Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 67 67,1gr. psalm 67 (heb. 68) εἰς τὸ τέλος τῷ Δαυιδ ψαλμὸς ᾠδῆς
CEI 1974 Sal67,1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Canto.

AT greco 67,2ἀναστήτω ὁ θεός καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ καὶ φυγέτωσαν οἱ μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
CEI 1974 Sal Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano.
67,2 Inno trionfale che rievoca l'epopea d'Israele, popolo di Dio.
AT greco 67,3ὡς ἐκλείπει καπνός ἐκλιπέτωσαν ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός οὕτως ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ
CEI 1974 Sal67,3 Come si disperde il fumo, tu li disperdi;
come fonde la cera di fronte al fuoco,
periscano gli empi davanti a Dio.
AT greco 67,4καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ
CEI 1974 Sal67,4 I giusti invece si rallegrino,
esultino davanti a Dio
e cantino di gioia.

AT greco 67,5ᾄσατε τῷ θεῷ ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν κύριος ὄνομα αὐτῷ καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
CEI 1974 Sal67,5 Cantate a Dio, inneggiate al suo nome,
spianate la strada a chi cavalca le nubi:
"Signore" è il suo nome,
gioite davanti a lui.
AT greco 67,6τοῦ πατρὸς τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν ὁ θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal67,6 Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
AT greco 67,7ὁ θεὸς κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις
CEI 1974 Sal67,7 Ai derelitti Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri;
solo i ribelli abbandona in arida terra.
AT greco 67,8ὁ θεός ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου ἐν τῷ διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ διάψαλμα
CEI 1974 Sal Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo,
quando camminavi per il deserto,
67,8-11 Dio guida Israele per condurlo dal Sinai nella terra promessa. Nel v. 10, allusione alla manna.
AT greco 67,9γῆ ἐσείσθη καὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Ισραηλ
CEI 1974 Sal67,9 la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai,davanti a Dio, il Dio di Israele.
AT greco 67,10βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖς ὁ θεός τῇ κληρονομίᾳ σου καὶ ἠσθένησεν σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν
CEI 1974 Sal67,10 Pioggia abbondante riversavi, o Dio,rinvigorivi la tua eredità esausta.
AT greco 67,11τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ ὁ θεός
CEI 1974 Sal67,11 E il tuo popolo abitò il paese
che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero.

AT greco 67,12κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ
CEI 1974 Sal Il Signore annunzia una notizia,
le messaggere di vittoria sono grande schiera:
67,12-15 I popoli della Palestina sono travolti. Il v. 14 non è stato ancora interpretato in maniera soddisfacente; forse allude alle donne abbigliate con le vesti prese nel bottino di guerra. Lo Zalmon è un monte a oriente del lago di Tiberiade.
AT greco 67,13ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα
CEI 1974 Sal67,13 Fuggono i re, fuggono gli eserciti,
anche le donne si dividono il bottino.
AT greco 67,14ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων πτέρυγες περιστερᾶς περιηργυρωμέναι καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆς ἐν χλωρότητι χρυσίου διάψαλμα
CEI 1974 Sal67,14 Mentre voi dormite tra gli ovili,
splendono d`argento le ali della colomba,
le sue piume di riflessi d`oro".
AT greco 67,15ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ’ αὐτῆς χιονωθήσονται ἐν Σελμων
CEI 1974 Sal67,15 Quando disperdeva i re l`Onnipotente,
nevicava sullo Zalmon.
AT greco 67,16ὄρος τοῦ θεοῦ ὄρος πῖον ὄρος τετυρωμένον ὄρος πῖον
CEI 1974 Sal Monte di Dio, il monte di Basan,
monte dalle alte cime, il monte di Basan.

67,16 L'altopiano di Basan, a oriente del Giordano, celebre per i pingui pascoli, è detto monte di Dio con riferimento all'altezza.
AT greco 67,17ἵνα τί ὑπολαμβάνετε ὄρη τετυρωμένα τὸ ὄρος ὃ εὐδόκησεν ὁ θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ καὶ γὰρ ὁ κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος
CEI 1974 Sal67,17 Perché invidiate, o monti dalle alte cime,
il monte che Dio ha scelto a sua dimora?
Il Signore lo abiterà per sempre.
AT greco 67,18τὸ ἅρμα τοῦ θεοῦ μυριοπλάσιον χιλιάδες εὐθηνούντων ὁ κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινα ἐν τῷ ἁγίῳ
CEI 1974 Sal I carri di Dio sono migliaia e migliaia:
il Signore viene dal Sinai nel santuario.
67,18 Per i carri di Dio cfr 2 Re 6, 17.
AT greco 67,19ἀνέβης εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώπῳ καὶ γὰρ ἀπειθοῦντες τοῦ κατασκηνῶσαι κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός
CEI 1974 Sal67,19 Sei salito in alto conducendo prigionieri,
hai ricevuto uomini in tributo:
anche i ribelli abiteranno
presso il Signore Dio.

