Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 17 17,1gr. psalm 17 (heb. 18) εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Δαυιδ ἃ ἐλάλησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
CEI 1974 Sal Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici,
17,1-2 Questo Salmo si trova con poche varianti in 2 Sam 22, 2-15.
AT greco 17,2καὶ εἶπεν ἀγαπήσω σε κύριε ἡ ἰσχύς μου
CEI 1974 Sal17,2 e dalla mano di Saul. Disse dunque:

Ti amo, Signore, mia forza,
AT greco 17,3κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου
CEI 1974 Sal17,3 Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
AT greco 17,4αἰνῶν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
CEI 1974 Sal17,4 Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.

AT greco 17,5περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με
CEI 1974 Sal17,5 Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti impetuosi;
AT greco 17,6ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου
CEI 1974 Sal17,6 già mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali.
AT greco 17,7καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal17,7 Nel mio affanno invocai il Signore,
nell`angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
al suo orecchio pervenne il mio grido.

AT greco 17,8καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεός
CEI 1974 Sal La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei monti,
si scossero perché egli era sdegnato.
17,8 Descrizione classica dell'intervento di Dio, che si manifesta nell'uragano, nel terremoto, nel fuoco.
AT greco 17,9ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal17,9 Dalle sue narici saliva fumo,dalla sua bocca un fuoco divorante;da lui sprizzavano carboni ardenti.
AT greco 17,10καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ
CEI 1974 Sal17,10 Abbassò i cieli e discese,
fosca caligine sotto i suoi piedi.
AT greco 17,11καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων
CEI 1974 Sal Cavalcava un cherubino e volava,
si librava sulle ali del vento.
17,11 Allusione ai cherubini dell'arca dell'alleanza, trono di Dio.
AT greco 17,12καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων
CEI 1974 Sal17,12 Si avvolgeva di tenebre come di velo,
acque oscure e dense nubi lo coprivano.
AT greco 17,13ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός
CEI 1974 Sal17,13 Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi
con grandine e carboni ardenti.
AT greco 17,14καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal17,14 Il Signore tuonò dal cielo,
l`Altissimo fece udire la sua voce:
grandine e carboni ardenti.
AT greco 17,15καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνεν καὶ συνετάραξεν αὐτούς
CEI 1974 Sal17,15 Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgori e li sconfisse.
AT greco 17,16καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου κύριε ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου
CEI 1974 Sal17,16 Allora apparve il fondo del mare,
si scoprirono le fondamenta del mondo,
per la tua minaccia, Signore,
per lo spirare del tuo furore.

AT greco 17,17ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
CEI 1974 Sal17,17 Stese la mano dall`alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
AT greco 17,18ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ
CEI 1974 Sal17,18 mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed eran più forti di me.
AT greco 17,19προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μου
CEI 1974 Sal17,19 Mi assalirono nel giorno di sventura,
ma il Signore fu mio sostegno;
AT greco 17,20καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν ῥύσεταί με ὅτι ἠθέλησέν με ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με
CEI 1974 Sal mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.

17,20 Al largo, cioè lo ha sottratto all'angoscia portandolo in salvo.
AT greco 17,21καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι
CEI 1974 Sal17,21 Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,
mi ripaga secondo l`innocenza delle mie mani;
AT greco 17,22ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου
CEI 1974 Sal17,22 perché ho custodito le vie del Signore,
non ho abbandonato empiamente il mio Dio.
AT greco 17,23ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ’ ἐμοῦ
CEI 1974 Sal17,23 I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,
non ho respinto da me la sua legge;
AT greco 17,24καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ’ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
CEI 1974 Sal17,24 ma integro sono stato con lui
e mi sono guardato dalla colpa.
AT greco 17,25καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal17,25 Il Signore mi rende secondo la mia giustizia,
secondo l`innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.

