Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BibbiaEDU-logo

Sapienza

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1θεὲ πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου
Interconfessionale Sap«Dio dei nostri padri,
Signore che ami e perdoni,
tu con la tua parola hai fatto l’universo,
Rimandi
9,1 la tua parola ha fatto l’universo Sal 33,6+.
Note al Testo
9,1-18 Questa preghiera di Salomone si richiama a quanto si legge in 1 Re 3,6-9; 2 Cronache 1,8-10.
AT greco 9,2καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων
Interconfessionale Sapcon tutta la tua saggezza hai formato l’uomo
perché sia signore di tutto quel che hai creato,
Rimandi
9,2 l’uomo signore di tutto il creato Sap 10,2; Gn 1,26-28.
AT greco 9,3καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ
Interconfessionale Sap9,3perché governi il mondo con animo retto e giusto
e pronunzi i suoi giudizi con imparzialità.
AT greco 9,4δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου
Interconfessionale Sap9,4Dammi la sapienza che ti consiglia quando governi,
non escludermi dal numero dei tuoi figli.
AT greco 9,5ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καὶ νόμων
Interconfessionale SapIo sono tuo servo, ti appartengo come figlio della tua schiava,
sono un uomo debole e di vita breve,
ho scarsa esperienza e conosco poco il diritto e le leggi.
Rimandi
9,5 sono tuo servo Sal 116,16.
AT greco 9,6κἂν γάρ τις ᾖ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων τῆς ἀπὸ σοῦ σοφίας ἀπούσης εἰς οὐδὲν λογισθήσεται
Interconfessionale Sap9,6Ma anche l’uomo più bravo di tutti
non conterebbe niente senza la sapienza che viene da te.
AT greco 9,7σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καὶ θυγατέρων
Interconfessionale SapTu mi hai scelto come re del tuo popolo,
come giudice dei tuoi figli e delle tue figlie.
Rimandi
9,7 dei tuoi figli e delle tue figlie Dt 32,19; Is 43,6-7.
Note al Testo
9,7 mi hai scelto: si allude qui alla eliminazione degli altri figli di Davide, a favore di Salomone (vedi 1 Re 1 e 1 Cronache 28,5-6).
AT greco 9,8εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον μίμημα σκηνῆς ἁγίας ἣν προητοίμασας ἀπ’ ἀρχῆς
Interconfessionale SapMi hai comandato di costruire un tempio sulla montagna santa
e un altare nella città dove tu abiti:
doveva essere come la tenda sacra
che avevi preparato dall’inizio.
Note al Testo
9,8 che avevi preparato dall’inizio: nel deserto Mosè costruì la tenda dell’incontro e l’altare su ordine di Dio, secondo un modello mostratogli da Dio stesso (vedi Esodo 25,9.40; 27,8). Probabilmente l’autore di Sapienza allude a tale modello.
AT greco 9,9καὶ μετὰ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον καὶ ἐπισταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σου
Interconfessionale SapLa sapienza è con te e conosce quel che fai;
era presente quando creavi il mondo.
Sa quello che ti piace,
quel che è giusto e conforme ai tuoi comandi.
Rimandi
9,9 la sapienza presente alla creazione Prv 8,27-31.
AT greco 9,10ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστιν παρὰ σοί
Interconfessionale Sap9,10Dal cielo, che è la tua dimora,
e dal trono ove siedi glorioso, mandami la sapienza,
perché sia sempre al mio fianco e fatichi con me:
allora io imparerò quel che ti piace.
AT greco 9,11οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως καὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς
Interconfessionale Sap9,11Lei sa e capisce ogni cosa,
mi guiderà con intelligenza nel mio lavoro,
e mi proteggerà con la sua presenza.
AT greco 9,12καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου
Interconfessionale Sap9,12Così tutto quel che faccio ti sarà gradito.
Governerò il tuo popolo con giustizia e sarò degno del trono di mio padre».

AT greco 9,13τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ ἢ τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ κύριος
Interconfessionale Sap9,13Chi tra gli uomini potrà mai conoscere la volontà di Dio?
Chi potrà sapere quel che il Signore vuole?
AT greco 9,14λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν
Interconfessionale Sap9,14Noi siamo fragili,
ragioniamo tra mille dubbi e incertezze.
AT greco 9,15φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόντιδα
Interconfessionale SapIl nostro corpo è mortale,
è fatto di terra e grava sull’anima.
È come una tenda che pesa
e che opprime una mente già carica di pensieri.
Note al Testo
9,15 Il nostro corpo… grava… pesa… opprime: l’autore si rifà a un modo di pensare diffuso nel mondo greco.
AT greco 9,16καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν
Interconfessionale Sap9,16A stento possiamo immaginare le cose del mondo,
anche quelle che sono a nostra portata, le scopriamo a fatica.
Ma le cose del cielo, chi mai ha potuto esplorarle?
AT greco 9,17βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων
Interconfessionale Sap9,17Nessuno ha conosciuto la tua volontà
se non eri tu a dargli la sapienza,
se dal cielo non gli mandavi il tuo santo spirito.
AT greco 9,18καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι καὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν
Interconfessionale Sap9,18Solo così gli abitanti della terra
han potuto correggere il loro modo di vivere,
hanno imparato quel che ti piace
e furono salvati per mezzo della sapienza.