AT greco 67,20εὐλογητὸς κύριος ἡμέραν καθ’ ἡμέραν κατευοδώσει ἡμῖν ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν διάψαλμα
CEI 1974 Sal67,20 Benedetto il Signore sempre;
ha cura di noi il Dio della salvezza.
AT greco 67,21ὁ θεὸς ἡμῶν θεὸς τοῦ σῴζειν καὶ τοῦ κυρίου κυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου
CEI 1974 Sal67,21 Il nostro Dio è un Dio che salva;
il Signore Dio libera dalla morte.
AT greco 67,22πλὴν ὁ θεὸς συνθλάσει κεφαλὰς ἐχθρῶν αὐτοῦ κορυφὴν τριχὸς διαπορευομένων ἐν πλημμελείαις αὐτῶν
CEI 1974 Sal67,22 Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici,
la testa altèra di chi percorre la via del delitto.

AT greco 67,23εἶπεν κύριος ἐκ Βασαν ἐπιστρέψω ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς θαλάσσης
CEI 1974 Sal67,23 Ha detto il Signore: "Da Basan li farò tornare,
li farò tornare dagli abissi del mare,
AT greco 67,24ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου ἐν αἵματι ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ’ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal67,24 perché il tuo piede si bagni nel sangue,
e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici".

AT greco 67,25ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου ὁ θεός αἱ πορεῖαι τοῦ θεοῦ μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ
CEI 1974 Sal Appare il tuo corteo, Dio,
il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario.
67,25 Il corteo è la processione liturgica.
AT greco 67,26προέφθασαν ἄρχοντες ἐχόμενοι ψαλλόντων ἐν μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν
CEI 1974 Sal67,26 Precedono i cantori, seguono ultimi i citaredi,
in mezzo le fanciulle che battono cèmbali.
AT greco 67,27ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν θεόν τὸν κύριον ἐκ πηγῶν Ισραηλ
CEI 1974 Sal67,27 Benedite Dio nelle vostre assemblee,
benedite il Signore, voi della stirpe di Israele".
AT greco 67,28ἐκεῖ Βενιαμιν νεώτερος ἐν ἐκστάσει ἄρχοντες Ιουδα ἡγεμόνες αὐτῶν ἄρχοντες Ζαβουλων ἄρχοντες Νεφθαλι
CEI 1974 Sal Ecco, Beniamino, il più giovane,
guida i capi di Giuda nelle loro schiere,
i capi di Zàbulon, i capi di Nèftali.

67,28 Si nominano i partecipanti alla battaglia.
AT greco 67,29ἔντειλαι ὁ θεός τῇ δυνάμει σου δυνάμωσον ὁ θεός τοῦτο ὃ κατειργάσω ἡμῖν
CEI 1974 Sal67,29 Dispiega, Dio, la tua potenza,
conferma, Dio, quanto hai fatto per noi.
AT greco 67,30ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ Ιερουσαλημ σοὶ οἴσουσιν βασιλεῖς δῶρα
CEI 1974 Sal67,30 Per il tuo tempio, in Gerusalemme,
a te i re porteranno doni.
AT greco 67,31ἐπιτίμησον τοῖς θηρίοις τοῦ καλάμου ἡ συναγωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖς δαμάλεσιν τῶν λαῶν τοῦ μὴ ἀποκλεισθῆναι τοὺς δεδοκιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ διασκόρπισον ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα
CEI 1974 Sal Minaccia la belva dei canneti,il branco dei tori con i vitelli dei popoli:si prostrino portando verghe d'argento;disperdi i popoli che amano la guerra.
32 Verranno i grandi dall'Egitto,l'Etiopia tenderà le mani a Dio.
67,31 La belva del canneto è il coccodrillo, simbolo dell'Egitto; i tori sono i capi; i vitelli, i sudditi.
AT greco 67,32ἥξουσιν πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῷ
CEI 1974 Sal Verranno i grandi dall'Egitto,l'Etiopia tenderà le mani a Dio.
67,32 Le genti pagane riconoscono il dominio sovrano di Dio.
AT greco 67,33αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς ᾄσατε τῷ θεῷ ψάλατε τῷ κυρίῳ διάψαλμα
CEI 1974 Sal67,33 Regni della terra, cantate a Dio,cantate inni al Signore;
AT greco 67,34ψάλατε τῷ θεῷ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάς ἰδοὺ δώσει ἐν τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεως
CEI 1974 Sal67,34 egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni,ecco, tuona con voce potente.
AT greco 67,35δότε δόξαν τῷ θεῷ ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέλαις
CEI 1974 Sal67,35 Riconoscete a Dio la sua potenza,la sua maestà su Israele,la sua potenza sopra le nubi.
AT greco 67,36θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ὁ θεὸς Ισραηλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ εὐλογητὸς ὁ θεός
CEI 1974 Sal67,36 Terribile sei, Dio, dal tuo santuario;il Dio d'Israele dà forza e vigore al suo popolo,sia benedetto Dio.