AT greco 17,26μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ
CEI 1974 Sal17,26 Con l`uomo buono tu sei buono
con l`uomo integro tu sei integro,
AT greco 17,27καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις
CEI 1974 Sal17,27 con l`uomo puro tu sei puro,
con il perverso tu sei astuto.
AT greco 17,28ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις
CEI 1974 Sal17,28 Perché tu salvi il popolo degli umili,
ma abbassi gli occhi dei superbi.
AT greco 17,29ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου κύριε ὁ θεός μου φωτιεῖς τὸ σκότος μου
CEI 1974 Sal17,29 Tu, Signore, sei luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
AT greco 17,30ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
CEI 1974 Sal17,30 Con te mi lancerò contro le schiere,
con il mio Dio scavalcherò le mura.

AT greco 17,31ὁ θεός μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα ὑπερασπιστής ἐστιν πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ’ αὐτόν
CEI 1974 Sal17,31 La via di Dio è diritta,
la parola del Signore è provata al fuoco;
egli è scudo per chi in lui si rifugia.
AT greco 17,32ὅτι τίς θεὸς πλὴν τοῦ κυρίου καὶ τίς θεὸς πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
CEI 1974 Sal Infatti, chi è Dio, se non il Signore?
O chi è rupe, se non il nostro Dio?
17,32 La protezione è nell'unico vero Dio.
AT greco 17,33ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
CEI 1974 Sal17,33 Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino;
AT greco 17,34ὁ καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με
CEI 1974 Sal17,34 mi ha dato agilità come di cerve,
sulle alture mi ha fatto stare saldo;
AT greco 17,35διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου
CEI 1974 Sal17,35 ha addestrato le mie mani alla battaglia,
le mie braccia a tender l`arco di bronzo.

AT greco 17,36καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει
CEI 1974 Sal17,36 Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,
la tua destra mi ha sostenuto,
la tua bontà mi ha fatto crescere.
AT greco 17,37ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου
CEI 1974 Sal17,37 Hai spianato la via ai miei passi,
i miei piedi non hanno vacillato.
AT greco 17,38καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσιν
CEI 1974 Sal17,38 Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti,
non sono tornato senza averli annientati.
AT greco 17,39ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
CEI 1974 Sal17,39 Li ho colpiti e non si sono rialzati,
sono caduti sotto i miei piedi.
AT greco 17,40καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ἐμὲ ὑποκάτω μου
CEI 1974 Sal17,40 Tu mi hai cinto di forza per la guerra,
hai piegato sotto di me gli avversari.

AT greco 17,41καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλέθρευσας
CEI 1974 Sal17,41 Dei nemici mi hai mostrato le spalle,
hai disperso quanti mi odiavano.
AT greco 17,42ἐκέκραξαν καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων πρὸς κύριον καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν
CEI 1974 Sal17,42 Hanno gridato e nessuno li ha salvati,
al Signore, ma non ha risposto.
AT greco 17,43καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς
CEI 1974 Sal17,43 Come polvere al vento li ho dispersi,
calpestati come fango delle strade.
AT greco 17,44ῥύσῃ με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοι
CEI 1974 Sal Mi hai scampato dal popolo in rivolta,
mi hai posto a capo delle nazioni.
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;
17,44-46 I popoli stranieri si sottomettono spontaneamente.
AT greco 17,45εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι
CEI 1974 Sal17,45 all`udirmi, subito mi obbedivano,
stranieri cercavano il mio favore,
AT greco 17,46υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν
CEI 1974 Sal17,46 impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.

AT greco 17,47ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου
CEI 1974 Sal17,47 Viva il Signore e benedetta la mia rupe,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
AT greco 17,48ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ’ ἐμέ
CEI 1974 Sal17,48 Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo,
AT greco 17,49ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων ἀπὸ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ’ ἐμὲ ὑψώσεις με ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με
CEI 1974 Sal17,49 mi scampi dai nemici furenti,
dei miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall`uomo violento.

AT greco 17,50διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν κύριε καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
CEI 1974 Sal17,50 Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli
e canterò inni di gioia al tuo nome.
AT greco 17,51μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος
CEI 1974 Sal Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre.17,51 Il consacrato è il Messia, erede delle promesse divine a Davide:cfr 2 Sam 7, 16.