Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις
Interconfessionale SapEssere onesti conta più che avere figli.
Soltanto chi è onesto è approvato da Dio e dagli uomini
e lascia un ricordo che non tramonta mai.
Rimandi
4,1 un ricordo che non tramonta mai Sal 112,6.
AT greco 4,2παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασα
Interconfessionale SapFinché è vivo, lo imitano
e quando è morto lo rimpiangono:
nell’eternità è come un vincitore che viene incoronato
al termine di un confronto leale.
Note al Testo
4,2 confronto leale: l’uomo virtuoso è qui paragonato al vincitore nei giochi olimpici. Egli faceva un ingresso trionfale nello stadio, con il capo cinto da una corona.
AT greco 4,3πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει
Interconfessionale Sap4,3Tutta la discendenza dei cattivi non serve a niente:
proviene da germogli corrotti,
non può mettere radici profonde
e non diventerà mai un solido ceppo.
AT greco 4,4κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ ἐπισφαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται
Interconfessionale Sap4,4Forse arriva a mettere qualche ramo.
Ma è una crescita che non dura:
il vento la scuote e la sradica con violenza.
AT greco 4,5περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειος
Interconfessionale Sap4,5I suoi rami ancora fragili vengono spezzati,
i suoi frutti sono da buttare via:
acerbi non li puoi mangiare e non servono a niente.
AT greco 4,6ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν
Interconfessionale SapCosì i figli di un’unione illegale
al momento del giudizio saranno la prova
che i genitori hanno sbagliato tutto.
Note al Testo
4,6 al momento del giudizio: altri: quando… si aprirà l’inchiesta.
AT greco 4,7δίκαιος δὲ ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει ἔσται
Interconfessionale SapIl giusto, anche se muore giovane, troverà riposo.
Rimandi
4,7 sorte dell’uomo onesto Prv 3,33+.
Note al Testo
4,7 se muore giovane: negli scritti biblici anteriori alla Sapienza spesso la vita lunga è presentata come un segno visibile della protezione di Dio, mentre una morte prematura è considerata un castigo.
AT greco 4,8γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται
Interconfessionale Sap4,8Un anziano, infatti, non è circondato di stima per la sua lunga vita
o per il numero degli anni.
AT greco 4,9πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος
Interconfessionale Sap4,9La saggezza vale più dei capelli bianchi
e una vita onesta più di una lunga esistenza.
AT greco 4,10εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη
Interconfessionale SapChi si rende gradito a Dio, da lui è amato
e, se vive in mezzo a gente cattiva,
Dio lo prende e lo fa vivere altrove;
Note al Testo
4,10 Dio lo prende: qui e nel versetto successivo l’autore si riferisce alla morte del giusto nella quale vede un intervento favorevole di Dio; forse c’è anche un’allusione a Enoc: vedi Genesi 5,24; Siracide 44,16.
AT greco 4,11ἡρπάγη μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Saplo porta via perché il male
non lo inganni con la sua seduzione,
non deformi il suo modo di pensare.
Rimandi
4,11 lo porta via cfr. Gn 5,24; Eb 11,5.
AT greco 4,12βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον
Interconfessionale Sap4,12Infatti il fascino di una vita frivola oscura i veri valori
e la giostra dei desideri sconvolge l’uomo senza difese.
AT greco 4,13τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούς
Interconfessionale Sap4,13L’uomo giusto, invece, raggiunge in breve tempo
la pienezza di tutta una vita.
AT greco 4,14ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο
Interconfessionale SapLa sua esistenza piace al Signore
che lo toglie in fretta da un ambiente malvagio.
Gli altri vedono ma non capiscono;
non vogliono rendersi conto
Note al Testo
4,14 che lo toglie in fretta da: altri: perciò si affrettò a uscire. — Gli altri: alcuni antichi manoscritti hanno invece: La gente.
AT greco 4,15ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ
Interconfessionale Sapche Dio riempie di amore quelli che lo amano
e interviene a favore di quelli che egli si è scelti.
Rimandi
4,15 Dio interviene Sap 3,7+.
AT greco 4,16κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου
Interconfessionale Sap4,16L’uomo onesto che muore
è condanna per i cattivi che restano in vita;
e il giovane che ha raggiunto in poco tempo la perfezione
è accusa per i cattivi e per la loro lunga vecchiaia.
AT greco 4,17ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν ὁ κύριος
Interconfessionale Sap4,17Vedono la fine dell’uomo sapiente
ma non capiscono quel che Dio ha voluto per lui
e la ragione per cui l’ha portato al sicuro.
AT greco 4,18ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεται
Interconfessionale SapVedono e mostrano tutto il loro disprezzo,
ma chi ride per ultimo è il Signore.
Rimandi
4,18 chi ride ultimo è il Signore Sal 2,4+.
AT greco 4,19καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale SapEssi infatti diventeranno un cadavere spregevole:
tra i morti saranno sempre oggetto di scherno.
Perché Dio li schianterà dalle fondamenta.
Li butterà giù a capofitto
ed essi non potranno dire una parola.
Sarà un disastro per sempre:
si troveranno in mezzo ai dolori
e nessuno si ricorderà di loro.
Note al Testo
4,19 tra i morti… oggetto di scherno: probabilmente perché non ricevono sepoltura; questo fatto per la mentalità antica costituiva un castigo terribile (vedi Isaia 14,18-19).
AT greco 4,20ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν
Interconfessionale Sap4,20Quando dovranno rendere conto dei loro peccati,
i cattivi si presenteranno pieni di paura
perché saranno i loro stessi misfatti ad accusarli.