Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 72 72,1gr. psalm 72 (heb. 73) ψαλμὸς τῷ Ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ Ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ
CEI 1974 Sal Salmo. Di Asaf.

Quanto è buono Dio con i giusti,
con gli uomini dal cuore puro!
72,1 Per Asaf cfr. Sal 49, 1. Meditazione sulla prosperità degli empi, che sconcerta l'autore: v. 2
AT greco 72,2ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες παρ’ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου
CEI 1974 Sal72,2 Per poco non inciampavano i miei piedi,
per un nulla vacillavano i miei passi,
AT greco 72,3ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν
CEI 1974 Sal72,3 perché ho invidiato i prepotenti,
vedendo la prosperità dei malvagi.

AT greco 72,4ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν
CEI 1974 Sal72,4 Non c`è sofferenza per essi,
sano e pasciuto è il loro corpo.
AT greco 72,5ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται
CEI 1974 Sal72,5 Non conoscono l`affanno dei mortali
e non sono colpiti come gli altri uomini.

AT greco 72,6διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν
CEI 1974 Sal72,6 Dell`orgoglio si fanno una collana
e la violenza è il loro vestito.
AT greco 72,7ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας
CEI 1974 Sal72,7 Esce l`iniquità dal loro grasso,
dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.
AT greco 72,8διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν
CEI 1974 Sal72,8 Scherniscono e parlano con malizia,
minacciano dall`alto con prepotenza.

AT greco 72,9ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς
CEI 1974 Sal72,9 Levano la loro bocca fino al cielo
e la loro lingua percorre la terra.
AT greco 72,10διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς
CEI 1974 Sal72,10 Perciò seggono in alto,non li raggiunge la piena delle acque.
AT greco 72,11καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ
CEI 1974 Sal72,11 Dicono: "Come può saperlo Dio?
C`è forse conoscenza nell`Altissimo?".
AT greco 72,12ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου
CEI 1974 Sal72,12 Ecco, questi sono gli empi:
sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
AT greco 72,13καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου
CEI 1974 Sal72,13 Invano dunque ho conservato puro il mio cuore
e ho lavato nell`innocenza le mie mani,
AT greco 72,14καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας
CEI 1974 Sal72,14 poiché sono colpito tutto il giorno,
e la mia pena si rinnova ogni mattina.

AT greco 72,15εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα
CEI 1974 Sal72,15 Se avessi detto: "Parlerò come loro",
avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
AT greco 72,16καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου
CEI 1974 Sal72,16 Riflettevo per comprendere:
ma fu arduo agli occhi miei,
AT greco 72,17ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν
CEI 1974 Sal finché non entrai nel santuario di Dio
e compresi qual è la loro fine.
72,17 Il Salmista capisce che nei disegni di Dio - il cui mistero è simboleggiato dal santuario- prima o poi ognuno sarà retribuito secondo i reali meriti.
AT greco 72,18πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι
CEI 1974 Sal72,18 Ecco, li poni in luoghi scivolosi,
li fai precipitare in rovina.

AT greco 72,19πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν
CEI 1974 Sal72,19 Come sono distrutti in un istante,
sono finiti, periscono di spavento!
AT greco 72,20ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις
CEI 1974 Sal72,20 Come un sogno al risveglio, Signore,
quando sorgi, fai svanire la loro immagine.

AT greco 72,21ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν
CEI 1974 Sal72,21 Quando si agitava il mio cuore
e nell`intimo mi tormentavo,
AT greco 72,22καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί
CEI 1974 Sal72,22 io ero stolto e non capivo,
davanti a te stavo come una bestia.
AT greco 72,23καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου
CEI 1974 Sal Ma io sono con te sempre:
tu mi hai preso per la mano destra.
72,23-26 Dio stesso sarà la felice ricompensa del giusto.
AT greco 72,24ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με
CEI 1974 Sal72,24 Mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella tua gloria.

AT greco 72,25τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς
CEI 1974 Sal72,25 Chi altri avrò per me in cielo?
Fuori di te nulla bramo sulla terra.
AT greco 72,26ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Sal72,26 Vengono meno la mia carne e il mio cuore;
ma la roccia del mio cuore è Dio,
è Dio la mia sorte per sempre.
AT greco 72,27ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ
CEI 1974 Sal72,27 Ecco, perirà chi da te si allontana,
tu distruggi chiunque ti è infedele.
AT greco 72,28ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων
CEI 1974 Sal72,28 Il mio bene è stare vicino a Dio:
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere
presso le porte della città di Sion.