Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 34 34,1gr. psalm 34 (heb. 35) τῷ Δαυιδ δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με
CEI 2008 Sal Di Davide. Quando si finse pazzo in presenza di Abimèlec, tanto che questi lo scacciò ed egli se ne andò.
34,1 Questo salmo di ringraziamento, nel quale la lode si intreccia con la riflessione sapienziale (racchiusa nei vv. 12-23), si avvale della tecnica della disposizione alfabetica (vedi nota a Sal 9).
34,1 Il titolo allude a un episodio della vita di Davide, narrato in 1Sam 21,11-16 (dove, però, non compare Abimèlec, ma Achis, re della città di Gat).
AT greco 34,2ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου
CEI 2008 Sal34,2 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

AT greco 34,3ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων με εἰπὸν τῇ ψυχῇ μου σωτηρία σου ἐγώ εἰμι
CEI 2008 Sal34,3 Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

AT greco 34,4αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ λογιζόμενοί μοι κακά
CEI 2008 Sal34,4 Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.

AT greco 34,5γενηθήτωσαν ὡσεὶ χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς
CEI 2008 Sal34,5 Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.

AT greco 34,6γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ ἄγγελος κυρίου καταδιώκων αὐτούς
CEI 2008 Sal34,6 Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.

AT greco 34,7ὅτι δωρεὰν ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου
CEI 2008 Sal34,7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

AT greco 34,8ἐλθέτω αὐτοῖς παγίς ἣν οὐ γινώσκουσιν καὶ ἡ θήρα ἣν ἔκρυψαν συλλαβέτω αὐτούς καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ
CEI 2008 Sal L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.

34,8 L’angelo del Signore: nell’AT indica generalmente Dio stesso ed esprime la sua azione protettrice nei confronti dell’uomo. In Sal 35,5-6 indica Dio come giudice, che si oppone ai malvagi.
AT greco 34,9ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ
CEI 2008 Sal34,9 Gustate e vedete com'è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

AT greco 34,10πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσιν κύριε τίς ὅμοιός σοι ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν
CEI 2008 Sal34,10 Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.

AT greco 34,11ἀναστάντες μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ ἐγίνωσκον ἠρώτων με
CEI 2008 Sal34,11 I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

AT greco 34,12ἀνταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ καλῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ μου
CEI 2008 Sal34,12 Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.

AT greco 34,13ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφήσεται
CEI 2008 Sal34,13 Chi è l'uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?

AT greco 34,14ὡς πλησίον ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον οὕτως εὐηρέστουν ὡς πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινούμην
CEI 2008 Sal34,14 Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.

AT greco 34,15καὶ κατ’ ἐμοῦ ηὐφράνθησαν καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων διεσχίσθησαν καὶ οὐ κατενύγησαν
CEI 2008 Sal34,15 Sta' lontano dal male e fa' il bene,
cerca e persegui la pace.

AT greco 34,16ἐπείρασάν με ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν ἔβρυξαν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν
CEI 2008 Sal34,16 Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.

AT greco 34,17κύριε πότε ἐπόψῃ ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν μονογενῆ μου
CEI 2008 Sal34,17 Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.

AT greco 34,18ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε
CEI 2008 Sal34,18 Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.

AT greco 34,19μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι ἀδίκως οἱ μισοῦντές με δωρεὰν καὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς
CEI 2008 Sal34,19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

AT greco 34,20ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ ἐπ’ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο
CEI 2008 Sal34,20 Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.

AT greco 34,21καὶ ἐπλάτυναν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπαν εὖγε εὖγε εἶδαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
CEI 2008 Sal34,21 Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.

AT greco 34,22εἶδες κύριε μὴ παρασιωπήσῃς κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ
CEI 2008 Sal34,22 Il male fa morire il malvagio
e chi odia il giusto sarà condannato.

AT greco 34,23ἐξεγέρθητι κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου ὁ θεός μου καὶ ὁ κύριός μου εἰς τὴν δίκην μου
CEI 2008 Sal34,23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.AT greco 34,24κρῖνόν με κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου κύριε ὁ θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι
AT greco 34,25μὴ εἴπαισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν εὖγε εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴπαισαν κατεπίομεν αὐτόν
AT greco 34,26αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ μεγαλορρημονοῦντες ἐπ’ ἐμέ
AT greco 34,27ἀγαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν οἱ θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός μεγαλυνθήτω ὁ κύριος οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ
AT greco 34,28καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου