Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1εἶπον γὰρ ἐν ἑαυτοῖς λογισάμενοι οὐκ ὀρθῶς ὀλίγος ἐστὶν καὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τελευτῇ ἀνθρώπου καὶ οὐκ ἐγνώσθη ὁ ἀναλύσας ἐξ ᾅδου
Interconfessionale SapI malvagi vaneggiano dicendo:
«La nostra vita è breve e piena di tristezza,
giunti alla fine nessuno può salvarci
e non conosciamo nessuno che ci liberi dalla morte.
Note al Testo
2,1 che ci liberi dalla morte: altri: che sia tornato indietro dal mondo dei morti.
AT greco 2,2ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγενήθημεν καὶ μετὰ τοῦτο ἐσόμεθα ὡς οὐχ ὑπάρξαντες ὅτι καπνὸς ἡ πνοὴ ἐν ῥισὶν ἡμῶν καὶ ὁ λόγος σπινθὴρ ἐν κινήσει καρδίας ἡμῶν
Interconfessionale Sap2,2Siamo stati messi al mondo per caso
e al momento di lasciarlo sarà come se non fossimo esistiti.
Il respiro che ci fa vivere è leggero come il fumo,
il pensiero è una scintilla sprigionata dal palpito del cuore.
AT greco 2,3οὗ σβεσθέντος τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα διαχυθήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ
Interconfessionale Sap2,3Quando si spegne, il corpo diventa cenere
e il respiro si perde come aria impalpabile.
AT greco 2,4καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ καὶ οὐθεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ παρελεύσεται ὁ βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη νεφέλης καὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασθήσεται διωχθεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου καὶ ὑπὸ θερμότητος αὐτοῦ βαρυνθεῖσα
Interconfessionale SapPasserà il tempo e nessuno si ricorderà più di noi;
nessuno parlerà delle nostre imprese.
La nostra vita passerà come una nuvola che non lascia tracce,
si dissolverà come nebbia
disfatta dai raggi e dal calore del sole.
Rimandi
2,4 nessuno si ricorderà più di noi Qo 2,16+.
AT greco 2,5σκιᾶς γὰρ πάροδος ὁ καιρὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔστιν ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν ὅτι κατεσφραγίσθη καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει
Interconfessionale Sap2,5La nostra vita è solo un’ombra che passa,
al momento della morte non possiamo tornare indietro.
La sua data è già stata fissata e nessuno la può rinviare.
AT greco 2,6δεῦτε οὖν καὶ ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαθῶν καὶ χρησώμεθα τῇ κτίσει ὡς ἐν νεότητι σπουδαίως
Interconfessionale SapDiamoci dunque alla pazza gioia!
Godiamo questo mondo
con l’ardore della giovinezza:
Rimandi
2,6 Godiamo questo mondo 1 Cor 15,32+.
AT greco 2,7οἴνου πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησθῶμεν καὶ μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνθος ἔαρος
Interconfessionale Sap2,7beviamo tutti i vini prelibati, inebriamoci di tutti i profumi,
non chiudiamo gli occhi davanti ai fiori della primavera.
AT greco 2,8στεψώμεθα ῥόδων κάλυξιν πρὶν ἢ μαρανθῆναι
Interconfessionale Sap2,8Coroniamoci con boccioli di rose prima che appassiscano.
AT greco 2,9μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας πανταχῇ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης ὅτι αὕτη ἡ μερὶς ἡμῶν καὶ ὁ κλῆρος οὗτος
Interconfessionale SapSu ogni prato lasciamo i segni dei nostri godimenti
in ogni luogo le tracce della nostra gioia.
Ne abbiamo pieno diritto».
Note al Testo
2,9 Su ogni… godimenti: così secondo la traduzione latina; il testo greco ha: Nessuno di noi sia escluso dalle nostre orge.
