Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 36 36,1gr. psalm 36 (heb. 37) τοῦ Δαυιδ μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν
CEI 1974 Sal Di Davide.


ALEF. Non adirarti contro gli empi
non invidiare i malfattori.
36,1 Salmo alfabetico sulla felicità del giusto e la rovina dell'empio.
AT greco 36,2ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται
CEI 1974 Sal Come fieno presto appassiranno,
cadranno come erba del prato.

36,2 L'erba del prato è presto bruciata dal sole.
AT greco 36,3ἔλπισον ἐπὶ κύριον καὶ ποίει χρηστότητα καὶ κατασκήνου τὴν γῆν καὶ ποιμανθήσῃ ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς
CEI 1974 Sal BET. Confida nel Signore e fà il bene;
abita la terra e vivi con fede.
36,3 La terra è quella promessa e data da Dio al suo popolo.
AT greco 36,4κατατρύφησον τοῦ κυρίου καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς καρδίας σου
CEI 1974 Sal36,4 Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.

AT greco 36,5ἀποκάλυψον πρὸς κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ’ αὐτόν καὶ αὐτὸς ποιήσει
CEI 1974 Sal36,5 GHIMEL. Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
AT greco 36,6καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν
CEI 1974 Sal36,6 farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.

AT greco 36,7ὑποτάγηθι τῷ κυρίῳ καὶ ἱκέτευσον αὐτόν μὴ παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παρανομίας
CEI 1974 Sal36,7 DALET. Stá in silenzio davanti al Signore e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l`uomo che trama insidie.
AT greco 36,8παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκατάλιπε θυμόν μὴ παραζήλου ὥστε πονηρεύεσθαι
CEI 1974 Sal36,8 HE. Desisti dall`ira e deponi lo sdegno,
non irritarti: faresti del male,
AT greco 36,9ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολεθρευθήσονται οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ κληρονομήσουσιν γῆν
CEI 1974 Sal36,9 poiché i malvagi saranno sterminati,
ma chi spera nel Signore possederà la terra.
AT greco 36,10καὶ ἔτι ὀλίγον καὶ οὐ μὴ ὑπάρξῃ ὁ ἁμαρτωλός καὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὕρῃς
CEI 1974 Sal36,10 VAU. Ancora un poco e l`empio scompare,cerchi il suo posto e più non lo trovi.
AT greco 36,11οἱ δὲ πραεῖς κληρονομήσουσιν γῆν καὶ κατατρυφήσουσιν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης
CEI 1974 Sal I miti invece possederanno la terra
e godranno di una grande pace.

36,11 Cfr. la beatitudine proclamata da Gesù in cfr. Mt 5, 4.
AT greco 36,12παρατηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ βρύξει ἐπ’ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ
CEI 1974 Sal36,12 ZAIN. L`empio trama contro il giusto,
contro di lui digrigna i denti.
AT greco 36,13ὁ δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτόν ὅτι προβλέπει ὅτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal36,13 Ma il Signore ride dell`empio,
perché vede arrivare il suo giorno.

AT greco 36,14ῥομφαίαν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοί ἐνέτειναν τόξον αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα τοῦ σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ
CEI 1974 Sal36,14 HET. Gli empi sfoderano la spada
e tendono l`arco
per abbattere il misero e l`indigente,
per uccidere chi cammina sulla retta via.
AT greco 36,15ἡ ῥομφαία αὐτῶν εἰσέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ τὰ τόξα αὐτῶν συντριβείησαν
CEI 1974 Sal36,15 La loro spada raggiungerà il loro cuore
e i loro archi si spezzeranno.

AT greco 36,16κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν
CEI 1974 Sal36,16 TET. Il poco del giusto è cosa migliore
dell`abbondanza degli empi;
AT greco 36,17ὅτι βραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους κύριος
CEI 1974 Sal36,17 perché le braccia degli empi saranno spezzate,
ma il Signore è il sostegno dei giusti.

AT greco 36,18γινώσκει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων καὶ ἡ κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται
CEI 1974 Sal36,18 IOD. Conosce il Signore la vita dei buoni,
la loro eredità durerà per sempre.
AT greco 36,19οὐ καταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται
CEI 1974 Sal36,19 Non saranno confusi nel tempo della sventura
e nei giorni della fame saranno saziati.

AT greco 36,20ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι ἐκλιπόντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον
CEI 1974 Sal36,20 CAF. Poiché gli empi periranno,
i nemici del Signore appassiranno
come lo splendore dei prati,
tutti come fumo svaniranno.
AT greco 36,21δανείζεται ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ οὐκ ἀποτείσει ὁ δὲ δίκαιος οἰκτίρει καὶ διδοῖ
CEI 1974 Sal36,21 LAMED. L`empio prende in prestito e non restituisce,
ma il giusto ha compassione e dà in dono.

