Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 105 105,1gr. psalm 105 (heb. 106) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 2008 Sal Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere.

105,1 È tutto Israele in preghiera (forse nella cornice liturgica della rinnovazione dell'alleanza) a proclamare, con questo salmo di ringraziamento, la sua storia come storia della salvezza. Le varie tappe si susseguono alla luce dello stupendo progetto di Dio.
AT greco 105,2τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,2 A lui cantate, a lui inneggiate,
meditate tutte le sue meraviglie.

AT greco 105,3μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ
CEI 2008 Sal105,3 Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

AT greco 105,4μνήσθητι ἡμῶν κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου
CEI 2008 Sal105,4 Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.

AT greco 105,5τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου
CEI 2008 Sal105,5 Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,

AT greco 105,6ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν
CEI 2008 Sal105,6 voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.

AT greco 105,7οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ
CEI 2008 Sal105,7 È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.

AT greco 105,8καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,8 Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,

AT greco 105,9καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐξηράνθη καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ
CEI 2008 Sal105,9 dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco.

AT greco 105,10καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ
CEI 2008 Sal105,10 L'ha stabilita per Giacobbe come decreto,
per Israele come alleanza eterna,

AT greco 105,11καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη
CEI 2008 Sal105,11 quando disse: "Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità".

AT greco 105,12καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,12 Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,

AT greco 105,13ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,13 e se ne andavano di nazione in nazione,
da un regno a un altro popolo,

AT greco 105,14καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ
CEI 2008 Sal105,14 non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro:

AT greco 105,15καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν
CEI 2008 Sal "Non toccate i miei consacrati,
non fate alcun male ai miei profeti".

105,15 I patriarchi vengono chiamati qui consacrati e profeti, perché scelti da Dio come destinatari delle sue promesse e della sua benedizione (vedi anche Gen 15,1-6; 20,7).
AT greco 105,16καὶ παρώργισαν Μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ Ααρων τὸν ἅγιον κυρίου
CEI 2008 Sal105,16 Chiamò la carestia su quella terra,
togliendo il sostegno del pane.

AT greco 105,17ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν Δαθαν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν Αβιρων
CEI 2008 Sal105,17 Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.

AT greco 105,18καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς
CEI 2008 Sal105,18 Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,

AT greco 105,19καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ
CEI 2008 Sal105,19 finché non si avverò la sua parola
e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza.

AT greco 105,20καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον
CEI 2008 Sal105,20 Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;

AT greco 105,21ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ
CEI 2008 Sal105,21 lo costituì signore del suo palazzo,
capo di tutti i suoi averi,

AT greco 105,22θαυμαστὰ ἐν γῇ Χαμ φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς
CEI 2008 Sal105,22 per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio
e insegnare la saggezza agli anziani.

AT greco 105,23καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς εἰ μὴ Μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι
CEI 2008 Sal105,23 E Israele venne in Egitto,
Giacobbe emigrò nel paese di Cam.

AT greco 105,24καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,24 Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo,
lo rese più forte dei suoi oppressori.

AT greco 105,25καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου
CEI 2008 Sal105,25 Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo
e agissero con inganno contro i suoi servi.

AT greco 105,26καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ
CEI 2008 Sal105,26 Mandò Mosè, suo servo,
e Aronne, che si era scelto:

AT greco 105,27καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις
CEI 2008 Sal misero in atto contro di loro i suoi segni
e i suoi prodigi nella terra di Cam.

105,27 La terra di Cam è l’Egitto (vedi v. 23).
AT greco 105,28καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελφεγωρ καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν
CEI 2008 Sal105,28 Mandò le tenebre e si fece buio,
ma essi resistettero alle sue parole.

AT greco 105,29καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις
CEI 2008 Sal105,29 Cambiò le loro acque in sangue
e fece morire i pesci.

AT greco 105,30καὶ ἔστη Φινεες καὶ ἐξιλάσατο καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις
CEI 2008 Sal105,30 La loro terra brulicò di rane
fino alle stanze regali.

AT greco 105,31καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος
CEI 2008 Sal105,31 Parlò e vennero tafani,
zanzare in tutto il territorio.

AT greco 105,32καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐφ’ ὕδατος ἀντιλογίας καὶ ἐκακώθη Μωυσῆς δι’ αὐτούς
CEI 2008 Sal105,32 Invece di piogge diede loro la grandine,
vampe di fuoco sulla loro terra.

AT greco 105,33ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,33 Colpì le loro vigne e i loro fichi,
schiantò gli alberi del territorio.

AT greco 105,34οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς
CEI 2008 Sal105,34 Parlò e vennero le locuste
e bruchi senza numero:

AT greco 105,35καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν
CEI 2008 Sal105,35 divorarono tutta l'erba della loro terra,
divorarono il frutto del loro suolo.

AT greco 105,36καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον
CEI 2008 Sal105,36 Colpì ogni primogenito nella loro terra,
la primizia di ogni loro vigore.

AT greco 105,37καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις
CEI 2008 Sal105,37 Allora li fece uscire con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

AT greco 105,38καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν
CEI 2008 Sal105,38 Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.

AT greco 105,39καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν
CEI 2008 Sal105,39 Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte.

AT greco 105,40καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,40 Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.

AT greco 105,41καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς
CEI 2008 Sal105,41 Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.

AT greco 105,42καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν
CEI 2008 Sal105,42 Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo.

AT greco 105,43πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν
CEI 2008 Sal105,43 Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.

AT greco 105,44καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν
CEI 2008 Sal105,44 Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli,

AT greco 105,45καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ
CEI 2008 Sal105,45 perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi.

Alleluia.AT greco 105,46καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς
AT greco 105,47σῶσον ἡμᾶς κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου
AT greco 105,48εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός γένοιτο γένοιτο