Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 11 11,1σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν
Interconfessionale Sir11,1Se un uomo è povero, ma è sapiente,
può tener alta la testa e prendere posto in mezzo ai grandi.
AT greco 11,2μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ
Interconfessionale Sir11,2Non lodare qualcuno solo perché sa presentarsi bene
e non disprezzare chi ha l’aria di un povero diavolo.
AT greco 11,3μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆς
Interconfessionale Sir11,3L’ape è molto piccola, se la paragoni agli uccelli,
ma produce la cosa più dolce.
AT greco 11,4ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποις
Interconfessionale SirNon vantarti per il vestito che porti,
e non crederti chissà chi quando hai successo.
Perché il Signore compie imprese meravigliose
che restano nascoste agli uomini.
Rimandi
11,4 imprese nascoste di Dio Qo 3,11+.
Note al Testo
11,4 Non vantarti… successo: l’ebraico ha: Non deridere chi è malvestito, non prendere in giro chi è in un giorno di amarezza.
AT greco 11,5πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημα
Interconfessionale SirA molti re è rimasta solo la terra per sedersi,
mentre uno sconosciuto ha preso la loro corona.
Rimandi
11,5 situazione rovesciata 10,14+; Qo 4,14; 10,6-7.
AT greco 11,6πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρων
Interconfessionale Sir11,6Molti potenti sono caduti in disgrazia
e uomini famosi in mano ai nemici.
AT greco 11,7πρὶν ἐξετάσῃς μὴ μέμψῃ νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμα
Interconfessionale Sir11,7Informati, prima di criticare,
e rifletti bene, prima di far rimproveri.
AT greco 11,8πρὶν ἢ ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου
Interconfessionale SirPrima di rispondere, ascolta attentamente,
e non interrompere chi sta parlando.
Rimandi
11,8 Prima di rispondere ascolta Prv 18,13.
AT greco 11,9περὶ πράγματος οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε
Interconfessionale Sir11,9Non litigare per cose che non ti riguardano
e non intrometterti nelle discussioni dei prepotenti.
AT greco 11,10τέκνον μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου ἐὰν πληθύνῃς οὐκ ἀθῳωθήσῃ καὶ ἐὰν διώκῃς οὐ μὴ καταλάβῃς καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράς
Interconfessionale SirFiglio mio, non occuparti di troppe cose,
perché chi esagera non conclude niente;
e anche se corre non arriverà mai,
e se scappa non troverà scampo.
Rimandi
11,10 non occuparti di troppe cose 38,24-34; Lc 10,41-42.
Note al Testo
11,10 anche se corre… scampo: la seconda parte del v. 10 nel testo ebraico di due manoscritti (e anche nell’antica versione siriaca) dice così: Figlio mio, se non corri non arriverai alla mèta; se non cerchi non troverai.
AT greco 11,11ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖται
Interconfessionale SirUno può darsi da fare, faticare, affrettarsi,
e poi trovarsi più indietro di prima.
Rimandi
11,11 fatica e fretta inutili Sal 127,1-2; Prv 21,5; cfr. Prv 11,24.
AT greco 11,12ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦ
Interconfessionale Sir11,12Un altro invece è lento e ha bisogno di aiuto,
è senza forza e privo di risorse:
ebbene, il Signore lo guarda con simpatia,
e lo toglie dalla miseria;
AT greco 11,13καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ’ αὐτῷ πολλοί
Interconfessionale Sir11,13lo fa andare a testa alta
con grande sorpresa di tutti.

AT greco 11,14ἀγαθὰ καὶ κακά ζωὴ καὶ θάνατος πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίν
Interconfessionale SirBene e male, vita e morte,
povertà e ricchezza, vengono dal Signore.
Rimandi
11,14 tutto viene dal Signore Is 45,7; Gb 1,21; 2,10.
AT greco 11,15
Interconfessionale Sir11,15Anche la sapienza e la scienza, la conoscenza della Legge
e l’amore e una vita spesa bene sono doni del Signore.
AT greco 11,16
Interconfessionale Sir11,16Il peccatore cresce nell’oscurità e nell’inganno
e chi si compiace del male invecchierà in sua compagnia.
AT greco 11,17δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται
Interconfessionale Sir11,17I suoi doni Dio li dà a quelli che lo amano
e non fa loro mancare mai il suo favore.
AT greco 11,18ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ καὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale SirUno può diventare ricco a forza di economie e risparmi,
ma che cosa ci guadagna?
