Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 70 70,1gr. psalm 70 (heb. 71) τῷ Δαυιδ υἱῶν Ιωναδαβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων ὁ θεός ἐπὶ σοὶ ἤλπισα μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Sal In te mi rifugio, Signore,
ch`io non resti confuso in eterno.
70,1 Preghiera di un vecchio perseguitato. I vv. 1-3 corrispondono al cfr. Sal 30, 1-4. L'intero Salmo ne echeggia altri, a motivo del continuo uso di queste preghiere.
AT greco 70,2ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με
CEI 1974 Sal70,2 Liberami, difendimi per la tua giustizia,
porgimi ascolto e salvami.

AT greco 70,3γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί με ὅτι στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σύ
CEI 1974 Sal70,3 Sii per me rupe di difesa,
baluardo inaccessibile,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
AT greco 70,4ὁ θεός μου ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντος
CEI 1974 Sal70,4 Mio Dio, salvami dalle mani dell`empio,
dalle mani dell`iniquo e dell`oppressore.

AT greco 70,5ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου κύριε κύριος ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μου
CEI 1974 Sal70,5 Sei tu, Signore, la mia speranza,
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
AT greco 70,6ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διὰ παντός
CEI 1974 Sal70,6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno;
a te la mia lode senza fine.
AT greco 70,7ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς καὶ σὺ βοηθὸς κραταιός
CEI 1974 Sal70,7 Sono parso a molti quasi un prodigio:
eri tu il mio rifugio sicuro.

AT greco 70,8πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου
CEI 1974 Sal70,8 Della tua lode è piena la mia bocca,
della tua gloria, tutto il giorno.
AT greco 70,9μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρους ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με
CEI 1974 Sal70,9 Non mi respingere nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando declinano le mie forze.
AT greco 70,10ὅτι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου ἐμοὶ καὶ οἱ φυλάσσοντες τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τὸ αὐτὸ
CEI 1974 Sal70,10 Contro di me parlano i miei nemici,coloro che mi spiano congiurano insieme:
AT greco 70,11λέγοντες ὁ θεὸς ἐγκατέλιπεν αὐτόν καταδιώξατε καὶ καταλάβετε αὐτόν ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος
CEI 1974 Sal70,11 Dio lo ha abbandonato,
inseguitelo, prendetelo,
perché non ha chi lo liberi".

AT greco 70,12ὁ θεός μὴ μακρύνῃς ἀπ’ ἐμοῦ ὁ θεός μου εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες
CEI 1974 Sal70,12 O Dio, non stare lontano:
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.
AT greco 70,13αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐκλιπέτωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντες τὴν ψυχήν μου περιβαλέσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι
CEI 1974 Sal70,13 Siano confusi e annientati quanti mi accusano,
siano coperti d`infamia e di vergogna
quanti cercano la mia sventura.

AT greco 70,14ἐγὼ δὲ διὰ παντὸς ἐλπιῶ καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν αἴνεσίν σου
CEI 1974 Sal70,14 Io, invece, non cesso di sperare,
moltiplicherò le tue lodi.
AT greco 70,15τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείας
CEI 1974 Sal70,15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia,
proclamerà sempre la tua salvezza,
che non so misurare.
AT greco 70,16εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου κύριε μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου
CEI 1974 Sal70,16 Dirò le meraviglie del Signore,
ricorderò che tu solo sei giusto.
AT greco 70,17ἐδίδαξάς με ὁ θεός ἐκ νεότητός μου καὶ μέχρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σου
CEI 1974 Sal70,17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
AT greco 70,18καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου ὁ θεός μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἕως ἂν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σου
CEI 1974 Sal70,18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie,
Dio, non abbandonarmi,
finché io annunzi la tua potenza,
a tutte le generazioni le tue meraviglie.

AT greco 70,19ὁ θεός ἕως ὑψίστων ἃ ἐποίησας μεγαλεῖα ὁ θεός τίς ὅμοιός σοι
CEI 1974 Sal70,19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo,
tu hai fatto cose grandi:
chi è come te, o Dio?
AT greco 70,20ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ κακάς καὶ ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με
CEI 1974 Sal70,20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure:
mi darai ancora vita,
mi farai risalire dagli abissi della terra,
AT greco 70,21ἐπλεόνασας τὴν μεγαλοσύνην σου καὶ ἐπιστρέψας παρεκάλεσάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές με
CEI 1974 Sal70,21 accrescerai la mia grandezza
e tornerai a consolarmi.

AT greco 70,22καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήθειάν σου ὁ θεός ψαλῶ σοι ἐν κιθάρᾳ ὁ ἅγιος τοῦ Ισραηλ
CEI 1974 Sal70,22 Allora ti renderò grazie sull`arpa,
per la tua fedeltà, o mio Dio;
ti canterò sulla cetra, o santo d`Israele.
AT greco 70,23ἀγαλλιάσονται τὰ χείλη μου ὅταν ψάλω σοι καὶ ἡ ψυχή μου ἣν ἐλυτρώσω
CEI 1974 Sal70,23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra
e la mia vita, che tu hai riscattato.
AT greco 70,24ἔτι δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅταν αἰσχυνθῶσιν καὶ ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι
CEI 1974 Sal70,24 Anche la mia lingua tutto il giorno
proclamerà la tua giustizia,
quando saranno confusi e umiliati
quelli che cercano la mia rovina.