Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 68 68,1gr. psalm 68 (heb. 69) εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων τῷ Δαυιδ
Interconfessionale SalPer il direttore del coro. Salmo di Davide. Canto.

Note al Testo
68,1 Questo salmo non è unitario, ma è probabilmente una raccolta di inni diversi che celebrano in varie forme il Dio vincitore e trionfatore. Il testo è in molti punti per noi oscuro.
AT greco 68,2σῶσόν με ὁ θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου
Interconfessionale SalDio si alza e i suoi nemici si disperdono,
fuggono davanti a lui i suoi avversari.
Rimandi
68,2 Dio si alza, dispersione e fuga dei nemici Nm 10,35.
AT greco 68,3ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν με
Interconfessionale SalCome il fumo si dissolve, essi scompaiono,
come fonde la cera al fuoco
periscono i malvagi all’apparire di Dio.
Rimandi
68,3 come il fumo Sal 37,20; Os 13,3. — come la cera Sal 22,15; 97,5; Mic 1,4.
AT greco 68,4ἐκοπίασα κράζων ἐβραγχίασεν ὁ λάρυγξ μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ τὸν θεόν μου
Interconfessionale SalI fedeli, invece, si rallegrano,
fanno festa alla presenza di Dio,
esultano con grande gioia.

Rimandi
68,4 gioia dei fedeli Sal 32,11; 97,12; Gb 22,19.
AT greco 68,5ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές με δωρεάν ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπασα τότε ἀπετίννυον
Interconfessionale SalCantate a Dio, cantate inni al suo nome,
esaltate colui che cavalca le nubi:
Signore è il suo nome,
rallegratevi davanti a lui.
Rimandi
68,5 Cantate a Dio… Sal 96,1+; Ger 20,13. — colui che cavalca le nubi Sal 18,10-11; Is 19,1.
Note al Testo
68,5 esaltate: altri: preparate una strada per… — colui che cavalca le nubi: nei testi mitologici ritrovati nell’antica città di Ugarit (in Siria) questa espressione viene usata per rappresentare il dio Baal, quando si vuole descrivere la sua natura di dio guerriero, forte e vincitore.
AT greco 68,6ὁ θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐκρύβησαν
Interconfessionale SalDalla sua santa dimora
Dio è padre degli orfani, difensore delle vedove.
Rimandi
68,6 orfani, vedove Sal 146,9+; Es 22,21-22.
AT greco 68,7μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ὑπομένοντές σε κύριε κύριε τῶν δυνάμεων μὴ ἐντραπείησαν ἐπ’ ἐμοὶ οἱ ζητοῦντές σε ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale SalDio raduna in una casa i dispersi,
fa uscire i prigionieri tra canti di gioia,
i ribelli, invece, restano nel deserto.

Rimandi
68,7 una casa Sal 113,9.
AT greco 68,8ὅτι ἕνεκα σοῦ ὑπήνεγκα ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν μου
Interconfessionale SalO Dio, quando guidavi il tuo popolo,
quando marciavi attraverso la steppa,
Rimandi
68,8 Dio guidava il suo popolo Gdc 5,4; Dt 33,2; Ab 3,3-6.
AT greco 68,9ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου
Interconfessionale Salha tremato la terra, si sono sciolti i cieli
davanti a Dio, il Dio del Sinai,
davanti a Dio, il Dio d’Israele.
Rimandi
68,9 terremoto Es 19,18; Eb 12,26. — i cieli si sciolgono Gdc 5,5. — Dio d’Israele Sal 59,6.
AT greco 68,10ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέν με καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ’ ἐμέ
Interconfessionale Sal68,10Hai fatto cadere piogge generose,
hai ridato vita a un paese affranto.
AT greco 68,11καὶ συνέκαμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμὸν ἐμοί
Interconfessionale Sal68,11Là il tuo popolo, Dio, si è stabilito;
nella tua bontà hai soccorso il povero.

AT greco 68,12καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν
Interconfessionale SalIl Signore ha dato un annunzio;
le messaggere di buone notizie
sono un esercito numeroso:
Rimandi
68,12 messaggere del Signore Is 40,9.
AT greco 68,13κατ’ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλῃ καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες τὸν οἶνον
AT greco 68,14ἐγὼ δὲ τῇ προσευχῇ μου πρὸς σέ κύριε καιρὸς εὐδοκίας ὁ θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας σου
AT greco 68,15σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων
Interconfessionale SalQuando l’Onnipotente disperse i re nemici
cadde la neve sul monte Salmon.

Rimandi
68,15 neve Gb 38,22-23; cfr. Gdc 5,20.
Note al Testo
68,15 monte Salmon: il nome Salmon significa “ombroso”, “oscuro” e di un monte che porta questo nome si parla anche in Giudici 9,48; non sappiamo però se qui si tratti della stessa località, come pure ci è ignota la battaglia di cui si parla nei vv. 13-15.
AT greco 68,16μή με καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός μηδὲ συσχέτω ἐπ’ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ
Interconfessionale SalMonte altissimo della terra di Basan,
montagna di Basan, dalle alte cime,
Rimandi
68,16 Basan Am 4,1.
AT greco 68,17εἰσάκουσόν μου κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ
Interconfessionale Salperché dalle tue cime guardi con invidia
il monte che Dio ha scelto per sua dimora?
Qui il Signore abiterà per sempre!

