenza ogni cosa (Gen 1). Il linguaggio è ricco di immagini e di poesia, e sembra risentire, anche se indirettamente, dell’influsso di altre composizioni simili, diffuse tra i popoli del Vicino Oriente antico.
AT greco 104,2ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,2 avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,

AT greco 104,3ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον
CEI 2008 Sal104,3 costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,

AT greco 104,4ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός
CEI 2008 Sal104,4 fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.

AT greco 104,5μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,5 Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.

AT greco 104,6σπέρμα Αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,6 Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.

AT greco 104,7αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,7 Al tuo rimprovero esse fuggirono,
al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.

AT greco 104,8ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγου οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
CEI 2008 Sal104,8 Salirono sui monti, discesero nelle valli,
verso il luogo che avevi loro assegnato;

AT greco 104,9ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ Ισαακ
CEI 2008 Sal104,9 hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra.

AT greco 104,10καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον
CEI 2008 Sal104,10 Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,

AT greco 104,11λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν
CEI 2008 Sal104,11 dissetino tutte le bestie dei campi
e gli asini selvatici estinguano la loro sete.

AT greco 104,12ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ
CEI 2008 Sal104,12 In alto abitano gli uccelli del cielo
e cantano tra le fronde.

AT greco 104,13καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
CEI 2008 Sal104,13 Dalle tue dimore tu irrighi i monti,
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.

AT greco 104,14οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς
CEI 2008 Sal104,14 Tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra,

AT greco 104,15μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε
CEI 2008 Sal104,15 vino che allieta il cuore dell'uomo,
olio che fa brillare il suo volto
e pane che sostiene il suo cuore.

AT greco 104,16καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν
CEI 2008 Sal104,16 Sono sazi gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.

AT greco 104,17ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον εἰς δοῦλον ἐπράθη Ιωσηφ
CEI 2008 Sal104,17 Là gli uccelli fanno il loro nido
e sui cipressi la cicogna ha la sua casa;

AT greco 104,18ἐταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,18 le alte montagne per le capre selvatiche,
le rocce rifugio per gli iràci.

AT greco 104,19μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν
CEI 2008 Sal104,19 Hai fatto la luna per segnare i tempi
e il sole che sa l'ora del tramonto.

AT greco 104,20ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν ἄρχων λαῶν καὶ ἀφῆκεν αὐτόν
CEI 2008 Sal104,20 Stendi le tenebre e viene la notte:
in essa si aggirano tutte le bestie della foresta;

AT greco 104,21κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,21 ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda
e chiedono a Dio il loro cibo.

AT greco 104,22τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι
CEI 2008 Sal104,22 Sorge il sole: si ritirano
e si accovacciano nelle loro tane.

AT greco 104,23καὶ εἰσῆλθεν Ισραηλ εἰς Αἴγυπτον καὶ Ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ
CEI 2008 Sal104,23 Allora l'uomo esce per il suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.

AT greco 104,24καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,24 Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

AT greco 104,25μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,25 Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi;

AT greco 104,26ἐξαπέστειλεν Μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ Ααρων ὃν ἐξελέξατο αὐτόν
CEI 2008 Sal lo solcano le navi
e il Leviatàn che tu hai plasmato
per giocare con lui.

104,26 Leviatàn: mostro dell’antica mitologia orientale, simbolo delle forze avverse a Dio.
AT greco 104,27ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χαμ
CEI 2008 Sal104,27 Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.

AT greco 104,28ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ
CEI 2008 Sal104,28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.

AT greco 104,29μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν
CEI 2008 Sal104,29 Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.

AT greco 104,30ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν
CEI 2008 Sal104,30 Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

AT greco 104,31εἶπεν καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν
CEI 2008 Sal104,31 Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.

AT greco 104,32ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν
CEI 2008 Sal104,32 Egli guarda la terra ed essa trema,
tocca i monti ed essi fumano.

AT greco 104,33καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν
CEI 2008 Sal104,33 Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare inni al mio Dio finché esisto.

AT greco 104,34εἶπεν καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός
CEI 2008 Sal104,34 A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

AT greco 104,35καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν
CEI 2008 Sal Scompaiano i peccatori dalla terra
e i malvagi non esistano più.
Benedici il Signore, anima mia.
Alleluia.104,35 L'armonia e la bellezza della creazione si conservano se l’uomo non le contamina con il peccato.
Alleluia significa: “Lodate il Signore”.
AT greco 104,36καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν
AT greco 104,37καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν
AT greco 104,38εὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς
AT greco 104,39διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα
AT greco 104,40ᾔτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς
AT greco 104,41διέρρηξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί
AT greco 104,42ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς Αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ
AT greco 104,43καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ
AT greco 104,44καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν
AT greco 104,45ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν