Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 11 11,1σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν
CEI 1974 Sir11,1 La sapienza dell`umile gli farà tenere alta la testa,
gli permetterà di sedere tra i grandi.
AT greco 11,2μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,2 Non lodare un uomo per la sua bellezza
e non detestare un uomo per il suo aspetto.
AT greco 11,3μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆς
CEI 1974 Sir11,3 L`ape è piccola tra gli esseri alati,
ma il suo prodotto ha il primato fra i dolci sapori.
AT greco 11,4ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποις
CEI 1974 Sir11,4 Non ti vantare per le vesti che indossi
e non insuperbirti nel giorno della gloria,
poiché stupende sono le opere del Signore,
eppure sono nascoste agli uomini le opere sue.
AT greco 11,5πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημα
CEI 1974 Sir11,5 Molti sovrani sedettero sulla polvere
e uno sconosciuto cinse il loro diadema.
AT greco 11,6πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων
CEI 1974 Sir11,6 Molti potenti furono umiliati profondamente;
uomini illustri furono consegnati in potere altrui.
AT greco 11,7πρὶν ἐξετάσῃς μὴ μέμψῃ νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα
CEI 1974 Sir11,7 Non biasimare prima di avere indagato,
prima rifletti e quindi condanna.
AT greco 11,8πρὶν ἢ ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου
CEI 1974 Sir11,8 Non rispondere prima di avere ascoltato,
in mezzo ai discorsi non intrometterti.
AT greco 11,9περὶ πράγματος οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε
CEI 1974 Sir11,9 Per una cosa di cui non hai bisogno non litigare,
non immischiarti nelle liti dei peccatori.
AT greco 11,10τέκνον μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου ἐὰν πληθύνῃς οὐκ ἀθῳωθήσῃ καὶ ἐὰν διώκῃς οὐ μὴ καταλάβῃς καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράς
CEI 1974 Sir11,10 Figlio, la tua attività non abbracci troppe cose;
se esageri, non sarai esente da colpa;
anche se corri, non arriverai
e non riuscirai a scampare con la fuga.
AT greco 11,11ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται
CEI 1974 Sir11,11 C`è chi lavora, fatica e si affanna:
eppure resta tanto più indietro.
AT greco 11,12ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,12 C`è chi è debole e ha bisogno di soccorso,
chi è privo di beni e ricco di miseria:
eppure il Signore lo guarda con benevolenza,
lo solleva dalla sua bassezza
AT greco 11,13καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ’ αὐτῷ πολλοί
CEI 1974 Sir11,13 e lo fa stare a testa alta, sì che molti ne sono stupiti.
Tutto è nelle mani di Dio
AT greco 11,14ἀγαθὰ καὶ κακά ζωὴ καὶ θάνατος πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν
CEI 1974 Sir11,14 Bene e male, vita e morte,
povertà e ricchezza, tutto proviene dal Signore.
AT greco 11,15
CEI 1974 Sir11,15 Sapienza, senno e conoscenza della legge
vengono dal Signore;
carità e rettitudine sono dono del Signore.
AT greco 11,16
CEI 1974 Sir11,16 Errore e tenebre sono per gli empi
e il male resta per i malvagi.
AT greco 11,17δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται
CEI 1974 Sir11,17 Il dono del Signore è assicurato ai pii
e il suo favore li rende felici per sempre.
AT greco 11,18ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ καὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,18 C`è chi è ricco a forza di attenzione e di risparmio;
ed ecco la parte della sua ricompensa:
AT greco 11,19ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖται
CEI 1974 Sir mentre dice: "Ho trovato riposo;
ora mi godrò i mieibeni",
non sa quanto tempo ancora trascorrerà;
lascerà tutto ad altri e morirà.
11,19 Cfr. Lc 12, 16-20.
AT greco 11,20στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι
CEI 1974 Sir11,20 Stá fermo al tuo impegno e fanne la tua vita,
invecchia compiendo il tuo lavoro.
AT greco 11,21μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα
CEI 1974 Sir11,21 Non ammirare le opere del peccatore,
confida nel Signore e persevera nella fatica,
perché è facile per il Signore
arricchire un povero all`improvviso.
AT greco 11,22εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,22 La benedizione del Signore è la ricompensa del pio;
in un istante Dio farà sbocciare la sua benedizione.
AT greco 11,23μὴ εἴπῃς τίς ἐστίν μου χρεία καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά
CEI 1974 Sir11,23 Non dire: "Di che cosa ho bisogno
e di quali beni disporrò d`ora innanzi?".
AT greco 11,24μὴ εἴπῃς αὐτάρκη μοί ἐστιν καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι
CEI 1974 Sir11,24 Non dire: "Ho quanto mi occorre;
che cosa potrà ormai capitarmi di male?".
AT greco 11,25ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν
CEI 1974 Sir11,25 Nel tempo della prosperità si dimentica la sventura;
nel tempo della sventura non si ricorda la prosperità.
AT greco 11,26ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,26 E` facile per il Signore nel giorno della morte
rendere all`uomo secondo la sua condotta.
AT greco 11,27κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ
CEI 1974 Sir11,27 L`infelicità di un`ora fa dimenticare il benessere;
alla morte di un uomo si rivelano le sue opere.
AT greco 11,28πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ
CEI 1974 Sir11,28 Prima della fine non chiamare nessuno beato;
un uomo si conosce veramente alla fine.
Prudenza!
AT greco 11,29μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου
CEI 1974 Sir11,29 Non portare in casa qualsiasi persona,
perché sono molte le insidie del fraudolento.
AT greco 11,30πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ οὕτως καρδία ὑπερηφάνου καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν
CEI 1974 Sir11,30 Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo;
come una spia egli attende la tua caduta.
AT greco 11,31τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον
CEI 1974 Sir11,31 Cambiando il bene in male tende insidie,
troverà difetti anche nelle cose migliori.
AT greco 11,32ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει
CEI 1974 Sir11,32 Con una scintilla di fuoco si riempie il braciere,
il peccatore sta in agguato per spargere sangue.
AT greco 11,33πρόσεχε ἀπὸ κακούργου πονηρὰ γὰρ τεκταίνει μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι
CEI 1974 Sir11,33 Guàrdati dal malvagio, poiché egli il male prepara,
che non contamini per sempre anche te.
AT greco 11,34ἐνοίκισον ἀλλότριον καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου
CEI 1974 Sir11,34 Ospita un estraneo, ti metterà sottosopra ogni cosa
e ti renderà estraneo ai tuoi.