Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 88 88,1gr. psalm 88 (heb. 89) συνέσεως Αιθαν τῷ Ισραηλίτῃ
CEI 1974 Sal Maskil. Di Etan l`Ezraita.
88,1 Per Etan cfr 1 Re 5, 11. 1 Cr 15, 17.19.
AT greco 88,2τὰ ἐλέη σου κύριε εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου
CEI 1974 Sal Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
88,2 Il Salmo è una meditazione sulla promessa messianica di un trono eterno, fatta da Dio al re Davide: cfr 2 Sam c. 7
AT greco 88,3ὅτι εἶπας εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἡ ἀλήθειά σου
CEI 1974 Sal88,3 perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre";
la tua fedeltà è fondata nei cieli.
AT greco 88,4διεθέμην διαθήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου ὤμοσα Δαυιδ τῷ δούλῳ μου
CEI 1974 Sal Ho stretto un`alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
88,4 cfr 2 Sam 7, 8-16.
AT greco 88,5ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου διάψαλμα
CEI 1974 Sal88,5 stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli".

AT greco 88,6ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου κύριε καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων
CEI 1974 Sal I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell`assemblea dei santi.
88,6-19 In lode del Creatore e del Signore della storia. 6. I santi sono gli angeli del v. 7.cfr
AT greco 88,7ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ
CEI 1974 Sal88,7 Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
AT greco 88,8ὁ θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,8 Dio è tremendo nell`assemblea dei santi,
grande e terribile tra quanti lo circondano.

AT greco 88,9κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων τίς ὅμοιός σοι δυνατὸς εἶ κύριε καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου
CEI 1974 Sal88,9 Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti?
Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona.
AT greco 88,10σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΰνεις
CEI 1974 Sal88,10 Tu domini l`orgoglio del mare,tu plachi il tumulto dei suoi flutti.
AT greco 88,11σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου
CEI 1974 Sal Tu hai calpestato Raab come un vinto,
con braccio potente hai disperso i tuoi nemici.

88,11 Raab è l'Egitto.
AT greco 88,12σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας
CEI 1974 Sal88,12 Tuoi sono i cieli, tua è la terra,
tu hai fondato il mondo e quanto contiene;
AT greco 88,13τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσσας σὺ ἔκτισας Θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται
CEI 1974 Sal il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati,
il Tabor e l`Ermon cantano il tuo nome.
88,13 Il Tabor, che domina la grande pianura della Galilea, e l'Ermon, tra la Palestina e la Siria, sono i monti più celebrati nella Bibbia.
AT greco 88,14σὸς ὁ βραχίων μετὰ δυναστείας κραταιωθήτω ἡ χείρ σου ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου
CEI 1974 Sal88,14 E` potente il tuo braccio,
forte la tua mano, alta la tua destra.
AT greco 88,15δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου
CEI 1974 Sal88,15 Giustizia e diritto sono la base del tuo trono,
grazia e fedeltà precedono il tuo volto.

AT greco 88,16μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν κύριε ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται
CEI 1974 Sal88,16 Beato il popolo che ti sa acclamare
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:
AT greco 88,17καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται
CEI 1974 Sal88,17 esulta tutto il giorno nel tuo nome,
nella tua giustizia trova la sua gloria.
AT greco 88,18ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν
CEI 1974 Sal88,18 Perché tu sei il vanto della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza.
AT greco 88,19ὅτι τοῦ κυρίου ἡ ἀντίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν
CEI 1974 Sal88,19 Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d`Israele.

AT greco 88,20τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου
CEI 1974 Sal Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
"Ho portato aiuto a un prode,
ho innalzato un eletto tra il mio popolo.
88,20-38 Ripresa del tema dell'alleanza davidica, di cui fu ambasciatore il profeta Natan e che avrà il suo compimento in Cristo.
AT greco 88,21εὗρον Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν
CEI 1974 Sal88,21 Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l`ho consacrato;
AT greco 88,22ἡ γὰρ χείρ μου συναντιλήμψεται αὐτῷ καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν
CEI 1974 Sal88,22 la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.

AT greco 88,23οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν
CEI 1974 Sal88,23 Su di lui non trionferà il nemico,
né l`opprimerà l`iniquo.
AT greco 88,24καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι
CEI 1974 Sal88,24 Annienterò davanti a lui i suoi nemici
e colpirò quelli che lo odiano.
AT greco 88,25καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθήσεται τὸ κέρας αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,25 La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui
e nel mio nome si innalzerà la sua potenza.
AT greco 88,26καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,26 Stenderò sul mare la sua mano
e sui fiumi la sua destra.

