Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 3 3,1δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος
CEI 1974 Sap Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio,
nessun tormento le toccherà.
3,1-4 Nei vv. seguenti si afferma la fede nella immortalità dell'anima e della sua retribuzione secondo i meriti.
AT greco 3,2ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν
CEI 1974 Sap3,2 Agli occhi degli stolti parve che morissero;
la loro fine fu ritenuta una sciagura,
AT greco 3,3καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ
CEI 1974 Sap3,3 la loro partenza da noi una rovina,
ma essi sono nella pace.
AT greco 3,4καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης
CEI 1974 Sap3,4 Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi,
la loro speranza è piena di immortalità.
AT greco 3,5καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται ὅτι ὁ θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ
CEI 1974 Sap Per una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati
e li ha trovati degni di sé:
3,5 cfr 2 Cor 4, 17. in cfr. Rm 8, 18-25 il principio è esteso all'avvenire del mondo.
AT greco 3,6ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς
CEI 1974 Sap3,6 li ha saggiati come oro nel crogiuolo
e li ha graditi come un olocausto.
AT greco 3,7καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσιν καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται
CEI 1974 Sap Nel giorno del loro giudizio risplenderanno;
come scintille nella stoppia, correranno qua e là.
3,7 I giusti splenderanno come stelle (cfr. Dn 12, 3), come il sole (cfr. Mt 13, 43); gli empi bruceranno ( cfr. Abd 18. cfr. Zc 12, 6).
AT greco 3,8κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσιν λαῶν καὶ βασιλεύσει αὐτῶν κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας
CEI 1974 Sap3,8 Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli
e il Signore regnerà per sempre su di loro.
AT greco 3,9οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ ὅτι χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ
CEI 1974 Sap3,9 Quanti confidano in lui comprenderanno la verità;
coloro che gli sono fedeli
vivranno presso di lui nell`amore,
perché grazia e misericordia
sono riservate ai suoi eletti.
Infelice sorte degl` increduli
AT greco 3,10οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κυρίου ἀποστάντες
CEI 1974 Sap3,10 Ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo,
essi che han disprezzato il giusto
e si son ribellati al Signore.
AT greco 3,11σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν
CEI 1974 Sap3,11 Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice.
Vana la loro speranza e le loro fatiche senza frutto,
inutili le opere loro.
AT greco 3,12αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες καὶ πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν
CEI 1974 Sap3,12 Le loro mogli sono insensate,
cattivi i loro figli,
maledetta la loro progenie.
Lode della castità
AT greco 3,13ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι ἕξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶν
CEI 1974 Sap Beata la sterile non contaminata,
la quale non ha conosciuto un letto peccaminoso;
avrà il suo frutto alla rassegna delle anime.
3,13-14 Quelli che non possono avere figli, e perciò erano disprezzati come maledetti, saranno fecondi su un piano diverso: cfr. Is 56, 3-4. cfr. Mt 19, 12. La visione dell'immortalità dà valore anche a una vita apparentemente fallita.
AT greco 3,14καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρά δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ καὶ κλῆρος ἐν ναῷ κυρίου θυμηρέστερος
CEI 1974 Sap3,14 Anche l`eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità
e che non ha pensato cose malvage contro il Signore,
riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà,
una parte più desiderabile nel tempio del Signore;
AT greco 3,15ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ῥίζα τῆς φρονήσεως
CEI 1974 Sap3,15 poiché il frutto delle opere buone è glorioso
e imperitura la radice della saggezza.
Esecrazione dell` adulterio
AT greco 3,16τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται
CEI 1974 Sap3,16 I figli di adulteri non giungeranno a maturità;
la discendenza di un`unione illegittima sarà sterminata.
AT greco 3,17ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται εἰς οὐθὲν λογισθήσονται καὶ ἄτιμον ἐπ’ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν
CEI 1974 Sap3,17 Anche se avranno lunga vita, non saran contati per niente,
e, infine, la loro vecchiaia sarà senza onore.
AT greco 3,18ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον
CEI 1974 Sap3,18 Se poi moriranno presto, non avranno speranza
né consolazione nel giorno del giudizio,
AT greco 3,19γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη
CEI 1974 Sap3,19 poiché di una stirpe iniqua è terribile il destino.