Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 17 17,1gr. psalm 17 (heb. 18) εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Δαυιδ ἃ ἐλάλησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαουλ
Interconfessionale SalPreghiera di Davide.

Ascoltami, Signore: chiedo giustizia.
Presta attenzione al mio grido,
tendi l’orecchio alla mia preghiera,
sulle mie labbra non c’è inganno.
Rimandi
17,1 invocazione della giustizia di Dio Sal 7,9; 26,1. — Presta attenzione 61,2.
AT greco 17,2καὶ εἶπεν ἀγαπήσω σε κύριε ἡ ἰσχύς μου
Interconfessionale Sal17,2Pronunzia tu la sentenza su di me,
guarda bene chi è nel giusto.

AT greco 17,3κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου
Interconfessionale SalEsamina la mia coscienza,
scrutala anche di notte.
Passami alla prova del fuoco,
non troverai nulla contro di me:
ho sempre detto la verità.
Rimandi
17,3 Dio esamina la coscienza Sal 7,10; 26,2; 139,1-3.23; Gb 7,18; 23,10; cfr. 1 Sam 16,7.
AT greco 17,4αἰνῶν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι
Interconfessionale SalIn ogni azione ho seguito la tua parola,
evitando la strada dei violenti.
Rimandi
17,4 seguire la tua (di Dio) parola Gb 23,11-12.
AT greco 17,5περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με
Interconfessionale Sal17,5I miei passi non hanno lasciato la tua via,
i miei piedi non hanno smarrito la tua strada.

AT greco 17,6ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου
Interconfessionale Sal17,6Io t’invoco e tu, o Dio, mi rispondi.
Tendi l’orecchio, ascolta le mie parole,
AT greco 17,7καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ
Interconfessionale Salmostra la tua misericordia,
tu che salvi con la tua mano
chi cerca rifugio contro i nemici.
Rimandi
17,7 la misericordia, (fedeltà, bontà) di Dio Sal 23,6; 31,22; 62,13; 63,4; 69,17; cfr. 25,10+. — la mano di Dio Sal 18,36+; 44,4; 48,11; 77,11; 80,16; 98,1; 108,7; 118,15; 139,10; Es 15,6; Is 41,10; 48,13.
Note al Testo
17,7 tu che salvi… i nemici: altri: tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
AT greco 17,8καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεός
Interconfessionale SalProteggimi come la pupilla dei tuoi occhi,
nascondimi all’ombra delle tue ali,
Rimandi
17,8 come la pupilla dei tuoi occhi Dt 32,10. — all’ombra delle tue ali Sal 36,8; 57,2; 61,5; 63,8; Dt 32,11; cfr. Sal 91,4.
AT greco 17,9ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Sal17,9dai bestemmiatori che mi fanno violenza,
dai mortali nemici che mi circondano.

AT greco 17,10καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ
Interconfessionale Sal17,10Pieni di sé, sordi a ogni pietà,
parlano sempre con prepotenza.
AT greco 17,11καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων
Interconfessionale Sal17,11Hanno spiato i miei passi,
mi fissano con odio, pronti ad abbattermi.
AT greco 17,12καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων
Interconfessionale SalSembrano belve affamate di preda,
leoni che stanno in agguato.
Rimandi
17,12 sembrano leoni Sal 10,9; 57,5.
AT greco 17,13ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός
Interconfessionale Sal17,13Affrontali! Signore, vieni a colpirli,
con la tua spada salvami dai malvagi.
AT greco 17,14καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ
Interconfessionale SalCon la tua forza, o Signore,
liberami da questi uomini mortali,
che in questa vita hanno la loro sorte;
da’ loro quel che si meritano
e ne abbiano in abbondanza.
Ne avanzi per i figli e i loro discendenti.

Note al Testo
17,14 Il testo ebraico della prima parte del versetto è per noi oscuro; traduzione probabile.
AT greco 17,15καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνεν καὶ συνετάραξεν αὐτούς
Interconfessionale SalIo ho agito con giustizia e vedrò il tuo volto:
al mio risveglio, mi sazierò della tua presenza.
Rimandi
17,15 vedere il volto di Dio Sal 11,7; 42,3; 63,3; Es 24,11; Mt 5,8; Ap 22,4. — la tua presenza Nm 12,8; cfr. Sal 42,3+.
AT greco 17,16καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου κύριε ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου
AT greco 17,17ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν
AT greco 17,18ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ
AT greco 17,19προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μου
AT greco 17,20καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν ῥύσεταί με ὅτι ἠθέλησέν με ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με
AT greco 17,21καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι
AT greco 17,22ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου
AT greco 17,23ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ’ ἐμοῦ
AT greco 17,24καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ’ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου
AT greco 17,25καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
AT greco 17,26μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ
AT greco 17,27καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις
AT greco 17,28ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις
AT greco 17,29ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου κύριε ὁ θεός μου φωτιεῖς τὸ σκότος μου
AT greco 17,30ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος
AT greco 17,31ὁ θεός μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα ὑπερασπιστής ἐστιν πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ’ αὐτόν
AT greco 17,32ὅτι τίς θεὸς πλὴν τοῦ κυρίου καὶ τίς θεὸς πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν
AT greco 17,33ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου
AT greco 17,34ὁ καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με
AT greco 17,35διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου
AT greco 17,36καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει
AT greco 17,37ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου
AT greco 17,38καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσιν
AT greco 17,39ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου
AT greco 17,40καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ἐμὲ ὑποκάτω μου
AT greco 17,41καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλέθρευσας
AT greco 17,42ἐκέκραξαν καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων πρὸς κύριον καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν
AT greco 17,43καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς
AT greco 17,44ῥύσῃ με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοι
AT greco 17,45εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι
AT greco 17,46υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν
AT greco 17,47ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου
AT greco 17,48ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ’ ἐμέ
AT greco 17,49ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων ἀπὸ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ’ ἐμὲ ὑψώσεις με ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με
AT greco 17,50διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν κύριε καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ
AT greco 17,51μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος