Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Salmi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1gr. psalm 9a (heb. 9) εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Interconfessionale SalPer il direttore del coro. Su «La morte del figlio». Salmo di Davide.

Note al Testo
9,1 Questo salmo, unito a quello successivo, è caratterizzato dal fatto che ogni sua strofa inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico. Ciò si verifica anche in altri salmi (25, 34, 37, 111, 112, 119, 145), come pure in altri testi della Bibbia ebraica (Proverbi 31,10-31; Lamentazioni 1-4; Naum 1,2-8; vedi anche Siracide 51,13-30 nel testo ebraico). Queste composizioni sono dette perciò “alfabetiche”, anche se in alcune di esse la sequenza delle lettere dell’alfabeto non è completa. Le strofe possono essere formate da un solo versetto (come nel caso del Salmo 9-10(9)) oppure da più versetti, ciascuno dei quali può iniziare a sua volta con la medesima lettera dell’alfabeto. — Su “La morte del figlio”: così può essere tradotto il testo ebraico, ma il significato dell’espressione è per noi oscuro.
AT greco 9,2ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου
Interconfessionale SalTi ringrazio, Signore, con tutto il cuore,
racconterò i tuoi grandi prodigi.

Rimandi
9,2 con tutto il cuore Sal 111,1; 138,1. — raccontare i prodigi del Signore Sal 26,7; 66,16; 75,2; 107,22; 118,17.
AT greco 9,3εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου ὕψιστε
Interconfessionale SalTu mi fai danzare di gioia;
a te, Altissimo, canterò il mio inno.

Rimandi
9,3 a te canto Sal 7,18; 92,2.
AT greco 9,4ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου
Interconfessionale SalFuggono davanti a te i miei nemici,
inciampano e sono perduti.
Rimandi
9,4 davanti a te i miei nemici sono perduti Sal 68,3.
AT greco 9,5ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου ὁ κρίνων δικαιοσύνην
Interconfessionale SalGiudice giusto, tu siedi a giudicare,
difendi la mia causa e il mio diritto.

Rimandi
9,5 il Signore giudice giusto Sal 7,12+. — il Signore difende la mia causa Sal 35,23; 43,1+; 1 Sam 25,39; Mic 7,9.
AT greco 9,6ἐπετίμησας ἔθνεσιν καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale SalMinacci i popoli, distruggi i malvagi:
il loro nome è cancellato per sempre.
Rimandi
9,6 Minacci i popoli Sal 2,10-12. — il loro nome è cancellato Dt 9,14.
AT greco 9,7τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος καὶ πόλεις καθεῖλες ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχους
Interconfessionale SalIl nemico è finito: tutto è in rovina,
e delle città è scomparso anche il ricordo.

Rimandi
9,7 è scomparso perfino il ricordo Gb 18,17.
AT greco 9,8καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ
Interconfessionale SalGiudice eterno è il Signore,
rende stabile il suo trono.
Rimandi
9,8 il trono del Signore è stabile Sal 10,16; 29,10; 102,13; 145,13; 146,10; Ger 10,10; Lam 5,19.
AT greco 9,9καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι
Interconfessionale SalCon giustizia governa l’universo,
con rettitudine giudica i popoli.

Rimandi
9,9 il Signore governa con giustizia Sal 96,10-13; 98,9; cfr. 75,3.
AT greco 9,10καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει
Interconfessionale SalIl Signore è un rifugio per l’oppresso,
luogo sicuro in tempi di angoscia.
Rimandi
9,10 il Signore, un luogo sicuro Sal 18,3; 46,8; 48,4; 59,10.17-18; 62,3.7; 144,2; cfr. 27,1+. — tempi di angoscia Sal 77,3+.
AT greco 9,11καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε κύριε
Interconfessionale SalChi ti conosce ha fiducia in te, Signore:
tu non abbandoni chi ti cerca.