AT greco 88,27αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με πατήρ μου εἶ σύ θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου
CEI 1974 Sal88,27 Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza.
AT greco 88,28κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς
CEI 1974 Sal88,28 Io lo costituirò mio primogenito,
il più alto tra i re della terra.
AT greco 88,29εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου καὶ ἡ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ
CEI 1974 Sal88,29 Gli conserverò sempre la mia grazia,
la mia alleanza gli sarà fedele.
AT greco 88,30καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ
CEI 1974 Sal88,30 Stabilirò per sempre la sua discendenza,
il suo trono come i giorni del cielo.

AT greco 88,31ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν
CEI 1974 Sal88,31 Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge
e non seguiranno i miei decreti,
AT greco 88,32ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν
CEI 1974 Sal88,32 se violeranno i miei statuti
e non osserveranno i miei comandi,
AT greco 88,33ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
CEI 1974 Sal88,33 punirò con la verga il loro peccato
e con flagelli la loro colpa.

AT greco 88,34τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ’ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου
CEI 1974 Sal88,34 Ma non gli toglierò la mia grazia
e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
AT greco 88,35οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω
CEI 1974 Sal88,35 Non violerò la mia alleanza,
non muterò la mia promessa.
AT greco 88,36ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου εἰ τῷ Δαυιδ ψεύσομαι
CEI 1974 Sal88,36 Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre:
certo non mentirò a Davide.
AT greco 88,37τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου
CEI 1974 Sal In eterno durerà la sua discendenza,
il suo trono davanti a me quanto il sole,
88,37 Cfr. Lc 1, 32-33.
AT greco 88,38καὶ ὡς ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός διάψαλμα
CEI 1974 Sal sempre saldo come la luna,
testimone fedele nel cielo".

88,38 La luna è salda per la regolarità delle sue fasi.
AT greco 88,39σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου
CEI 1974 Sal Ma tu lo hai respinto e ripudiato,
ti sei adirato contro il tuo consacrato;
88,39-52 Allusione a una grande sciagura nazionale, forse l'esilio di Babilonia, che umiliò il re -il consacrato dei vv. 39, e 52- e il popolo.
AT greco 88,40κατέστρεψας τὴν διαθήκην τοῦ δούλου σου ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,40 hai rotto l`alleanza con il tuo servo,
hai profanato nel fango la sua corona.
AT greco 88,41καθεῖλες πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν
CEI 1974 Sal88,41 Hai abbattuto tutte le sue mura
e diroccato le sue fortezze;
AT greco 88,42διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,42 tutti i passanti lo hanno depredato,
è divenuto lo scherno dei suoi vicini.

AT greco 88,43ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ εὔφρανας πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
CEI 1974 Sal88,43 Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali,
hai fatto gioire tutti i suoi nemici.
AT greco 88,44ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ
CEI 1974 Sal88,44 Hai smussato il filo della sua spada
e non l`hai sostenuto nella battaglia.
AT greco 88,45κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας
CEI 1974 Sal88,45 Hai posto fine al suo splendore,
hai rovesciato a terra il suo trono.
AT greco 88,46ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην διάψαλμα
CEI 1974 Sal88,46 Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza
e lo hai coperto di vergogna.

AT greco 88,47ἕως πότε κύριε ἀποστρέψεις εἰς τέλος ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου
CEI 1974 Sal88,47 Fino a quando, Signore,
continuerai a tenerti nascosto,
arderà come fuoco la tua ira?
AT greco 88,48μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων
CEI 1974 Sal88,48 Ricorda quant`è breve la mia vita.
Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo?
AT greco 88,49τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου διάψαλμα
CEI 1974 Sal88,49 Quale vivente non vedrà la morte,
sfuggirà al potere degli inferi?

AT greco 88,50ποῦ εἰσιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα κύριε ἃ ὤμοσας τῷ Δαυιδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου
CEI 1974 Sal88,50 Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo,
che per la tua fedeltà hai giurato a Davide?
AT greco 88,51μνήσθητι κύριε τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων σου οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου πολλῶν ἐθνῶν
CEI 1974 Sal88,51 Ricorda, Signore, l`oltraggio dei tuoi servi:
porto nel cuore le ingiurie di molti popoli,
AT greco 88,52οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου κύριε οὗ ὠνείδισαν τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ χριστοῦ σου
CEI 1974 Sal88,52 con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano,
insultano i passi del tuo consacrato.
AT greco 88,53εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα γένοιτο γένοιτο
CEI 1974 Sal Benedetto il Signore in eterno.
Amen, amen.


88,53 Dossologia che conclude il terzo libro del Salterio.