Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς
Interconfessionale Sap6,1Ascoltate dunque, o re, e imparate,
lasciatevi istruire, voi che comandate su tutto il mondo.
AT greco 6,2ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν
Interconfessionale Sap6,2Ascoltate bene, voi che siete a capo di molti popoli
e siete fieri di governare su tante nazioni.
AT greco 6,3ὅτι ἐδόθη παρὰ κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ ὑψίστου ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει
Interconfessionale SapIl vostro potere discende dall’unico Signore,
la vostra autorità viene da Dio, l’Altissimo.
Egli esaminerà le vostre azioni
e indagherà sui vostri progetti.
Rimandi
6,3 origine divina del potere Prv 8,15-16; Dn 4,14; cfr. Rm 13,1+.
AT greco 6,4ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας οὐκ ἐκρίνατε ὀρθῶς οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἐπορεύθητε
Interconfessionale SapVedrà se voi, ministri del suo regno,
avete giudicato rettamente,
se avete rispettato la legge
e agito seguendo i suoi voleri.
Note al Testo
6,4 legge: può trattarsi della legge di Mosè o, più probabilmente, delle leggi in generale.
AT greco 6,5φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεται
Interconfessionale Sap6,5Dio allora comparirà dinanzi a voi
all’improvviso, con aspetto terribile,
perché egli è particolarmente severo con chi sta in alto.
AT greco 6,6ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθήσονται
Interconfessionale Sap6,6Chi non conta niente merita pietà e può essere perdonato,
i potenti invece saranno giudicati con rigore.
AT greco 6,7οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόσωπον ὁ πάντων δεσπότης οὐδὲ ἐντραπήσεται μέγεθος ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντων
Interconfessionale SapIl sovrano del mondo non si arresterà davanti a nessuno,
non terrà conto di chi è al potere:
egli ha creato i piccoli e i grandi
e di tutti si prende cura alla stessa maniera.
Rimandi
6,7 imparzialità di Dio Gb 34,19+. — che ha creato i piccoli e i grandi Prv 22,2+.
AT greco 6,8τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐφίσταται ἔρευνα
Interconfessionale Sap6,8Ma per i potenti l’inchiesta sarà più severa.
AT greco 6,9πρὸς ὑμᾶς οὖν ὦ τύραννοι οἱ λόγοι μου ἵνα μάθητε σοφίαν καὶ μὴ παραπέσητε
Interconfessionale Sap6,9Per questo, o sovrani, a voi mi rivolgo:
mettetevi alla scuola della sapienza e non sbaglierete.
AT greco 6,10οἱ γὰρ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται καὶ οἱ διδαχθέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν
Interconfessionale Sap6,10Chi docilmente osserva i comandi di Dio
sarà da lui approvato,
e chi è stato educato alla sua legge
vi troverà una difesa.
AT greco 6,11ἐπιθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου ποθήσατε καὶ παιδευθήσεσθε
Interconfessionale Sap6,11Fate dunque tesoro delle mie parole,
cercatele con passione e imparerete.
AT greco 6,12λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν
Interconfessionale SapLuminosa è la sapienza e il suo splendore non viene meno;
si lascia trovare facilmente da chi le vuol bene
e la cerca con ardente desiderio.
Rimandi
6,12-16 la sapienza si lascia trovare Prv 8,17; Sir 6,27; cfr. Sap 1,2; Mt 7,7-11.
AT greco 6,13φθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι
Interconfessionale Sap6,13Quando uno ama la sapienza,
è lei che si fa conoscere per prima.
AT greco 6,14ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ
Interconfessionale Sap6,14Chi si alza presto per cercarla non dovrà faticare,
la troverà seduta alla porta di casa.
AT greco 6,15τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι’ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται
Interconfessionale SapSe ti innamori di lei, raggiungi le vette della saggezza,
se stai sveglio per lei
i tuoi affanni finiranno presto.
Note al Testo
6,15 Se ti innamori: altri: Se rifletti su.
AT greco 6,16ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς
Interconfessionale Sap6,16Perché la sapienza stessa va in giro
alla ricerca di quelli che la meritano,
ti appare per strada tutta sorridente
e ti viene incontro in ogni tuo pensiero.

La sapienza ti fa strada.
AT greco 6,17ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυμία φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη
Interconfessionale Sap6,17La sapienza comincia proprio allora
quando uno desidera essere istruito da lei.
Applicarsi a questo studio vuol dire amare la sapienza,
AT greco 6,18ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς προσοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀφθαρσίας
Interconfessionale Sap6,18amarla significa osservare le sue leggi.
Ubbidire ad essa è garanzia di vivere per sempre
AT greco 6,19ἀφθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦ
Interconfessionale Sap6,19e questa vita ti permette di stare vicino a Dio.
AT greco 6,20ἐπιθυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν
Interconfessionale SapCosì, se desideri la sapienza puoi giungere fin sul trono.
Note al Testo
6,20 fin sul trono: per alcuni si tratta qui del trono e della regalità di Dio, alla quale possono essere associati gli eletti (vedi 3,8); per altri si parlerebbe invece del regno terreno: il sapiente è degno di regnare.
AT greco 6,21εἰ οὖν ἥδεσθε ἐπὶ θρόνοις καὶ σκήπτροις τύραννοι λαῶν τιμήσατε σοφίαν ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε
Interconfessionale Sap6,21Dunque se vi piace governare, o sovrani,
rendete omaggio alla sapienza e regnerete per sempre.
AT greco 6,22τί δέ ἐστιν σοφία καὶ πῶς ἐγένετο ἀπαγγελῶ καὶ οὐκ ἀποκρύψω ὑμῖν μυστήρια ἀλλὰ ἀπ’ ἀρχῆς γενέσεως ἐξιχνιάσω καὶ θήσω εἰς τὸ ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆς καὶ οὐ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήθειαν
Interconfessionale SapChe cos’è la sapienza? Qual è la sua origine?
Non vi terrò nascosti i suoi segreti:
voglio risalire alle sue origini
e parlarvi di lei in modo chiaro, alla luce del sole.
Non mi scosterò certo dalla verità,
Note al Testo
6,22 i suoi segreti: il testo greco ha: i suoi misteri, e potrebbe alludere alle religioni misteriche, molto diffuse all’epoca dell’autore (I secolo a.C.). Le dottrine di quelle religioni erano rivelate soltanto a un piccolo numero di iniziati, contrariamente a quanto è annunziato qui. — alle sue origini: altra traduzione possibile: all’inizio della storia, oppure della creazione.
AT greco 6,23οὔτε μὴν φθόνῳ τετηκότι συνοδεύσω ὅτι οὗτος οὐ κοινωνήσει σοφίᾳ
Interconfessionale Sap6,23non terrò niente per me
come fa l’invidioso che non cessa di rodersi:
costui non ha niente a che fare con la sapienza.
AT greco 6,24πλῆθος δὲ σοφῶν σωτηρία κόσμου καὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐστάθεια δήμου
Interconfessionale SapMa se i saggi diventano tanti, salvano il mondo,
e un sovrano sapiente assicura la felicità del suo popolo.
Rimandi
6,24 la moltitudine dei saggi Prv 11,14+. — un sovrano sapiente cfr Sir 10,1-3.
AT greco 6,25ὥστε παιδεύεσθε τοῖς ῥήμασίν μου καὶ ὠφεληθήσεσθε
Interconfessionale Sap6,25Lasciatevi dunque istruire dalle mie parole e ne ricaverete profitto.