Rimandi
11,18-19 sforzi inutili Qo 2,22+; Lc 12,16-21.
AT greco 11,19ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖται
Interconfessionale SirMagari pensa: «Finalmente posso riposarmi
e godermi quello che ho messo da parte»,
ma non sa quanto tempo gli resta,
prima di morire e lasciare tutto ad altri.
Rimandi
11,19 lascerà tutto ad altri 14,4; Sal 49,17-18; Gb 27,16-23; Prv 13,22; Qo 6,2+; 1 Tm 6,7.
AT greco 11,20στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι
Interconfessionale Sir11,20Mantieni i tuoi impegni e non trascurarli mai,
vivi nel tuo lavoro fino alla vecchiaia.
AT greco 11,21μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα
Interconfessionale SirNon invidiare il successo dei cattivi,
fidati del Signore e continua nel tuo lavoro
perché è facile per il Signore
arricchire un povero anche all’improvviso.
Rimandi
11,21 Non invidiare il successo dei cattivi 9,11; Sal 37,1-2; Prv 3,31+. — fidati del Signore 2,6+.
AT greco 11,22εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir11,22Il Signore ricompensa quelli che lo amano,
e in un istante egli fa sbocciare i suoi doni.
AT greco 11,23μὴ εἴπῃς τίς ἐστίν μου χρεία καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά
Interconfessionale SirNon dire: «Di che cosa ho bisogno?
Che cosa posso aspettarmi ancora?
Rimandi
11,23-24 Di che cosa ho bisogno? Mt 6,25-26.
AT greco 11,24μὴ εἴπῃς αὐτάρκη μοί ἐστιν καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαι
Interconfessionale SirOrmai sono al sicuro.
Che cosa potrà andarmi male?».
Rimandi
11,24 Ormai sono al sicuro 5,1+.
AT greco 11,25ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν
Interconfessionale SirQuando le cose vanno a gonfie vele, si dimenticano le disgrazie,
e quando si sta male non ci si ricorda dei tempi felici.
Rimandi
11,25 si dimenticano 18,25.
AT greco 11,26ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
Interconfessionale SirPer il Signore è facile, al momento della morte,
dare a ognuno quello che si merita.
Rimandi
11,26 dare a ognuno quello che si merita 5,3-7; 12,2; 16,1-23; 17,23; 41,9-10; Prv 24,12+.
AT greco 11,27κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦ
Interconfessionale Sir11,27La disgrazia di un’ora fa dimenticare ogni bel ricordo;
ma è la morte che fa vedere quello che un uomo ha costruito.
AT greco 11,28πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ
Interconfessionale SirNon dichiarare felice un uomo prima che sia morto,
perché è soltanto alla morte che si conoscono le persone.
Note al Testo
11,28 perché… persone: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: è soltanto nei figli che si conosce una persona.
AT greco 11,29μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου
Interconfessionale Sir11,29Non invitare a casa il primo che incontri,
perché il mondo è pieno di furbi.
AT greco 11,30πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ οὕτως καρδία ὑπερηφάνου καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσιν
Interconfessionale SirIl cuore del superbo è come un uccello di richiamo in una gabbia:
ti inganna e così ti adesca,
e aspetta solo di farti cadere.
Note al Testo
11,30 L’uccello di richiamo in una gabbia: attira gli altri uccelli, che si fanno catturare. Il cuore del superbo fa cadere gli altri nella trappola del peccato.
AT greco 11,31τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον
Interconfessionale Sir11,31Egli tende agguati e cambia il bene in male,
trova da ridire anche sulle cose migliori.
AT greco 11,32ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει
Interconfessionale SirDa una scintilla può venire un incendio
e dalle trame di una canaglia spargimento di sangue.
Rimandi
11,32 spargimento di sangue Prv 1,11.
AT greco 11,33πρόσεχε ἀπὸ κακούργου πονηρὰ γὰρ τεκταίνει μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι
Interconfessionale SirStai lontano dal farabutto perché complotta a tuo danno,
e rovinerà per sempre il tuo buon nome.
Rimandi
11,33 Stai lontano dal farabutto Prv 1,10-16.
AT greco 11,34ἐνοίκισον ἀλλότριον καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου
Interconfessionale Sir11,34Se apri la tua casa a un estraneo,
guarda che può mettertela sottosopra,
e alla fine sarai un estraneo a casa tua.