Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 105 105,1gr. psalm 105 (heb. 106) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 Sal Alleluia.

Celebrate il Signore, perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
105,1 Continua la meditazione precedente, insistendo sulle ingratitudini di Israele.
AT greco 105,2τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,2 Chi può narrare i prodigi del Signore,
far risuonare tutta la sua lode?
AT greco 105,3μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ
CEI 1974 Sal Beati coloro che agiscono con giustizia
e praticano il diritto in ogni tempo.
105,3 La giustizia e il diritto sono sinonimi della vera religione autenticamente pratica.
AT greco 105,4μνήσθητι ἡμῶν κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου
CEI 1974 Sal105,4 Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo,
visitaci con la tua salvezza,
AT greco 105,5τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου
CEI 1974 Sal105,5 perché vediamo la felicità dei tuoi eletti,
godiamo della gioia del tuo popolo,
ci gloriamo con la tua eredità.

AT greco 105,6ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν
CEI 1974 Sal105,6 Abbiamo peccato come i nostri padri,
abbiamo fatto il male, siamo stati empi.
AT greco 105,7οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
CEI 1974 Sal105,7 I nostri padri in Egitto
non compresero i tuoi prodigi,
non ricordarono tanti tuoi benefici
e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso.
AT greco 105,8καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,8 Ma Dio li salvò per il suo nome,
per manifestare la sua potenza.
AT greco 105,9καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐξηράνθη καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ
CEI 1974 Sal105,9 Minacciò il mar Rosso e fu disseccato,
li condusse tra i flutti come per un deserto;
AT greco 105,10καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ
CEI 1974 Sal105,10 li salvò dalla mano di chi li odiava,li riscattò dalla mano del nemico.
AT greco 105,11καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη
CEI 1974 Sal105,11 L`acqua sommerse i loro avversari;
nessuno di essi sopravvisse.
AT greco 105,12καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,12 Allora credettero alle sue parole
e cantarono la sua lode.

AT greco 105,13ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,13 Ma presto dimenticarono le sue opere,
non ebbero fiducia nel suo disegno,
AT greco 105,14καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ
CEI 1974 Sal105,14 arsero di brame nel deserto,
e tentarono Dio nella steppa.
AT greco 105,15καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,15 Concesse loro quanto domandavano
e saziò la loro ingordigia.

AT greco 105,16καὶ παρώργισαν Μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ Ααρων τὸν ἅγιον κυρίου
CEI 1974 Sal Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti,
e di Aronne, il consacrato del Signore.
105,16 Aronne era il sommo sacerdote.
AT greco 105,17ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθαν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Αβιρων
CEI 1974 Sal Allora si aprì la terra e inghiottì Datan,
e seppellì l`assemblea di Abiron.
105,17 Cfr. Nm 16.
AT greco 105,18καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς
CEI 1974 Sal105,18 Divampò il fuoco nella loro fazione
e la fiamma divorò i ribelli.

AT greco 105,19καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ
CEI 1974 Sal105,19 Si fabbricarono un vitello sull`Oreb,
si prostrarono a un`immagine di metallo fuso;
AT greco 105,20καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον
CEI 1974 Sal105,20 scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia fieno.
AT greco 105,21ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ
CEI 1974 Sal105,21 Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
AT greco 105,22θαυμαστὰ ἐν γῇ Χαμ φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς
CEI 1974 Sal prodigi nel paese di Cam,
cose terribili presso il mar Rosso.
105,22 Cam, cioè l'Egitto.
AT greco 105,23καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς εἰ μὴ Μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι
CEI 1974 Sal105,23 E aveva già deciso di sterminarli,
se Mosè suo eletto
non fosse stato sulla breccia di fronte a lui,
per stornare la sua collera dallo sterminio.

