Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 43 43,1gr. psalm 43 (heb. 44) εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς Κορε εἰς σύνεσιν ψαλμός
CEI 1974 Sal Al maestro del coro. Dei figli di Core. Maskil.
43,1 Lamento di Israele che si vede oppresso dai pagani pur essendo il popolo prediletto dell'unico Dio.
AT greco 43,2ὁ θεός ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις
CEI 1974 Sal43,2 Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito,
i nostri padri ci hanno raccontato
l`opera che hai compiuto ai loro giorni,
nei tempi antichi.
AT greco 43,3ἡ χείρ σου ἔθνη ἐξωλέθρευσεν καὶ κατεφύτευσας αὐτούς ἐκάκωσας λαοὺς καὶ ἐξέβαλες αὐτούς
CEI 1974 Sal Tu per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti,
per far loro posto, hai distrutto i popoli.
43,3 Le genti sono i Cananei, che abitavano la Palestina prima dell'ingresso degli Ebrei.
AT greco 43,4οὐ γὰρ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῶν ἐκληρονόμησαν γῆν καὶ ὁ βραχίων αὐτῶν οὐκ ἔσωσεν αὐτούς ἀλλ’ ἡ δεξιά σου καὶ ὁ βραχίων σου καὶ ὁ φωτισμὸς τοῦ προσώπου σου ὅτι εὐδόκησας ἐν αὐτοῖς
CEI 1974 Sal43,4 Poiché non con la spada conquistarono la terra,
né fu il loro braccio a salvarli;
ma il tuo braccio e la tua destra
e la luce del tuo volto,
perché tu li amavi.

AT greco 43,5σὺ εἶ αὐτὸς ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου ὁ ἐντελλόμενος τὰς σωτηρίας Ιακωβ
CEI 1974 Sal43,5 Sei tu il mio re, Dio mio,
che decidi vittorie per Giacobbe.
AT greco 43,6ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν κερατιοῦμεν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξουθενώσομεν τοὺς ἐπανιστανομένους ἡμῖν
CEI 1974 Sal43,6 Per te abbiamo respinto i nostri avversari
nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori.

AT greco 43,7οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ καὶ ἡ ῥομφαία μου οὐ σώσει με
CEI 1974 Sal43,7 Infatti nel mio arco non ho confidato
e non la mia spada mi ha salvato,
AT greco 43,8ἔσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας
CEI 1974 Sal43,8 ma tu ci hai salvati dai nostri avversari,
hai confuso i nostri nemici.
AT greco 43,9ἐν τῷ θεῷ ἐπαινεσθησόμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξομολογησόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα διάψαλμα
CEI 1974 Sal43,9 In Dio ci gloriamo ogni giorno,celebrando senza fine il tuo nome
AT greco 43,10νυνὶ δὲ ἀπώσω καὶ κατῄσχυνας ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν
CEI 1974 Sal43,10 Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,e più non esci con le nostre schiere.
AT greco 43,11ἀπέστρεψας ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὰ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς διήρπαζον ἑαυτοῖς
CEI 1974 Sal43,11 Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari
e i nostri nemici ci hanno spogliati.
AT greco 43,12ἔδωκας ἡμᾶς ὡς πρόβατα βρώσεως καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν διέσπειρας ἡμᾶς
CEI 1974 Sal Ci hai consegnati come pecore da macello,
ci hai dispersi in mezzo alle nazioni.
43,12 Per l'espressione pecore da macello cfr. Ger 12, 3. cfr. Zc 11, 4-7.
AT greco 43,13ἀπέδου τὸν λαόν σου ἄνευ τιμῆς καὶ οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἀλλάγμασιν αὐτῶν
CEI 1974 Sal43,13 Hai venduto il tuo popolo per niente,
sul loro prezzo non hai guadagnato.
AT greco 43,14ἔθου ἡμᾶς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν μυκτηρισμὸν καὶ καταγέλωτα τοῖς κύκλῳ ἡμῶν
CEI 1974 Sal43,14 Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini,
scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno.
AT greco 43,15ἔθου ἡμᾶς εἰς παραβολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν κίνησιν κεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς
CEI 1974 Sal43,15 Ci hai resi la favola dei popoli,
su di noi le nazioni scuotono il capo.
AT greco 43,16ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἐντροπή μου κατεναντίον μού ἐστιν καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου μου ἐκάλυψέν με
CEI 1974 Sal43,16 L`infamia mi sta sempre davanti
e la vergogna copre il mio volto
AT greco 43,17ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος καὶ παραλαλοῦντος ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἐκδιώκοντος
CEI 1974 Sal43,17 per la voce di chi insulta e bestemmia,
davanti al nemico che brama vendetta.

AT greco 43,18ταῦτα πάντα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐπελαθόμεθά σου καὶ οὐκ ἠδικήσαμεν ἐν διαθήκῃ σου
CEI 1974 Sal43,18 Tutto questo ci è accaduto
e non ti avevamo dimenticato,
non avevamo tradito la tua alleanza.
AT greco 43,19καὶ οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω ἡ καρδία ἡμῶν καὶ ἐξέκλινας τὰς τρίβους ἡμῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου
CEI 1974 Sal43,19 Non si era volto indietro il nostro cuore,
i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero;
AT greco 43,20ὅτι ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τόπῳ κακώσεως καὶ ἐπεκάλυψεν ἡμᾶς σκιὰ θανάτου
CEI 1974 Sal43,20 ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli
e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
AT greco 43,21εἰ ἐπελαθόμεθα τοῦ ὀνόματος τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ εἰ διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ἀλλότριον
CEI 1974 Sal43,21 Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio
e teso le mani verso un dio straniero,
AT greco 43,22οὐχὶ ὁ θεὸς ἐκζητήσει ταῦτα αὐτὸς γὰρ γινώσκει τὰ κρύφια τῆς καρδίας
CEI 1974 Sal43,22 forse che Dio non lo avrebbe scoperto,
lui che conosce i segreti del cuore?
AT greco 43,23ὅτι ἕνεκα σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
CEI 1974 Sal43,23 Per te ogni giorno siamo messi a morte,
stimati come pecore da macello.

AT greco 43,24ἐξεγέρθητι ἵνα τί ὑπνοῖς κύριε ἀνάστηθι καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος
CEI 1974 Sal43,24 Svègliati, perché dormi, Signore?
Dèstati, non ci respingere per sempre.
AT greco 43,25ἵνα τί τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέφεις ἐπιλανθάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν
CEI 1974 Sal43,25 Perché nascondi il tuo volto,
dimentichi la nostra miseria e oppressione?

AT greco 43,26ὅτι ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐκολλήθη εἰς γῆν ἡ γαστὴρ ἡμῶν
CEI 1974 Sal43,26 Poiché siamo prostrati nella polvere,
il nostro corpo è steso a terra.
Sorgi, vieni in nostro aiuto;
AT greco 43,27ἀνάστα κύριε βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου
CEI 1974 Sal43,27 salvaci per la tua misericordia.