Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 7 7,1εἰμὶ μὲν κἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος ἴσος ἅπασιν καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ
CEI 1974 Sap Anch`io sono un uomo mortale come tutti,
discendente del primo essere plasmato di creta.
Fui formato di carne nel seno di una madre,
7,1 Nell'Oriente antico anche in Grecia i re erano divinizzati.
AT greco 7,2δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης
CEI 1974 Sap durante dieci mesi consolidato nel sangue,
frutto del seme d`un uomo e del piacere compagno del sonno.
7,2 I mesi ebraici erano lunari. Per le idee antiche sulla gestazione cfr. Gb 10, 8-12. cfr2 Mac 7, 22.
AT greco 7,3καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν κοινὸν ἀέρα καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῆ κατέπεσον γῆν πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων
CEI 1974 Sap7,3 Anch`io appena nato ho respirato l`aria comune
e sono caduto su una terra uguale per tutti,
levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido.
AT greco 7,4ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ φροντίσιν
CEI 1974 Sap7,4 E fui allevato in fasce e circondato di cure;
AT greco 7,5οὐδεὶς γὰρ βασιλέων ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήν
CEI 1974 Sap7,5 nessun re iniziò in modo diverso l`esistenza.
AT greco 7,6μία δὲ πάντων εἴσοδος εἰς τὸν βίον ἔξοδός τε ἴση
CEI 1974 Sap7,6 Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera.
AT greco 7,7διὰ τοῦτο εὐξάμην καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι ἐπεκαλεσάμην καὶ ἦλθέν μοι πνεῦμα σοφίας
CEI 1974 Sap7,7 Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza;
implorai e venne in me lo spirito della sapienza.
AT greco 7,8προέκρινα αὐτὴν σκήπτρων καὶ θρόνων καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει αὐτῆς
CEI 1974 Sap7,8 La preferii a scettri e a troni,
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto;
AT greco 7,9οὐδὲ ὡμοίωσα αὐτῇ λίθον ἀτίμητον ὅτι ὁ πᾶς χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη καὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆς
CEI 1974 Sap7,9 non la paragonai neppure a una gemma inestimabile,
perché tutto l`oro al suo confronto è un pò di sabbia
e come fango sarà valutato di fronte ad essa l`argento.
AT greco 7,10ὑπὲρ ὑγίειαν καὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα αὐτὴν καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν ὅτι ἀκοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγγος
CEI 1974 Sap7,10 L`amai più della salute e della bellezza,
preferii il suo possesso alla stessa luce,
perché non tramonta lo splendore che ne promana.
AT greco 7,11ἦλθεν δέ μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμοῦ πάντα μετ’ αὐτῆς καὶ ἀναρίθμητος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆς
CEI 1974 Sap7,11 Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni;
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
AT greco 7,12εὐφράνθην δὲ ἐπὶ πᾶσιν ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτων
CEI 1974 Sap7,12 Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida,
ma ignoravo che di tutti essa è madre.
AT greco 7,13ἀδόλως τε ἔμαθον ἀφθόνως τε μεταδίδωμι τὸν πλοῦτον αὐτῆς οὐκ ἀποκρύπτομαι
CEI 1974 Sap7,13 Senza frode imparai e senza invidia io dono,
non nascondo le sue ricchezze.
AT greco 7,14ἀνεκλιπὴς γὰρ θησαυρός ἐστιν ἀνθρώποις ὃν οἱ κτησάμενοι πρὸς θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν διὰ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὰς συσταθέντες
CEI 1974 Sap7,14 Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini;
quanti se lo procurano si attirano l`amicizia di Dio,
sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento
AT greco 7,15ἐμοὶ δὲ δῴη ὁ θεὸς εἰπεῖν κατὰ γνώμην καὶ ἐνθυμηθῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων ὅτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστιν καὶ τῶν σοφῶν διορθωτής
CEI 1974 Sap7,15 Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza
e di pensare in modo degno dei doni ricevuti,
perché egli è guida della sapienza
e i saggi ricevono da lui orientamento.
