Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 54 54,1gr. psalm 54 (heb. 55) εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυιδ
CEI 1974 Sal54,1 Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Maskil.
Di Davide.

AT greco 54,2ἐνώτισαι ὁ θεός τὴν προσευχὴν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου
CEI 1974 Sal Porgi l`orecchio, Dio, alla mia preghiera,
non respingere la mia supplica;
54,2 Preghiera del giusto perseguitato, specialmente da un amico ingrato.
AT greco 54,3πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην
CEI 1974 Sal54,3 dammi ascolto e rispondimi,
mi agito nel mio lamento e sono sconvolto
AT greco 54,4ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ’ ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι
CEI 1974 Sal54,4 al grido del nemico, al clamore dell`empio.

Contro di me riversano sventura,
mi perseguitano con furore.

AT greco 54,5ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοί καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ’ ἐμέ
CEI 1974 Sal54,5 Dentro di me freme il mio cuore,
piombano su di me terrori di morte.
AT greco 54,6φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ’ ἐμέ καὶ ἐκάλυψέν με σκότος
CEI 1974 Sal54,6 Timore e spavento mi invadono
e lo sgomento mi opprime.

AT greco 54,7καὶ εἶπα τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω
CEI 1974 Sal54,7 Dico: "Chi mi darà ali come di colomba,
per volare e trovare riposo?
AT greco 54,8ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ διάψαλμα
CEI 1974 Sal54,8 Ecco, errando, fuggirei lontano,
abiterei nel deserto.
AT greco 54,9προσεδεχόμην τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος
CEI 1974 Sal54,9 Riposerei in un luogo di riparo
dalla furia del vento e dell`uragano".
AT greco 54,10καταπόντισον κύριε καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει
CEI 1974 Sal54,10 Disperdili, Signore,confondi le loro lingue:
ho visto nella città violenza e contese.
AT greco 54,11ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία
CEI 1974 Sal54,11 Giorno e notte si aggirano
sulle sue mura,
AT greco 54,12καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος
CEI 1974 Sal54,12 all`interno iniquità, travaglio e insidie
e non cessano nelle sue piazze
sopruso e inganno.
AT greco 54,13ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέν με ὑπήνεγκα ἄν καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐπ’ ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν ἐκρύβην ἂν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal54,13 Se mi avesse insultato un nemico,
l`avrei sopportato;
se fosse insorto contro di me un avversario,
da lui mi sarei nascosto.
AT greco 54,14σὺ δέ ἄνθρωπε ἰσόψυχε ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου
CEI 1974 Sal54,14 Ma sei tu, mio compagno,
mio amico e confidente;
AT greco 54,15ὃς ἐπὶ τὸ αὐτό μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ
CEI 1974 Sal54,15 ci legava una dolce amicizia,
verso la casa di Dio camminavamo in festa.

AT greco 54,16ἐλθέτω θάνατος ἐπ’ αὐτούς καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν
CEI 1974 Sal Piombi su di loro la morte,
scendano vivi negli inferi;
perché il male è nelle loro case,
e nel loro cuore.
54,16 La morte prematura era la classica fine dell'empio.
AT greco 54,17ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἐκέκραξα καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσέν μου
CEI 1974 Sal54,17 Io invoco Dio
e il Signore mi salva.
AT greco 54,18ἑσπέρας καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι ἀπαγγελῶ καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου
CEI 1974 Sal Di sera, al mattino, a mezzogiorno mi lamento e sospiro
ed egli ascolta la mia voce;
54,18 Per gli Ebrei, il giorno cominciava col tramonto del sole.
AT greco 54,19λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί
CEI 1974 Sal54,19 mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono:
sono tanti i miei avversari.
AT greco 54,20εἰσακούσεται ὁ θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτούς ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων διάψαλμα οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν θεόν
CEI 1974 Sal54,20 Dio mi ascolta e li umilia,
egli che domina da sempre.

Per essi non c`è conversione
e non temono Dio.
AT greco 54,21ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ
CEI 1974 Sal54,21 Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici,
ha violato la sua alleanza.
AT greco 54,22διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον καὶ αὐτοί εἰσιν βολίδες
CEI 1974 Sal54,22 Più untuosa del burro è la sua bocca,
ma nel cuore ha la guerra;
più fluide dell`olio le sue parole,
ma sono spade sguainate.

AT greco 54,23ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ
CEI 1974 Sal54,23 Getta sul Signore il tuo affanno
ed egli ti darà sostegno,
mai permetterà che il giusto vacilli.

AT greco 54,24σὺ δέ ὁ θεός κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σέ κύριε
CEI 1974 Sal54,24 Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba
gli uomini sanguinari e fraudolenti:
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni.
Ma io, Signore, in te confido.