Rimandi
68,17 il monte che Dio ha scelto per sua dimora Sal 78,68. — per sempre! Ez 43,7.
AT greco 68,18μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου
Interconfessionale SalInnumerevoli sono i carri di Dio,
un esercito di migliaia e migliaia:
con loro è il Signore santo e glorioso.
Rimandi
68,18 i carri di Dio 2 Re 6,17. — un esercito di migliaia e migliaia Gs 5,13-15.
Note al Testo
68,18 con loro… glorioso: altri: il Signore è tra loro, sul Sinai, in santità.
AT greco 68,19πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με
Interconfessionale SalSei salito, o Dio, nella tua alta dimora;
hai catturato prigionieri,
dagli uomini hai ricevuto tributi;
anche i ribelli possano abitare con te, Signore!

Rimandi
68,19 Sei salito Sal 47,6; Ef 4,8.
Note al Testo
68,19 anche i ribelli… Signore: altri: per far qui la tua dimora, Signore Dio. Il v. 19 (esclusa quest’ultima frase) viene citato in Efesini 4,8, ma secondo l’antica traduzione greca, a sua volta modificata.
AT greco 68,20σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν ἐντροπήν μου ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίβοντές με
Interconfessionale SalSia benedetto ogni giorno il Signore,
il Dio che ci salva e ha cura di noi.
Rimandi
68,20 Sia benedetto il Signore Sal 28,6+.
AT greco 68,21ὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ ψυχή μου καὶ ταλαιπωρίαν καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξεν καὶ παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον
Interconfessionale Sal68,21Dio è per noi Dio di salvezza,
il Signore che ci mette in salvo dalla morte.
AT greco 68,22καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος
Interconfessionale SalAi suoi nemici Dio spaccherà il capo,
la testa dai lunghi capelli di chi vive nella colpa.

Rimandi
68,22 nemici distrutti Is 63,3. — capo spaccato Gdc 5,2.
AT greco 68,23γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον
Interconfessionale SalIl Signore ha detto:
«Ti farò tornare dalla terra di Basan,
ti farò risalire dalla profondità del mare;
Note al Testo
68,23 terra di Basan: l’ebraico dice: da Basan, e secondo alcuni si tratterebbe qui non della località geografica menzionata nel v. 16, ma di un mitico serpente, simbolo della morte; in tal caso il parallelo con profondità del mare risulterebbe più chiaro.
AT greco 68,24σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον
Interconfessionale Salti laverai i piedi nel sangue dei tuoi nemici,
anche i cani ne avranno la loro parte».

Rimandi
68,24 i cani 2 Re 9,36.
AT greco 68,25ἔκχεον ἐπ’ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς
Interconfessionale Sal68,25Guardate il corteo del mio Dio,
la processione del mio re verso il santuario.
AT greco 68,26γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν
Interconfessionale Sal68,26I cantori davanti, in fondo i suonatori,
al centro le fanciulle con i tamburelli.
AT greco 68,27ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυματιῶν σου προσέθηκαν
Interconfessionale SalBenedite Dio nelle vostre assemblee,
benedite il Signore, voi della comunità d’Israele!
Rimandi
68,27 Benedire Dio nella comunità Sal 26,12.
AT greco 68,28πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνῃ σου
Interconfessionale Sal68,28Ecco per prima la piccola tribù di Beniamino,
poi i capi di Giuda con il loro seguito
i capi di Zàbulon e quelli di Nèftali.

AT greco 68,29ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν
Interconfessionale Sal68,29Manifesta, mio Dio, la tua potenza;
conferma, o Dio, quello che hai fatto per noi.
AT greco 68,30πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου σου ὁ θεός ἀντελάβετό μου
Interconfessionale SalDal tuo tempio in Gerusalemme,
dove i re ti portano doni,
Rimandi
68,30 i re ti porteranno doni Sal 72,10; 76,12; 1 Re 10,24-25.
AT greco 68,31αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μετ’ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει
Interconfessionale Salminaccia tu l’Egitto, la bestia dei canneti,
quel branco di bufali, quell’esercito di tori,
che si calpestano tra loro per un pezzo d’argento;
disperdi tu i popoli che amano la guerra!

Rimandi
68,31 tori Sal 22,13.
Note al Testo
68,31 che si calpestano… argento: altri: si prostrano a idoli d’argento.
AT greco 68,32καὶ ἀρέσει τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς
Interconfessionale SalDall’Egitto vengano regali preziosi,
l’Etiopia si affretti a portar doni a Dio.
Rimandi
68,32 doni a Dio Is 18,7.
Note al Testo
68,32 Dall’Egitto… preziosi: altri: Verranno i grandi dall’Egitto.
AT greco 68,33ἰδέτωσαν πτωχοὶ καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν
Interconfessionale SalCantino a Dio i regni della terra,
cantino inni al Signore;
Rimandi
68,33 cantate inni al Signore 147,7+.
AT greco 68,34ὅτι εἰσήκουσεν τῶν πενήτων ὁ κύριος καὶ τοὺς πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν
Interconfessionale Salegli cavalca al di sopra dei cieli eterni.
Ecco! la sua voce potente
rimbomba nel tuono.

Rimandi
68,34 egli cavalca… Sal 18,11; Dt 33,26. — la sua voce rimbomba nel tuono Sal 29.
AT greco 68,35αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Sal68,35Riconoscete a Dio la sua potenza!
Alta sopra Israele è la sua maestà,
oltre le nubi è la sua forza.
AT greco 68,36ὅτι ὁ θεὸς σώσει τὴν Σιων καὶ οἰκοδομηθήσονται αἱ πόλεις τῆς Ιουδαίας καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν
Interconfessionale SalTerribile è Dio nel suo santuario
il Dio d’Israele dà forza e potenza al suo popolo.
Sia benedetto Dio!
Rimandi
68,36 dà forza al suo popolo Sal 29,11.
AT greco 68,37καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐτοῦ καθέξουσιν αὐτήν καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