Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 138 138,1gr. psalm 138 (heb. 139) εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ κύριε ἐδοκίμασάς με καὶ ἔγνως με
CEI 1974 Sal Al maestro del coro. Di Davide. Salmo.

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
138,1 Meditazione sulla onniscienza e onnipresenza di Dio.
AT greco 138,2σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν
CEI 1974 Sal138,2 tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
AT greco 138,3τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδες
CEI 1974 Sal138,3 mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
AT greco 138,4ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μου
CEI 1974 Sal138,4 la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
AT greco 138,5ἰδού κύριε σὺ ἔγνως πάντα τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου
CEI 1974 Sal138,5 Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
AT greco 138,6ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ ἐκραταιώθη οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν
CEI 1974 Sal138,6 Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
AT greco 138,7ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω
CEI 1974 Sal138,7 Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
AT greco 138,8ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν σὺ εἶ ἐκεῖ ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην πάρει
CEI 1974 Sal138,8 Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
AT greco 138,9ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης
CEI 1974 Sal138,9 Se prendo le ali dell`aurora
per abitare all`estremità del mare,
AT greco 138,10καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με καὶ καθέξει με ἡ δεξιά σου
CEI 1974 Sal138,10 anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra.
AT greco 138,11καὶ εἶπα ἄρα σκότος καταπατήσει με καὶ νὺξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μου
CEI 1974 Sal138,11 Se dico: "Almeno l`oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte";
AT greco 138,12ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται ὡς τὸ σκότος αὐτῆς οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς
CEI 1974 Sal138,12 nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

AT greco 138,13ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου κύριε ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου
CEI 1974 Sal Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
138,13-16 Sul mistero della generazione dell'uomo cfr. Gb 1, 21. cfr. Gb 10, 8-12. L'immagine del libro di Dio è classica nella Bibbia; cfr. Sal 30, 16. cfr. Sal 68, 29. cfr. Sal 108, 14. cfr. Ml 3, 16. cfr. Dn 7, 10. cfr. Ne 7, 10. cfr. Gb 14, 5.
AT greco 138,14ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην θαυμάσια τὰ ἔργα σου καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα
CEI 1974 Sal138,14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.

AT greco 138,15οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ ὃ ἐποίησας ἐν κρυφῇ καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς
CEI 1974 Sal138,15 Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
AT greco 138,16τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου πάντες γραφήσονται ἡμέρας πλασθήσονται καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς
CEI 1974 Sal138,16 Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
AT greco 138,17ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ θεός λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν
CEI 1974 Sal138,17 Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
AT greco 138,18ἐξαριθμήσομαι αὐτούς καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ
CEI 1974 Sal138,18 se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.

AT greco 138,19ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς ὁ θεός ἄνδρες αἱμάτων ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦ
CEI 1974 Sal138,19 Se Dio sopprimesse i peccatori!
Allontanatevi da me, uomini sanguinari.
AT greco 138,20ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν λήμψονται εἰς ματαιότητα τὰς πόλεις σου
CEI 1974 Sal138,20 Essi parlano contro di te con inganno:
contro di te insorgono con frode.
AT greco 138,21οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε κύριε ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐξετηκόμην
CEI 1974 Sal Non odio, forse, Signore, quelli che ti odiano
e non detesto i tuoi nemici?
138,21-22 cfr nota al Sal 108, 1.
AT greco 138,22τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι
CEI 1974 Sal138,22 Li detesto con odio implacabile
come se fossero miei nemici.
AT greco 138,23δοκίμασόν με ὁ θεός καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν μου ἔτασόν με καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μου
CEI 1974 Sal138,23 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
AT greco 138,24καὶ ἰδὲ εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ
CEI 1974 Sal138,24 vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.