Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 34 34,1gr. psalm 34 (heb. 35) τῷ Δαυιδ δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με
CEI 1974 Sal Di Davide.

Signore, giudica chi mi accusa,
combatti chi mi combatte.
34,1 Accorata invocazione di aiuto dell'oppresso.
AT greco 34,2ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου
CEI 1974 Sal34,2 Afferra i tuoi scudi
e sorgi in mio aiuto.
AT greco 34,3ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου σωτηρία σου ἐγώ εἰμι
CEI 1974 Sal34,3 Vibra la lancia e la scure
contro chi mi insegue,
dimmi: "Sono io la tua salvezza".

AT greco 34,4αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά
CEI 1974 Sal34,4 Siano confusi e coperti di ignominia
quelli che attentano alla mia vita;
retrocedano e siano umiliati
quelli che tramano la mia sventura.
AT greco 34,5γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς
CEI 1974 Sal34,5 Siano come pula al vento
e l`angelo del Signore li incalzi;
AT greco 34,6γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς
CEI 1974 Sal34,6 la loro strada sia buia e scivolosa
quando li insegue l`angelo del Signore.

AT greco 34,7ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου
CEI 1974 Sal34,7 Poiché senza motivo mi hanno teso una rete,
senza motivo mi hanno scavato una fossa.
AT greco 34,8ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς ἣν οὐ γινώσκουσιν καὶ ἡ θήρα ἣν ἔκρυψαν συλλαβέτω αὐτούς καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ
CEI 1974 Sal34,8 Li colga la bufera improvvisa,
li catturi la rete che hanno tesa,
siano travolti dalla tempesta.
AT greco 34,9ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal34,9 Io invece esulterò nel Signore
per la gioia della sua salvezza.
AT greco 34,10πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν κύριε τίς ὅμοιός σοι ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν
CEI 1974 Sal34,10 Tutte le mie ossa dicano:"Chi è come te, Signore,
che liberi il debole dal più forte,
il misero e il povero dal predatore?".

AT greco 34,11ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με
CEI 1974 Sal34,11 Sorgevano testimoni violenti,
mi interrogavano su ciò che ignoravo,
AT greco 34,12ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου
CEI 1974 Sal34,12 mi rendevano male per bene:
una desolazione per la mia vita.
AT greco 34,13ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται
CEI 1974 Sal34,13 Io, quand`erano malati, vestivo di sacco,
mi affliggevo col digiuno,
riecheggiava nel mio petto la mia preghiera.
AT greco 34,14ὡς πλησίον ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον οὕτως εὐηρέστουν ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινούμην
CEI 1974 Sal34,14 Mi angustiavo come per l`amico, per il fratello,
come in lutto per la madre mi prostravo nel dolore.

AT greco 34,15καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν
CEI 1974 Sal34,15 Ma essi godono della mia caduta, si radunano,
si radunano contro di me per colpirmi all`improvviso.
Mi dilaniano senza posa,
AT greco 34,16ἐπείρασάν με ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν
CEI 1974 Sal34,16 mi mettono alla prova, scherno su scherno,
contro di me digrignano i denti.

AT greco 34,17κύριε πότε ἐπόψῃ ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου
CEI 1974 Sal34,17 Fino a quando, Signore, starai a guardare?
Libera la mia vita dalla loro violenza,
dalle zanne dei leoni l`unico mio bene.
AT greco 34,18ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε
CEI 1974 Sal Ti loderò nella grande assemblea,
ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.

34,18 Promessa di un sacrificio di lode nel tempio.
AT greco 34,19μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς
CEI 1974 Sal Non esultino su di me i nemici bugiardi,
non strizzi l`occhio chi mi odia senza motivo.
34,19 Citato in cfr. Gv 15, 25. Strizzar l'occhio era segno di disprezzo.
AT greco 34,20ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο
CEI 1974 Sal34,20 Poiché essi non parlano di pace,
contro gli umili della terra tramano inganni.
AT greco 34,21καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπαν εὖγε εὖγε εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
CEI 1974 Sal Spalancano contro di me la loro bocca;
dicono con scherno: "Abbiamo visto con i nostri occhi!".

34,21 Gli empi vedono la rovina del perseguitato.
AT greco 34,22εἶδες κύριε μὴ παρασιωπήσῃς κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ
CEI 1974 Sal34,22 Signore, tu hai visto, non tacere;
Dio, da me non stare lontano.
AT greco 34,23ἐξεγέρθητι κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου εἰς τὴν δίκην μου
CEI 1974 Sal34,23 Dèstati, svègliati per il mio giudizio,
per la mia causa, Signore mio Dio.

AT greco 34,24κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου κύριε ὁ θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι
CEI 1974 Sal34,24 Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio,
e di me non abbiano a gioire.
AT greco 34,25μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴπαισαν κατεπίομεν αὐτόν
CEI 1974 Sal34,25 Non pensino in cuor loro: "Siamo soddisfatti!".
Non dicano: "Lo abbiamo divorato".

AT greco 34,26αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέ
CEI 1974 Sal34,26 Sia confuso e svergognato chi gode della mia sventura,
sia coperto di vergogna e d`ignominia chi mi insulta.
AT greco 34,27ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός μεγαλυνθήτω ὁ κύριος οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ
CEI 1974 Sal34,27 Esulti e gioisca chi ama il mio diritto,
dica sempre: "Grande è il Signore
che vuole la pace del suo servo".
AT greco 34,28καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου
CEI 1974 Sal34,28 La mia lingua celebrerà la tua giustizia,
canterà la tua lode per sempre.