AT greco 36,22ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν οἱ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολεθρευθήσονται
CEI 1974 Sal36,22 Chi è benedetto da Dio possederà la terra,
ma chi è maledetto sarà sterminato.
AT greco 36,23παρὰ κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει
CEI 1974 Sal36,23 MEM. Il Signore fa sicuri i passi dell`uomo
e segue con amore il suo cammino.
AT greco 36,24ὅταν πέσῃ οὐ καταραχθήσεται ὅτι κύριος ἀντιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal36,24 Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.

AT greco 36,25νεώτερος ἐγενόμην καὶ γὰρ ἐγήρασα καὶ οὐκ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους
CEI 1974 Sal36,25 NUN. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio,
non ho mai visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane.
AT greco 36,26ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεᾷ καὶ δανείζει καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν ἔσται
CEI 1974 Sal36,26 Egli ha sempre compassione e dà in prestito,
per questo la sua stirpe è benedetta.

AT greco 36,27ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθὸν καὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος
CEI 1974 Sal36,27 SAMECH. Stá lontano dal male e fà il bene,
e avrai sempre una casa.
AT greco 36,28ὅτι κύριος ἀγαπᾷ κρίσιν καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται ἄνομοι δὲ ἐκδιωχθήσονται καὶ σπέρμα ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσεται
CEI 1974 Sal36,28 Perché il Signore ama la giustizia
e non abbandona i suoi fedeli;
AIN.
gli empi saranno distrutti per sempre
e la loro stirpe sarà sterminata.
AT greco 36,29δίκαιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν καὶ κατασκηνώσουσιν εἰς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ’ αὐτῆς
CEI 1974 Sal36,29 I giusti possederanno la terra
e la abiteranno per sempre.

AT greco 36,30στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν
CEI 1974 Sal PE. La bocca del giusto proclama la sapienza,
e la sua lingua esprime la giustizia;
36,30 Si noti come la giustizia sia sinonimo di sapienza, cioè di illuminato e fedele comportamento religioso.
AT greco 36,31ὁ νόμος τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal36,31 la legge del suo Dio è nel suo cuore,
i suoi passi non vacilleranno.
AT greco 36,32κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον καὶ ζητεῖ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν
CEI 1974 Sal36,32 L`empio spia il giusto
e cerca di farlo morire.
AT greco 36,33ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ οὐδὲ μὴ καταδικάσηται αὐτόν ὅταν κρίνηται αὐτῷ
CEI 1974 Sal36,33 Il Signore non lo abbandona alla sua mano,
nel giudizio non lo lascia condannare.

AT greco 36,34ὑπόμεινον τὸν κύριον καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ ὑψώσει σε τοῦ κατακληρονομῆσαι γῆν ἐν τῷ ἐξολεθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς ὄψῃ
CEI 1974 Sal36,34 KOF. Spera nel Signore e segui la sua via:
ti esalterà e tu possederai la terra
e vedrai lo sterminio degli empi.
AT greco 36,35εἶδον ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καὶ ἐπαιρόμενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου
CEI 1974 Sal RES. Ho visto l`empio trionfante
ergersi come cedro rigoglioso;
36,35 Il cedro è spesso nella Bibbia simbolo di orgoglio.
AT greco 36,36καὶ παρῆλθον καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν καὶ ἐζήτησα αὐτόν καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ
CEI 1974 Sal36,36 sono passato e più non c`era,
l`ho cercato e più non si è trovato.

AT greco 36,37φύλασσε ἀκακίαν καὶ ἰδὲ εὐθύτητα ὅτι ἔστιν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνικῷ
CEI 1974 Sal36,37 SIN. Osserva il giusto e vedi l`uomo retto,
l`uomo di pace avrà una discendenza.
AT greco 36,38οἱ δὲ παράνομοι ἐξολεθρευθήσονται ἐπὶ τὸ αὐτό τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν ἀσεβῶν ἐξολεθρευθήσονται
CEI 1974 Sal36,38 Ma tutti i peccatori saranno distrutti,
la discendenza degli empi sarà sterminata.
AT greco 36,39σωτηρία δὲ τῶν δικαίων παρὰ κυρίου καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ θλίψεως
CEI 1974 Sal36,39 TAU. La salvezza dei giusti viene dal Signore,
nel tempo dell`angoscia è loro difesa;
AT greco 36,40καὶ βοηθήσει αὐτοῖς κύριος καὶ ῥύσεται αὐτοὺς καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν καὶ σώσει αὐτούς ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν
CEI 1974 Sal36,40 il Signore viene in loro aiuto e li scampa,
li libera dagli empi e dà loro salvezza,
perché in lui si sono rifugiati.