Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 1 1,1πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Sir Ogni sapienza viene dal Signore
e con lui rimane per sempre.
1,1

In questo apparato sono riportate le principali varianti che caratterizzano la Nova Vulgata (NVg) rispetto al testo critico seguito nella presente traduzione. Viene indicato il versetto, o la parte di esso, che differisce per cambiamento del testo (invece) o omissione (omette), o aggiunta (aggiunge) o premessa (premette). Le parole comprese tra i due segni ..... sono variate o omesse come indicato in nota; il segno indica invece il luogo dell’inserimento delle parole trascritte in nota.
1,3b NVg (1,3) aggiunge: Chi ha scrutato la sapienza di Dio, che è prima di ogni cosa?
1,10cd NVg omette.
1,12cd NVg omette.
1,13b NVg (1,14-15) aggiunge: L’amore di Dio è sapienza che dà gloria; / egli la dona a coloro a cui si manifesta, perché possano vederlo / e perché possano riconoscere le sue meraviglie.
1,15b NVg (1,17-18) aggiunge: Il timore del Signore è vera devozione; / la devozione custodirà e renderà giusto il cuore / e darà gioia e felicità.
1,18d NVg omette.
1,20b NVg (1,26) aggiunge: Nei tesori della sapienza risiede la vera devozione; / la sapienza è un orrore per i peccatori.

LA SAPIENZA GUIDA LA VITA DELL’UOMO (1,1-23,28)
-23,28 Questa prima sezione ha come tema fondamentale la sapienza, con i diversi significati che ad essa si possono attribuire. L’autore non si preoccupa di seguire un’articolazione logica in questa esposizione e si notano ripetizioni di uno stesso tema o delle medesime situazioni. La sapienza è vista come una prerogativa di Dio, come l’ordine che regola e dà armonia al creato, come dono che Dio offre all’uomo.
 La sapienza viene dal Signore
AT greco 1,2ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει
CEI 2008 Sir1,2La sabbia del mare, le gocce della pioggia
e i giorni dei secoli chi li potrà contare?
AT greco 1,3ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει
CEI 2008 Sir1,3L'altezza del cielo, la distesa della terra
e le profondità dell'abisso chi le potrà esplorare?
AT greco 1,4προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος
CEI 2008 Sir1,4Prima d'ogni cosa fu creata la sapienza
e l'intelligenza prudente è da sempre.
AT greco 1,5
CEI 2008 Sir1,5Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli,
le sue vie sono i comandamenti eterni.

AT greco 1,6ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω
CEI 2008 Sir1,6La radice della sapienza a chi fu rivelata?
E le sue sottigliezze chi le conosce?
AT greco 1,7
CEI 2008 Sir1,7Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato?
La sua grande esperienza chi la comprende?

AT greco 1,8εἷς ἐστιν σοφός φοβερὸς σφόδρα καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ
CEI 2008 Sir1,8Uno solo è il sapiente e incute timore,
seduto sopra il suo trono.
AT greco 1,9κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
CEI 2008 Sir1,9Il Signore stesso ha creato la sapienza,
l'ha vista e l'ha misurata,
l'ha effusa su tutte le sue opere,
AT greco 1,10μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
CEI 2008 Sir1,10a ogni mortale l'ha donata con generosità,
l'ha elargita a quelli che lo amano.
L'amore del Signore è sapienza che dà gloria,
a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino.

AT greco 1,11φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματος
CEI 2008 SirIl timore del Signore è gloria e vanto,
gioia e corona d'esultanza.
1,11-30  Il timore del Signore conduce alla sapienza
 Come già nel libro dei Proverbi, che il Siracide ha presente, il timore del Signore è visto anche qui nel suo duplice aspetto di radice e culmine della sapienza (Pr 1,7). Già in queste prime battute, il Siracide ama collegare la sapienza con l’osservanza dei comandamenti.
AT greco 1,12φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν
CEI 2008 Sir1,12Il timore del Signore allieta il cuore,
dà gioia, diletto e lunga vita.
Il timore del Signore è dono del Signore,
esso conduce sui sentieri dell'amore.

AT greco 1,13τῷ φοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεται
CEI 2008 Sir1,13Chi teme il Signore avrà un esito felice,
nel giorno della sua morte sarà benedetto.
AT greco 1,14ἀρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς
CEI 2008 Sir1,14Principio di sapienza è temere il Signore;
essa fu creata con i fedeli nel seno materno.
AT greco 1,15μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται
CEI 2008 Sir1,15Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne,
abiterà fedelmente con i loro discendenti.
AT greco 1,16πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς
CEI 2008 Sir1,16Pienezza di sapienza è temere il Signore;
essa inebria di frutti i propri fedeli.
AT greco 1,17πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆς
CEI 2008 Sir1,17Riempirà loro la casa di beni desiderabili
e le dispense dei suoi prodotti.
AT greco 1,18στέφανος σοφίας φόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως
CEI 2008 Sir1,18Corona di sapienza è il timore del Signore;
essa fa fiorire pace e buona salute.
L'una e l'altra sono doni di Dio per la pace
e si estende il vanto per coloro che lo amano.

AT greco 1,19καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν
CEI 2008 Sir1,19Egli ha visto e misurato la sapienza,
ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente,
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
AT greco 1,20ῥίζα σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσις
CEI 2008 Sir1,20Radice di sapienza è temere il Signore,
i suoi rami sono abbondanza di giorni.
AT greco 1,21
CEI 2008 Sir1,21Il timore del Signore tiene lontani i peccati,
chi vi persevera respinge ogni moto di collera.

AT greco 1,22οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ
CEI 2008 Sir1,22La collera ingiusta non si potrà scusare,
il traboccare della sua passione sarà causa di rovina.
AT greco 1,23ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη
CEI 2008 Sir1,23Il paziente sopporta fino al momento giusto,
ma alla fine sgorgherà la sua gioia.
AT greco 1,24ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ
CEI 2008 Sir1,24Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole
e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza.
AT greco 1,25ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια
CEI 2008 Sir1,25Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti,
ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio.
AT greco 1,26ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν
CEI 2008 Sir1,26Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti
e il Signore te la concederà.
AT greco 1,27σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος κυρίου καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότης
CEI 2008 Sir1,27Il timore del Signore è sapienza e istruzione,
egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine.
AT greco 1,28μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ
CEI 2008 Sir1,28Non essere disobbediente al timore del Signore
e non avvicinarti ad esso con cuore falso.
AT greco 1,29μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε
CEI 2008 Sir1,29Non essere ipocrita davanti agli uomini
e fa' attenzione alle parole che dici.
AT greco 1,30μὴ ἐξύψου σεαυτόν ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ κυρίου καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου
CEI 2008 Sir1,30Non esaltarti, se non vuoi cadere
e attirare su di te il disonore;
il Signore svelerà i tuoi segreti
e ti umilierà davanti all'assemblea,
perché non ti sei avvicinato al timore del Signore
e il tuo cuore è pieno d'inganno.