AT greco 2,10καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον μὴ φεισώμεθα χήρας μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν πολιὰς πολυχρονίους
Interconfessionale Sap«Comportiamoci da padroni con il povero che vive onestamente,
non vi sia riguardo per la vedova,
e neppure per i vecchi e i loro capelli bianchi.
Rimandi
2,10 Comportiamoci da padroni con il povero… la vedova, i vecchi Am 2,6; cfr. Es 22,21; Lv 19,32.
AT greco 2,11ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται
Interconfessionale Sap2,11La nostra forza sia la norma suprema del diritto,
perché i deboli non valgono niente.
AT greco 2,12ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν
Interconfessionale Sap2,12Tendiamo trappole all’uomo giusto
perché ci mette in imbarazzo:
si oppone alle nostre scelte,
ci rimprovera di non rispettare la Legge
e ci accusa di incoerenza con l’educazione ricevuta.
AT greco 2,13ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν θεοῦ καὶ παῖδα κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει
Interconfessionale SapEgli pretende di conoscere Dio
e si dice servo del Signore.
Note al Testo
2,13 servo: altri: figlio.
AT greco 2,14ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος
Interconfessionale Sap2,14Per noi e per i nostri progetti, egli è un severo rimprovero.
È insopportabile solo a vederlo.
AT greco 2,15ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ
Interconfessionale Sap2,15La sua vita non è come quella degli altri,
il suo modo di fare è del tutto diverso.
AT greco 2,16εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν
Interconfessionale Sap2,16Ci considera ambigui e falsi,
schiva le nostre abitudini come cosa sporca;
dice che solo il giusto alla fine sarà felice
e si vanta di avere Dio come padre.
AT greco 2,17ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ
Interconfessionale Sap2,17Ma sono proprio vere le sue parole?
Proviamo a vedere come va a finire.
AT greco 2,18εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς θεοῦ ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων
Interconfessionale SapSe il giusto è figlio di Dio, Dio l’aiuterà,
lo libererà dalle grinfie dei suoi nemici.
Rimandi
2,18 Dio l’aiuterà cfr. Sal 22,9+.
AT greco 2,19ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ
Interconfessionale Sap2,19Mettiamolo alla prova con torture e insulti,
e vediamo fino a che punto è paziente e tollerante.
AT greco 2,20θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ
Interconfessionale SapCondanniamolo a una morte infame.
Se è vero quel che dice, Dio interverrà in suo favore».
Rimandi
2,20 Dio interverrà in suo favore Sap 3,7+.
AT greco 2,21ταῦτα ἐλογίσαντο καὶ ἐπλανήθησαν ἀπετύφλωσεν γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν
Interconfessionale SapI malvagi pensano così ma si sbagliano,
la loro cattiveria li rende ciechi;
Rimandi
2,21 la loro cattiveria li rende ciechi Rm 1,21.
AT greco 2,22καὶ οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια θεοῦ οὐδὲ μισθὸν ἤλπισαν ὁσιότητος οὐδὲ ἔκριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων
Interconfessionale Sap2,22non conoscono i progetti segreti di Dio
e non immaginano che egli ricompensa chi è retto
e disprezzano l’onore riservato a chi è onesto.
AT greco 2,23ὅτι ὁ θεὸς ἔκτισεν τὸν ἄνθρωπον ἐπ’ ἀφθαρσίᾳ καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἀϊδιότητος ἐποίησεν αὐτόν
Interconfessionale SapDio ha creato l’uomo perché fosse immortale
e lo ha fatto a immagine del suo essere divino.
Rimandi
2,23 lo ha fatto a immagine… Gn 1,26.27.
AT greco 2,24φθόνῳ δὲ διαβόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον πειράζουσιν δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες
Interconfessionale SapSolo per invidia del diavolo
la morte è entrata nel mondo
e quelli che stanno dalla sua parte
ne fanno l’esperienza.
Rimandi
2,24 la morte è entrata nel mondo Rm 5,12.
Note al Testo
2,24 stanno dalla sua parte: altri: le appartengono.