Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 21 21,1gr. psalm 21 (heb. 22) εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
CEI 1974 Sal21,1 Al maestro del coro. Sull`aria: "Cerva dell`aurora".
Salmo. Di Davide.

AT greco 21,2ὁ θεὸς ὁ θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου
CEI 1974 Sal Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza":
sono le parole del mio lamento.
21,2 Questo Salmo messianico echeggia la grande profezia di Is 52, 13-53, 12 sul misterioso Servo di Dio che soffre, innocente, per i peccati di tutti. 2. L'inizio del v. fu recitato da Cristo sulla croce: cfr. Mt 27, 46. cfr. Mc 15, 34.
AT greco 21,3ὁ θεός μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί
CEI 1974 Sal21,3 Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.

AT greco 21,4σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς ὁ ἔπαινος Ισραηλ
CEI 1974 Sal21,4 Eppure tu abiti la santa dimora,
tu, lode di Israele.
AT greco 21,5ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρύσω αὐτούς
CEI 1974 Sal21,5 In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;
AT greco 21,6πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν
CEI 1974 Sal21,6 a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi.

AT greco 21,7ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ
CEI 1974 Sal21,7 Ma io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.
AT greco 21,8πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν ἐκίνησαν κεφαλήν
CEI 1974 Sal21,8 Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
AT greco 21,9ἤλπισεν ἐπὶ κύριον ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει αὐτόν
CEI 1974 Sal Si è affidato al Signore, lui lo scampi;
lo liberi, se è suo amico".
21,9 Parole rivolte a Cristo in croce dai Giudei: cfr. Mt 27, 43.
AT greco 21,10ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου
CEI 1974 Sal21,10 Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
AT greco 21,11ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ
CEI 1974 Sal21,11 Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
AT greco 21,12μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν
CEI 1974 Sal21,12 Da me non stare lontano,
poiché l`angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.

AT greco 21,13περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι πίονες περιέσχον με
CEI 1974 Sal Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.
21,13 I pascoli della regione di Basan a sud di Damasco erano famosi per la loro feracità.
AT greco 21,14ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος
CEI 1974 Sal21,14 Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.
AT greco 21,15ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου
CEI 1974 Sal21,15 Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie viscere.
AT greco 21,16ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με
CEI 1974 Sal21,16 E` arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto.

AT greco 21,17ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας
CEI 1974 Sal Un branco di cani mi circonda,
mi assedia una banda di malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi,
21,17-18 Cfr. Mt 27, 35. ss.; cfr. Lc 23, 33-36. cfr. Gv 19, 23-24.
AT greco 21,18ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με
CEI 1974 Sal21,18 posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano:
AT greco 21,19διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
CEI 1974 Sal si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte.

21,19 Testo citato in cfr. Mt 27, 35. cfr. Mc 15, 24. cfr. Lc 23, 34. cfr. Gv 19, 24.
AT greco 21,20σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες
CEI 1974 Sal21,20 Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto.
AT greco 21,21ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου
CEI 1974 Sal21,21 Scampami dalla spada,
dalle unghie del cane la mia vita.
AT greco 21,22σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου
CEI 1974 Sal21,22 Salvami dalla bocca del leone
e dalle corna dei bufali.
AT greco 21,23διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
CEI 1974 Sal Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all`assemblea.

21,23 Il perseguitato ringrazia Dio nel tempio.
AT greco 21,24οἱ φοβούμενοι κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ δοξάσατε αὐτόν φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ισραηλ
CEI 1974 Sal Lodate il Signore, voi che lo temete,
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,
lo tema tutta la stirpe di Israele;
21,24-25 Inno che il giusto salvato si propone di cantare nel tempio.
AT greco 21,25ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου
CEI 1974 Sal21,25 perché egli non ha disprezzato
né sdegnato l`afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d`aiuto, lo ha esaudito.

AT greco 21,26παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν
CEI 1974 Sal21,26 Sei tu la mia lode nella grande assemblea,
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
AT greco 21,27φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος
CEI 1974 Sal I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
"Viva il loro cuore per sempre".
21,27 Allusione al convito sacro al quale erano invitati gli amici.
AT greco 21,28μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν
CEI 1974 Sal Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui
tutte le famiglie dei popoli.
21,28-30 La morte del Messia sarà la salvezza del mondo.
AT greco 21,29ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν
CEI 1974 Sal21,29 Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.
AT greco 21,30ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ
CEI 1974 Sal21,30 A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.

E io vivrò per lui,
AT greco 21,31καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη
CEI 1974 Sal21,31 lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
AT greco 21,32καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριος
CEI 1974 Sal21,32 annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
"Ecco l`opera del Signore!".