AT greco 7,16ἐν γὰρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ λόγοι ἡμῶν πᾶσά τε φρόνησις καὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμη
CEI 1974 Sap7,16 In suo potere siamo noi e le nostre parole,
ogni intelligenza e ogni nostra abilità.
Dio dona la Sapienza
AT greco 7,17αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ εἰδέναι σύστασιν κόσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείων
CEI 1974 Sap Egli mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose,
per comprender la struttura del mondo
e la forza degli elementi,
7,17 La sapienza è anche conoscenza; nei riferimenti, l'autore si ispira alla cultura ellenistica.
AT greco 7,18ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων τροπῶν ἀλλαγὰς καὶ μεταβολὰς καιρῶν
CEI 1974 Sap7,18 il principio, la fine e il mezzo dei tempi,
l`alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni,
AT greco 7,19ἐνιαυτοῦ κύκλους καὶ ἄστρων θέσεις
CEI 1974 Sap7,19 il ciclo degli anni e la posizione degli astri,
AT greco 7,20φύσεις ζῴων καὶ θυμοὺς θηρίων πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθρώπων διαφορὰς φυτῶν καὶ δυνάμεις ῥιζῶν
CEI 1974 Sap la natura degli animali e l`istinto delle fiere,
i poteri degli spiriti e i ragionamenti degli uomini,
la varietà delle piante e le proprietà delle radici.
7,20-30 Gli attributi dati alla sapienza ne fanno una persona quasi divina. Il N.T. utilizza il v. 26 per presentare il Cristo Verbo di Dio: cfr. Eb 1, 3. cfr. Col 1, 15.
AT greco 7,21ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέν με σοφία
CEI 1974 Sap7,21 Tutto ciò che è nascosto e ciò che è palese io lo so,
poiché mi ha istruito la sapienza,
artefice di tutte le cose.
Natura e doti della Sapienza
AT greco 7,22ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερόν ἅγιον μονογενές πολυμερές λεπτόν εὐκίνητον τρανόν ἀμόλυντον σαφές ἀπήμαντον φιλάγαθον ὀξύ
CEI 1974 Sap7,22 In essa c`è uno spirito intelligente, santo,
unico, molteplice, sottile,
mobile, penetrante, senza macchia,
terso, inoffensivo, amante del bene, acuto,
AT greco 7,23ἀκώλυτον εὐεργετικόν φιλάνθρωπον βέβαιον ἀσφαλές ἀμέριμνον παντοδύναμον πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων νοερῶν καθαρῶν λεπτοτάτων
CEI 1974 Sap7,23 libero, benefico, amico dell`uomo,
stabile, sicuro, senz`affanni,
onnipotente, onniveggente
e che pervade tutti gli spiriti
intelligenti, puri, sottilissimi.
AT greco 7,24πάσης γὰρ κινήσεως κινητικώτερον σοφία διήκει δὲ καὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν καθαρότητα
CEI 1974 Sap7,24 La sapienza è il più agile di tutti i moti;
per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa.
AT greco 7,25ἀτμὶς γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος δόξης εἰλικρινής διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει
CEI 1974 Sap7,25 E` un`emanazione della potenza di Dio,
un effluvio genuino della gloria dell`Onnipotente,
per questo nulla di contaminato in essa s`infiltra.
AT greco 7,26ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς ἀϊδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ
CEI 1974 Sap7,26 E` un riflesso della luce perenne,
uno specchio senza macchia dell`attività di Dio
e un`immagine della sua bontà.
AT greco 7,27μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ προφήτας κατασκευάζει
CEI 1974 Sap7,27 Sebbene unica, essa può tutto;
pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova
e attraverso le età entrando nelle anime sante,
forma amici di Dio e profeti.
AT greco 7,28οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ θεὸς εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα
CEI 1974 Sap7,28 Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza.
AT greco 7,29ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων θέσιν φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσκεται προτέρα
CEI 1974 Sap7,29 Essa in realtà è più bella del sole
e supera ogni costellazione di astri;
paragonata alla luce, risulta superiore;
AT greco 7,30τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακία
CEI 1974 Sap7,30 a questa, infatti, succede la notte,
ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere.