Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 106 106,1gr. psalm 106 (heb. 107) αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 2008 Sal Alleluia.

Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

106,1 Il salmo è una rilettura del periodo storico che dall’esodo dall'Egitto si estende fino all’esilio babilonese. Accanto alla fedeltà di Dio, mai venuta meno, emerge l'infedeltà d'Israele, che sta all’origine dell’intervento punitivo di Dio: l'esilio. Il versetto finale è la conclusione del quarto libro dei salmi, secondo la divisione in cinque libri che del Salterio ha fatto la tradizione ebraica.
AT greco 106,2εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ
CEI 2008 Sal106,2 Chi può narrare le prodezze del Signore,
far risuonare tutta la sua lode?

AT greco 106,3ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης
CEI 2008 Sal106,3 Beati coloro che osservano il diritto
e agiscono con giustizia in ogni tempo.

AT greco 106,4ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον
CEI 2008 Sal106,4 Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo,
visitami con la tua salvezza,

AT greco 106,5πεινῶντες καὶ διψῶντες ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν
CEI 2008 Sal106,5 perché io veda il bene dei tuoi eletti,
gioisca della gioia del tuo popolo,
mi vanti della tua eredità.

AT greco 106,6καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς
CEI 2008 Sal106,6 Abbiamo peccato con i nostri padri,
delitti e malvagità abbiamo commesso.

AT greco 106,7καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου
CEI 2008 Sal106,7 I nostri padri, in Egitto,
non compresero le tue meraviglie,
non si ricordarono della grandezza del tuo amore
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso.

AT greco 106,8ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 2008 Sal106,8 Ma Dio li salvò per il suo nome,
per far conoscere la sua potenza.

AT greco 106,9ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν
CEI 2008 Sal106,9 Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato,
li fece camminare negli abissi come nel deserto.

AT greco 106,10καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ
CEI 2008 Sal106,10 Li salvò dalla mano di chi li odiava,
li riscattò dalla mano del nemico.

AT greco 106,11ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν
CEI 2008 Sal106,11 L'acqua sommerse i loro avversari,
non ne sopravvisse neppure uno.

AT greco 106,12καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν ἠσθένησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν
CEI 2008 Sal106,12 Allora credettero alle sue parole
e cantarono la sua lode.

AT greco 106,13καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς
CEI 2008 Sal106,13 Presto dimenticarono le sue opere,
non ebbero fiducia nel suo progetto,

AT greco 106,14καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν
CEI 2008 Sal106,14 arsero di desiderio nel deserto
e tentarono Dio nella steppa.

AT greco 106,15ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 2008 Sal106,15 Concesse loro quanto chiedevano
e li saziò fino alla nausea.

AT greco 106,16ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν
CEI 2008 Sal Divennero gelosi di Mosè nell'accampamento
e di Aronne, il consacrato del Signore.

106,16 Aronne: è chiamato consacrato perché sommo sacerdote.
AT greco 106,17ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν
CEI 2008 Sal Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan
e ricoprì la gente di Abiràm.

106,17 Allusione all’episodio narrato in Nm 16.
AT greco 106,18πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου
CEI 2008 Sal106,18 Un fuoco divorò quella gente
e una fiamma consumò quei malvagi.

AT greco 106,19καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς
CEI 2008 Sal Si fabbricarono un vitello sull'Oreb,
si prostrarono a una statua di metallo;

106,19 Oreb: altro nome del monte Sinai.
AT greco 106,20ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν
CEI 2008 Sal106,20 scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia erba.

AT greco 106,21ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 2008 Sal106,21 Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,

AT greco 106,22καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει
CEI 2008 Sal meraviglie nella terra di Cam,
cose terribili presso il Mar Rosso.

106,22 terra di Cam: l’Egitto.
AT greco 106,23οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς
CEI 2008 Sal106,23 Ed egli li avrebbe sterminati,
se Mosè, il suo eletto,
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui
per impedire alla sua collera di distruggerli.

AT greco 106,24αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ
CEI 2008 Sal106,24 Rifiutarono una terra di delizie,
non credettero alla sua parola.

AT greco 106,25εἶπεν καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς
CEI 2008 Sal106,25 Mormorarono nelle loro tende,
non ascoltarono la voce del Signore.

AT greco 106,26ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο
CEI 2008 Sal106,26 Allora egli alzò la mano contro di loro,
giurando di abbatterli nel deserto,

AT greco 106,27ἐταράχθησαν ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη
CEI 2008 Sal106,27 di disperdere la loro discendenza tra le nazioni
e disseminarli nelle loro terre.

AT greco 106,28καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς
CEI 2008 Sal Adorarono Baal-Peor
e mangiarono i sacrifici dei morti.

106,28 Baal-Peor (“il signore di Peor”): divinità pagana; Peor: monte nella regione di Moab.
AT greco 106,29καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι καὶ ἔστη εἰς αὔραν καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς
CEI 2008 Sal106,29 Lo provocarono con tali azioni,
e tra loro scoppiò la peste.

AT greco 106,30καὶ εὐφράνθησαν ὅτι ἡσύχασαν καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν
CEI 2008 Sal Ma Fineès si alzò per fare giustizia:
allora la peste cessò.

106,30 Fineès (o Pincas): nipote di Aronne, di lui si parla in Nm 25.
AT greco 106,31ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων
CEI 2008 Sal106,31 Ciò fu considerato per lui un atto di giustizia
di generazione in generazione, per sempre.

AT greco 106,32ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν
CEI 2008 Sal106,32 Lo irritarono anche alle acque di Merìba
e Mosè fu punito per causa loro:

AT greco 106,33ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν
CEI 2008 Sal106,33 poiché avevano amareggiato il suo spirito
ed egli aveva parlato senza riflettere.

AT greco 106,34γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ
CEI 2008 Sal106,34 Non sterminarono i popoli
come aveva ordinato il Signore,

AT greco 106,35ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων
CEI 2008 Sal106,35 ma si mescolarono con le genti
e impararono ad agire come loro.

AT greco 106,36καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας
CEI 2008 Sal106,36 Servirono i loro idoli
e questi furono per loro un tranello.

AT greco 106,37καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος
CEI 2008 Sal106,37 Immolarono i loro figli
e le loro figlie ai falsi dèi.

AT greco 106,38καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν
CEI 2008 Sal106,38 Versarono sangue innocente,
il sangue dei loro figli e delle loro figlie,
sacrificàti agli idoli di Canaan,
e la terra fu profanata dal sangue.

AT greco 106,39καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης
CEI 2008 Sal106,39 Si contaminarono con le loro opere,
si prostituirono con le loro azioni.

AT greco 106,40ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ
CEI 2008 Sal106,40 L'ira del Signore si accese contro il suo popolo
ed egli ebbe in orrore la sua eredità.

AT greco 106,41καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς
CEI 2008 Sal106,41 Li consegnò in mano alle genti,
li dominarono quelli che li odiavano.

AT greco 106,42ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς
CEI 2008 Sal106,42 Li oppressero i loro nemici:
essi dovettero piegarsi sotto la loro mano.

AT greco 106,43τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου
CEI 2008 Sal106,43 Molte volte li aveva liberati,
eppure si ostinarono nei loro progetti
e furono abbattuti per le loro colpe;