Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 106 106,1gr. psalm 106 (heb. 107) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 Sal Alleluia.

Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
106,1 Rievocazioni, nel segno della lode e della gratitudine, degli interventi divini di salvezza nel liberare Israele dall'esilio babilonese (vv. 2-3 e 10-16), dalle angustie del deserto (vv. 4-9), da vari malanni (vv. 17-22); nel soccorrere i marinai in pericolo di naufragio (vv. 23-32).
AT greco 106,2εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ
CEI 1974 Sal106,2 Lo dicano i riscattati del Signore,
che egli liberò dalla mano del nemico
AT greco 106,3ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης
CEI 1974 Sal106,3 e radunò da tutti i paesi,
dall`oriente e dall`occidente,
dal settentrione e dal mezzogiorno.
AT greco 106,4ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον
CEI 1974 Sal106,4 Vagavano nel deserto, nella steppa,
non trovavano il cammino per una città dove abitare.
AT greco 106,5πεινῶντες καὶ διψῶντες ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν
CEI 1974 Sal106,5 Erano affamati e assetati,
veniva meno la loro vita.
AT greco 106,6καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς
CEI 1974 Sal106,6 Nell`angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
AT greco 106,7καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου
CEI 1974 Sal106,7 Li condusse sulla via retta,
perché camminassero verso una città dove abitare.
AT greco 106,8ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 Sal106,8 Ringrazino il Signore per la sua misericordia,
per i suoi prodigi a favore degli uomini;
AT greco 106,9ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
CEI 1974 Sal106,9 poiché saziò il desiderio dell`assetato,
e l`affamato ricolmò di beni
AT greco 106,10καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ
CEI 1974 Sal106,10 Abitavano nelle tenebre e nell`ombra di morte,prigionieri della miseria e dei ceppi,
AT greco 106,11ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν
CEI 1974 Sal106,11 perché si erano ribellati alla parola di Dio
e avevano disprezzato il disegno dell`Altissimo.
AT greco 106,12καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν ἠσθένησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν
CEI 1974 Sal106,12 Egli piegò il loro cuore sotto le sventure;
cadevano e nessuno li aiutava.

AT greco 106,13καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς
CEI 1974 Sal106,13 Nell`angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
AT greco 106,14καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν
CEI 1974 Sal106,14 Li fece uscire dalle tenebre e dall`ombra di morte
e spezzò le loro catene.
AT greco 106,15ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 Sal106,15 Ringrazino il Signore per la sua misericordia,
per i suoi prodigi a favore degli uomini;
AT greco 106,16ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν
CEI 1974 Sal106,16 perché ha infranto le porte di bronzo
e ha spezzato le barre di ferro.

AT greco 106,17ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν
CEI 1974 Sal106,17 Stolti per la loro iniqua condotta,
soffrivano per i loro misfatti;
AT greco 106,18πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου
CEI 1974 Sal106,18 rifiutavano ogni nutrimento
e già toccavano le soglie della morte.
AT greco 106,19καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς
CEI 1974 Sal106,19 Nell`angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.

AT greco 106,20ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν
CEI 1974 Sal Mandò la sua parola e li fece guarire,
li salvò dalla distruzione.
106,20 Personificazione della parola di Dio come angelo liberatore.
AT greco 106,21ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 Sal106,21 Ringrazino il Signore per la sua misericordia
e per i suoi prodigi a favore degli uomini.
AT greco 106,22καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει
CEI 1974 Sal106,22 Offrano a lui sacrifici di lode,
narrino con giubilo le sue opere.

AT greco 106,23οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς
CEI 1974 Sal Coloro che solcavano il mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
106,23 Gli Ebrei non avevano eccessiva confidenza col mare. I vv. 23-32 sono una rara descrizione di tempesta marina.
AT greco 106,24αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ
CEI 1974 Sal106,24 videro le opere del Signore,
i suoi prodigi nel mare profondo.
AT greco 106,25εἶπεν καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς
CEI 1974 Sal106,25 Egli parlò e fece levare
un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti.
AT greco 106,26ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο
CEI 1974 Sal106,26 Salivano fino al cielo,
scendevano negli abissi;
la loro anima languiva nell`affanno.
AT greco 106,27ἐταράχθησαν ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη
CEI 1974 Sal106,27 Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi,
tutta la loro perizia era svanita.
AT greco 106,28καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς
CEI 1974 Sal106,28 Nell`angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.

AT greco 106,29καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι καὶ ἔστη εἰς αὔραν καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς
CEI 1974 Sal106,29 Ridusse la tempesta alla calma,
tacquero i flutti del mare.
AT greco 106,30καὶ εὐφράνθησαν ὅτι ἡσύχασαν καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν
CEI 1974 Sal106,30 Si rallegrarono nel vedere la bonaccia
ed egli li condusse al porto sospirato.

AT greco 106,31ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 Sal106,31 Ringrazino il Signore per la sua misericordia
e per i suoi prodigi a favore degli uomini.
AT greco 106,32ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν
CEI 1974 Sal106,32 Lo esaltino nell`assemblea del popolo,
lo lodino nel consesso degli anziani.

AT greco 106,33ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν
CEI 1974 Sal106,33 Ridusse i fiumi a deserto,
a luoghi aridi le fonti d`acqua
AT greco 106,34γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ
CEI 1974 Sal106,34 e la terra fertile a palude
per la malizia dei suoi abitanti.
AT greco 106,35ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων
CEI 1974 Sal106,35 Ma poi cambiò il deserto in lago,
e la terra arida in sorgenti d`acqua.

AT greco 106,36καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας
CEI 1974 Sal106,36 Là fece dimorare gli affamati
ed essi fondarono una città dove abitare.
AT greco 106,37καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος
CEI 1974 Sal106,37 Seminarono campi e piantarono vigne,
e ne raccolsero frutti abbondanti.
AT greco 106,38καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν
CEI 1974 Sal106,38 Li benedisse e si moltiplicarono,
non lasciò diminuire il loro bestiame.
AT greco 106,39καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης
CEI 1974 Sal106,39 Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti,
perché oppressi dalle sventure e dal dolore.
AT greco 106,40ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ
CEI 1974 Sal106,40 Colui che getta il disprezzo sui potenti,
li fece vagare in un deserto senza strade.

AT greco 106,41καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς
CEI 1974 Sal106,41 Ma risollevò il povero dalla miseria
e rese le famiglie numerose come greggi.
AT greco 106,42ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς
CEI 1974 Sal106,42 Vedono i giusti e ne gioiscono
e ogni iniquo chiude la sua bocca.
AT greco 106,43τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου
CEI 1974 Sal106,43 Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà la bontà del Signore.