Rimandi
9,11 aver fiducia nel Signore Sal 4,6; 18,31; 21,8; 22,5-6; 25,2; 26,1; 31,7; 32,10; 37,3; 52,10; 55,24+. — Chi ti conosce Sal 91,14; Is 52,6. — cercare il Signore Sal 14,2; 22,27; 24,6; 34,5; 40,17; 63,2; 69,7.33; 70,5; 77,3; 105,4; 119,2.10; Dt 4,29; Is 26,9; 55,6; 65,1; Ger 29,13; Os 10,12; Am 5,4.6; Sof 2,3; Zc 8,22; 2 Cr 22,9; 30,19.
AT greco 9,12ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
Interconfessionale SalCelebrate Dio, Signore di Sion,
proclamate tra i popoli le sue meraviglie.
Rimandi
9,12 celebrare il Signore Sal 96,1+. — di Sion Sal 132,13-14. — tra i popoli Sal 96,3; 105,1; Is 66,19.
AT greco 9,13ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων
Interconfessionale SalDio chiede conto del sangue versato,
non dimentica il grido degli oppressi.

Rimandi
9,13 Dio chiede conto del sangue versato Gn 9,5.
AT greco 9,14ἐλέησόν με κύριε ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου
Interconfessionale SalMostrami la tua bontà, Signore, e guarda
come mi han ridotto quelli che mi odiano;
fammi risalire dalla porta della morte.
Rimandi
9,14 la porta della morte Sal 107,18; Is 38,10; Sap 16,13; Mt 16,18.
Note al Testo
9,14 porta della morte: espressione poetica per indicare l’ingresso al mondo dei morti.
AT greco 9,15ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου
Interconfessionale Sal9,15Guidami alla porta di Sion:
là canterò le tue lodi,
con gioia griderò che tu mi hai liberato.

AT greco 9,16ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ᾗ ἐποίησαν ἐν παγίδι ταύτῃ ᾗ ἔκρυψαν συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν
Interconfessionale SalCadano i nemici nella fossa da loro scavata,
nella rete che hanno teso
inciampi il loro piede.
Rimandi
9,16 la fossa Sal 7,16+. — rete Sal 10,9; 35,7; 57,7; 140,6; 141,9-10; Lam 1,13. — inciampare nella rete che si è tesa Sal 64,9.
AT greco 9,17γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός ᾠδὴ διαψάλματος
Interconfessionale SalIl Signore si manifesta e fa giustizia:
il malvagio cade nella trappola che ha teso.

Note al Testo
9,17 ha teso: il testo ebraico aggiunge qui una indicazione musicale dal senso incerto.
AT greco 9,18ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ
Interconfessionale SalNel mondo dei morti finiscano gli empi,
tutti i popoli che dimenticano Dio.
Rimandi
9,18 finire nel mondo dei morti Sal 90,3; 104,29; Gb 30,23; cfr. Gb 1,21.
AT greco 9,19ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Sal9,19Ma Dio non dimentica i poveri,
la speranza degli oppressi non resta delusa.

AT greco 9,20ἀνάστηθι κύριε μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου
Interconfessionale SalSorgi, Signore: non sia l’uomo il più forte!
Trascina i popoli in giudizio.
Rimandi
9,20 Sorgi Sal 3,8+.
AT greco 9,21κατάστησον κύριε νομοθέτην ἐπ’ αὐτούς γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν διάψαλμα
Interconfessionale SalRiempili di paura, Signore;
fa’ loro vedere che sono mortali.
Rimandi
9,21 mortali Sal 10,18; 56,5.12.
AT greco 9,22gr. psalm 9b (heb. 10) ἵνα τί κύριε ἀφέστηκας μακρόθεν ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει
AT greco 9,23ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις οἷς διαλογίζονται
AT greco 9,24ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται
AT greco 9,25παρώξυνεν τὸν κύριον ὁ ἁμαρτωλός κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ
AT greco 9,26βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει
AT greco 9,27εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐ μὴ σαλευθῶ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ
AT greco 9,28οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος
AT greco 9,29ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν
AT greco 9,30ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν
AT greco 9,31ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων
AT greco 9,32εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιλέλησται ὁ θεός ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος
AT greco 9,33ἀνάστηθι κύριε ὁ θεός ὑψωθήτω ἡ χείρ σου μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων
AT greco 9,34ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει
AT greco 9,35βλέπεις ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν
AT greco 9,36σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι’ αὐτήν
AT greco 9,37βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ἀπολεῖσθε ἔθνη ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ
AT greco 9,38τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου
AT greco 9,39κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς