Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale SirOgni sapienza viene dal Signore,
e soltanto lui la possiede per sempre.
Rimandi
1,1 la sapienza viene dal Signore Prv 2,6+.
AT greco 1,2ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει
Interconfessionale SirI granelli di sabbia sulle rive dei mari,
le gocce della pioggia,
i giorni di tutta la storia
chi mai potrà contarli?
Rimandi
1,2 Chi? Prv 30,4+.
AT greco 1,3ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει
Interconfessionale SirL’altezza del cielo,
l’estensione della terra,
la profondità degli abissi
chi mai potrà esplorarle?
Note al Testo
1,3 abissi: il testo greco aggiunge: e della sapienza; manca però nelle antiche traduzioni latina e siriaca.
AT greco 1,4προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος
Interconfessionale SirPrima di tutte le cose fu creata la sapienza;
la capacità di scegliere e progettare con intelligenza
esiste dall’eternità.
Rimandi
1,4 la sapienza Gb 28,12. — creazione della sapienza 1,9; 24,8; cfr. Prv 8,22.
AT greco 1,5
Interconfessionale Sir1,5Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli;
ad essa si arriva se si seguono i comandamenti di Dio.
AT greco 1,6ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω
Interconfessionale Sir1,6Ma l’origine della sapienza a chi è stata rivelata?
e i suoi segreti chi li potrà conoscere?
AT greco 1,7
Interconfessionale Sir1,7A chi è stata fatta conoscere la sapienza?
Il vasto campo della sua esperienza chi l’ha esplorato?
AT greco 1,8εἷς ἐστιν σοφός φοβερὸς σφόδρα καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ
Interconfessionale Sir1,8Uno solo possiede la sapienza: il Signore,
e bisogna venerarlo profondamente.
Egli è come un re seduto sul trono.
AT greco 1,9κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale SirLui, il Signore stesso, ha creato la sapienza,
l’ha osservata e l’ha pesata.
Lui l’ha diffusa su tutte le sue opere.
Rimandi
1,9 la sapienza diffusa Gl 3,1-2; At 2,17-18.33.
AT greco 1,10μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
Interconfessionale Sir1,10Siccome il Signore è generoso, l’ha data a ogni uomo;
ma a quelli che lo amano l’ha donata in abbondanza.
L’ amore del Signore è sapienza e dà gloria all’uomo;
a quanti egli si rivela comunica la sapienza, perché lo vedano.
AT greco 1,11φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματος
Interconfessionale SirIl timore del Signore è motivo di onore e di fierezza;
chi teme di offendere Dio è un uomo felice
e gusta la gioia di un vincitore.
Rimandi Note al Testo
1,11 Nella Bibbia l’espressione timore di Dio o timore del Signore non significa “terrore”, “paura”, ma esprime il fascino del mistero di Dio. È ben diverso dalla paura verso gli uomini ed esclude ogni sentimento di angoscia e indifferenza; implica invece fiducia, abbandono, amore. Ecco alcune possibili traduzioni, secondo il contesto: timore di Dio, temere di offendere Dio, fidarsi del Signore, amare Dio, onorare Dio, riconoscere il Signore, rispettare il Signore, prendere sul serio il Signore. Il brano 1,11-21 ne è un esempio (vedi anche Salmo 15,4; Proverbi 2,5).
AT greco 1,12φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν
Interconfessionale Sir1,12Chi si fida del Signore ha il cuore pieno di gioia,
è soddisfatto e vivrà a lungo.
Riconoscere il Signore è un dono che viene da lui,
è lui che conduce l’uomo sui sentieri dell’amore.
AT greco 1,13τῷ φοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεται
Interconfessionale Sir1,13Chi ama il Signore, riuscirà sempre bene in tutto,
sarà fortunato anche al momento della morte.
AT greco 1,14ἀρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς
Interconfessionale SirIl principio della sapienza è onorare il Signore.
Egli la dona ai credenti fin dal seno materno.
Rimandi
1,14-20 timore di Dio e sapienza 15,1; 19,20; 21,11; 25,10-11; Sal 111,10+.
1,14 il principio della sapienza Prv 1,7.
AT greco 1,15μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεται
Interconfessionale SirLa sapienza ha costruito tra gli uomini un nido stabile,
e sarà sempre per loro una compagna fedele.
Rimandi
1,15 La sapienza tra gli uomini Prv 8,31; Bar 3,38.
AT greco 1,16πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆς
Interconfessionale Sir1,16Chi onora il Signore raggiunge il più alto grado della sapienza:
essa lo sazia con i suoi frutti,
AT greco 1,17πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆς
Interconfessionale Sir1,17ricolma la sua casa di ogni bene
e riempie di grano i suoi magazzini.
AT greco 1,18στέφανος σοφίας φόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεως
Interconfessionale Sir1,18Sì, il rispetto del Signore è il culmine della sapienza,
fa rifiorire la pace e la buona salute,
che sono doni di Dio per il benessere dell’uomo,
e di cui sono ancora più fieri coloro che amano Dio.
AT greco 1,19καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν
Interconfessionale SirEssa come pioggia abbondante ha riversato scienza e intelligenza
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
Note al Testo
1,19 Alcuni manoscritti aggiungono all’inizio: Egli l’ha osservata e l’ha pesata: è una ripetizione di una parte del v. 9.
AT greco 1,20ῥίζα σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσις
Interconfessionale SirLa radice della sapienza sta nel riconoscere il Signore,
i suoi rami sono una vita lunga.
Rimandi
1,20 vita lunga Dt 4,26+.
AT greco 1,21
Interconfessionale Sir1,21Chi ama il Signore riceve il perdono dei suoi peccati,
e chi persevera evita il castigo di Dio.
AT greco 1,22οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ
Interconfessionale SirUno che si arrabbia per niente non ha scuse,
e la sua ira scatenata finisce col rovinarlo.
Rimandi
1,22-24 collera e pazienza Gc 1,19-20; cfr. Qo 1,9.
AT greco 1,23ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη
Interconfessionale Sir1,23L’uomo paziente sa controllarsi fino al momento giusto;
e più tardi, si sentirà ricompensato dalla gioia.
AT greco 1,24ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir1,24Se fino al momento buono terrà per sé i suoi pensieri,
poi sentirà gli altri parlare della sua intelligenza.
AT greco 1,25ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια
Interconfessionale Sir1,25Tra i tesori della sapienza ci sono proverbi molto istruttivi,
ma il peccatore detesta onorare Dio.
AT greco 1,26ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν
Interconfessionale SirSe vuoi ottenere la sapienza, agisci sempre come piace a Dio:
allora sta’ sicuro, il Signore te la darà.
Rimandi
1,26 sapienza e comandamenti 19,20; cfr. Qo 12,13.
AT greco 1,27σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος κυρίου καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότης
Interconfessionale SirIl rispetto del Signore rende l’uomo saggio e lo istruisce a dovere;
a Dio piacciono fedeltà e dolcezza.
Rimandi
1,27 dolcezza 3,17; Mt 5,4+.
AT greco 1,28μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ
Interconfessionale SirMostrati docile con il Signore,
non presentarti a lui con cuore bugiardo.
Rimandi
1,28 cuore bugiardo Sal 12,3; cfr. Sir 5,9.14; 6,1; Gc 1,6-8.
AT greco 1,29μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε
Interconfessionale SirNon essere sleale con gli altri,
controlla sempre le tue parole.
Rimandi
1,29 sleale 27,22-23+.
AT greco 1,30μὴ ἐξύψου σεαυτόν ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ κυρίου καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου
Interconfessionale SirNon esaltarti se non vuoi cadere,
e tirarti addosso il disonore;
il Signore infatti svelerà quello che tu nascondi,
e ti umilierà in mezzo all’assemblea,
perché non hai mai voluto riconoscere il Signore
e sei stato ipocrita.
Rimandi
1,30 umiliazione in mezzo all’assemblea 42,11; cfr. Prv 5,14.
Note al Testo
1,30 in mezzo all’assemblea: sottinteso del popolo.