AT greco 105,24καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal Rifiutarono un paese di delizie,
non credettero alla sua parola.
105,24 Il popolo non credeva che Dio gli desse la terra promessa: cfr. Nm 14, 31.
AT greco 105,25καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου
CEI 1974 Sal105,25 Mormorarono nelle loro tende,
non ascoltarono la voce del Signore.
AT greco 105,26καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
CEI 1974 Sal105,26 Egli alzò la mano su di loro
giurando di abbatterli nel deserto,
AT greco 105,27καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις
CEI 1974 Sal105,27 di disperdere i loro discendenti tra le genti
e disseminarli per il paese.

AT greco 105,28καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελφεγωρ καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν
CEI 1974 Sal Si asservirono a Baal-Peor
e mangiarono i sacrifici dei morti,
105,28-31 Cfr. l'episodio a cui si accenna in cfr. Nm 25.
AT greco 105,29καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις
CEI 1974 Sal105,29 provocarono Dio con tali azioni
e tra essi scoppiò una pestilenza.
AT greco 105,30καὶ ἔστη Φινεες καὶ ἐξιλάσατο καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις
CEI 1974 Sal105,30 Ma Finees si alzò e si fece giudice,
allora cessò la peste
AT greco 105,31καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος
CEI 1974 Sal105,31 e gli fu computato a giustizia
presso ogni generazione, sempre.
AT greco 105,32καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐφ’ ὕδατος ἀντιλογίας καὶ ἐκακώθη Μωυσῆς δι’ αὐτούς
CEI 1974 Sal Lo irritarono anche alle acque di Meriba
e Mosè fu punito per causa loro,
105,32 Sulla punizione di Mosè cfr. Nm 20, 12.
AT greco 105,33ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,33 perché avevano inasprito l`animo suo
ed egli disse parole insipienti.

AT greco 105,34οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς
CEI 1974 Sal105,34 Non sterminarono i popoli
come aveva ordinato il Signore,
AT greco 105,35καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,35 ma si mescolarono con le nazioni
e impararono le opere loro.
AT greco 105,36καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον
CEI 1974 Sal105,36 Servirono i loro idoli
e questi furono per loro un tranello.
AT greco 105,37καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις
CEI 1974 Sal105,37 Immolarono i loro figli
e le loro figlie agli dei falsi.
AT greco 105,38καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν
CEI 1974 Sal105,38 Versarono sangue innocente,
il sangue dei figli e delle figlie
sacrificati agli idoli di Canaan;
la terra fu profanata dal sangue,
AT greco 105,39καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,39 si contaminarono con le opere loro,
si macchiarono con i loro misfatti.

AT greco 105,40καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,40 L`ira del Signore si accese contro il suo popolo,
ebbe in orrore il suo possesso;
AT greco 105,41καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς
CEI 1974 Sal105,41 e li diede in balìa dei popoli,
li dominarono i loro avversari,
AT greco 105,42καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,42 li oppressero i loro nemici
e dovettero piegarsi sotto la loro mano.
AT greco 105,43πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,43 Molte volte li aveva liberati;
ma essi si ostinarono nei loro disegni
e per le loro iniquità furono abbattuti.
AT greco 105,44καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν
CEI 1974 Sal105,44 Pure, egli guardò alla loro angoscia
quando udì il loro grido.
AT greco 105,45καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ
CEI 1974 Sal105,45 Si ricordò della sua alleanza con loro,
si mosse a pietà per il suo grande amore.
AT greco 105,46καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς
CEI 1974 Sal105,46 Fece loro trovare grazia
presso quanti li avevano deportati.
AT greco 105,47σῶσον ἡμᾶς κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου
CEI 1974 Sal105,47 Salvaci, Signore Dio nostro,
e raccoglici di mezzo ai popoli,
perché proclamiamo il tuo santo nome
e ci gloriamo della tua lode.

AT greco 105,48εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός γένοιτο γένοιτο
CEI 1974 Sal Benedetto il Signore, Dio d`Israele
da sempre, per sempre.
Tutto il popolo dica: Amen.


105,48 Dossologia che conclude il quarto libro del Salterio.