Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 49 49,1gr. psalm 49 (heb. 50) ψαλμὸς τῷ Ασαφ θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν
CEI 2008 Sal Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.

49,1 Sulla scia del Sal 37, questa meditazione si ispira alla riflessione sapienziale, che guida l’uomo a una più profonda conoscenza di sé e a una valutazione dei beni e delle ricchezze alla luce di Dio e della sua parola. Sullo sfondo sta la realtà della morte, che fa da severo ammonimento al ricco e al superbo, rendendo illusori il successo e la prosperità
AT greco 49,2ἐκ Σιων ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐμφανῶς ἥξει
CEI 2008 Sal49,2 Ascoltate questo, popoli tutti,
porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del mondo,

AT greco 49,3ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ οὐ παρασιωπήσεται πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται καὶ κύκλῳ αὐτοῦ καταιγὶς σφόδρα
CEI 2008 Sal49,3 voi, gente del popolo e nobili,
ricchi e poveri insieme.

AT greco 49,4προσκαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ
CEI 2008 Sal49,4 La mia bocca dice cose sapienti,
il mio cuore medita con discernimento.

AT greco 49,5συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ τοὺς διατιθεμένους τὴν διαθήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις
CEI 2008 Sal49,5 Porgerò l'orecchio a un proverbio,
esporrò sulla cetra il mio enigma.

AT greco 49,6καὶ ἀναγγελοῦσιν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν διάψαλμα
CEI 2008 Sal49,6 Perché dovrò temere nei giorni del male,
quando mi circonda la malizia
di quelli che mi fanno inciampare?

AT greco 49,7ἄκουσον λαός μου καὶ λαλήσω σοι Ισραηλ καὶ διαμαρτύρομαί σοι ὁ θεὸς ὁ θεός σού εἰμι ἐγώ
CEI 2008 Sal49,7 Essi confidano nella loro forza,
si vantano della loro grande ricchezza.

AT greco 49,8οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μού ἐστιν διὰ παντός
CEI 2008 Sal49,8 Certo, l'uomo non può riscattare se stesso
né pagare a Dio il proprio prezzo.

AT greco 49,9οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους
CEI 2008 Sal49,9 Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita:
non sarà mai sufficiente

AT greco 49,10ὅτι ἐμά ἐστιν πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ βόες
CEI 2008 Sal49,10 per vivere senza fine
e non vedere la fossa.

AT greco 49,11ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν
CEI 2008 Sal49,11 Vedrai infatti morire i sapienti;
periranno insieme lo stolto e l'insensato
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.

AT greco 49,12ἐὰν πεινάσω οὐ μή σοι εἴπω ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
CEI 2008 Sal49,12 Il sepolcro sarà loro eterna dimora,
loro tenda di generazione in generazione:
eppure a terre hanno dato il proprio nome.

AT greco 49,13μὴ φάγομαι κρέα ταύρων ἢ αἷμα τράγων πίομαι
CEI 2008 Sal49,13 Ma nella prosperità l'uomo non dura:
è simile alle bestie che muoiono.

AT greco 49,14θῦσον τῷ θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου
CEI 2008 Sal49,14 Questa è la via di chi confida in se stesso,
la fine di chi si compiace dei propri discorsi.

AT greco 49,15καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως καὶ ἐξελοῦμαί σε καὶ δοξάσεις με διάψαλμα
CEI 2008 Sal Come pecore sono destinati agli inferi,
sarà loro pastore la morte;
scenderanno a precipizio nel sepolcro,
svanirà di loro ogni traccia,
gli inferi saranno la loro dimora.

49,15 inferi: il regno dei morti, l'ultima dimora dell'uomo. Vedi  Sal 6,6 e nota relativa.
AT greco 49,16τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὁ θεός ἵνα τί σὺ διηγῇ τὰ δικαιώματά μου καὶ ἀναλαμβάνεις τὴν διαθήκην μου διὰ στόματός σου
CEI 2008 Sal49,16 Certo, Dio riscatterà la mia vita,
mi strapperà dalla mano degli inferi.

AT greco 49,17σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν καὶ ἐξέβαλες τοὺς λόγους μου εἰς τὰ ὀπίσω
CEI 2008 Sal49,17 Non temere se un uomo arricchisce,
se aumenta la gloria della sua casa.

AT greco 49,18εἰ ἐθεώρεις κλέπτην συνέτρεχες αὐτῷ καὶ μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις
CEI 2008 Sal49,18 Quando muore, infatti, con sé non porta nulla
né scende con lui la sua gloria.

AT greco 49,19τὸ στόμα σου ἐπλεόνασεν κακίαν καὶ ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκεν δολιότητα
CEI 2008 Sal49,19 Anche se da vivo benediceva se stesso:
"Si congratuleranno, perché ti è andata bene",

AT greco 49,20καθήμενος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις καὶ κατὰ τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σκάνδαλον
CEI 2008 Sal49,20 andrà con la generazione dei suoi padri,
che non vedranno mai più la luce.

AT greco 49,21ταῦτα ἐποίησας καὶ ἐσίγησα ὑπέλαβες ἀνομίαν ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος ἐλέγξω σε καὶ παραστήσω κατὰ πρόσωπόν σου
CEI 2008 Sal49,21 Nella prosperità l'uomo non comprende,
è simile alle bestie che muoiono.AT greco 49,22σύνετε δὴ ταῦτα οἱ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ θεοῦ μήποτε ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ῥυόμενος
AT greco 49,23θυσία αἰνέσεως δοξάσει με καὶ ἐκεῖ ὁδός ᾗ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