Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 12 12,1ἐὰν εὖ ποιῇς γνῶθι τίνι ποιεῖς καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου
Interconfessionale SirSe vuoi fare il bene, bada a chi lo fai,
e troverai gratitudine per quel che hai fatto.
Rimandi
12,1 bada a chi fai il bene cfr. Mt 5,43-48 par.; Lc 14,12-14.
AT greco 12,2εὖ ποίησον εὐσεβεῖ καὶ εὑρήσεις ἀνταπόδομα καὶ εἰ μὴ παρ’ αὐτοῦ ἀλλὰ παρὰ τοῦ ὑψίστου
Interconfessionale SirFai del bene a chi ama Dio; se non da lui,
sarai ricompensato certamente dall’Altissimo.
Rimandi
12,2 sarai ricompensato dall’Altissimo 7,32; Dt 14,29.
AT greco 12,3οὐκ ἔσται ἀγαθὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς κακὰ καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ
Interconfessionale SirNon sarà mai felice
chi si ostina nel male e chi non dà niente agli altri.
Note al Testo
12,3 Il testo ebraico dice: Non c’è profitto a far del bene al malvagio; non è nemmeno un’opera buona.
AT greco 12,4δὸς τῷ εὐσεβεῖ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
Interconfessionale Sir12,4Dai del tuo a chi ama Dio,
ma non aiutare mai il peccatore.
AT greco 12,5εὖ ποίησον ταπεινῷ καὶ μὴ δῷς ἀσεβεῖ ἐμπόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ καὶ μὴ δῷς αὐτῷ ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ διπλάσια γὰρ κακὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς οἷς ἂν ποιήσῃς αὐτῷ
Interconfessionale SirFai del bene al povero,
ma non a chi rifiuta il Signore:
negagli anche un pezzo di pane, non darglielo,
egli potrebbe servirsi dei tuoi doni per dominarti,
e così il danno per te sarebbe doppio,
in cambio del bene che gli hai fatto.
Note al Testo
12,5 negagli… dominarti: l’ebraico ha: non fornirgli armi da guerra, perché non le utilizzi contro di te.
AT greco 12,6ὅτι καὶ ὁ ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐκδίκησιν
Interconfessionale Sir12,6Anche l’Altissimo detesta chi lo rifiuta,
e ai cattivi darà quel che si meritano,
li custodisce fino al giorno della punizione.
AT greco 12,7δὸς τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ
Interconfessionale Sir12,7Perciò dona le tue cose solo a chi è buono
e non aiutare mai chi si rifiuta di riconoscere Dio.
AT greco 12,8οὐκ ἐκδικηθήσεται ἐν ἀγαθοῖς ὁ φίλος καὶ οὐ κρυβήσεται ἐν κακοῖς ὁ ἐχθρός
Interconfessionale SirQuando tutto va bene, non puoi sapere se uno è tuo amico;
quando invece va male, chi ti è nemico non si nasconde più.
Rimandi
12,8 vero amico 6,5-17; 37,1-6; Prv 17,17. — amico nel successo Prv 19,4.
Note al Testo
12,8 Quando tutto… amico: così secondo l’ebraico; il testo greco è per noi oscuro.
AT greco 12,9ἐν ἀγαθοῖς ἀνδρὸς οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ἐν λύπῃ καὶ ἐν τοῖς κακοῖς αὐτοῦ καὶ ὁ φίλος διαχωρισθήσεται
Interconfessionale Sir12,9Quando un uomo ha successo i suoi nemici se ne rattristano,
ma quando è in difficoltà, anche l’amico si allontana da lui.
AT greco 12,10μὴ πιστεύσῃς τῷ ἐχθρῷ σου εἰς τὸν αἰῶνα ὡς γὰρ ὁ χαλκὸς ἰοῦται οὕτως ἡ πονηρία αὐτοῦ
Interconfessionale SirNon fidarti mai del tuo nemico
perché la sua cattiveria è pronta ad attaccarti di nascosto
come la ruggine attacca il metallo.
Rimandi
12,10 Non fidarti del nemico Prv 26,24-26.
Note al Testo
12,10 Come la ruggine finisce sempre per attaccare il metallo, così la cattiveria si manifesterà.
AT greco 12,11καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ καὶ πορεύηται συγκεκυφώς ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου καὶ φύλαξαι ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἔσῃ αὐτῷ ὡς ἐκμεμαχὼς ἔσοπτρον καὶ γνώσῃ ὅτι οὐκ εἰς τέλος κατίωσεν
Interconfessionale SirAnche se cammina umilmente a capo chino,
sta’ attento e sii pronto a difenderti;
tratta con lui come chi pulisce uno specchio,
e ti accorgerai che la sua ruggine non durerà a lungo.
Note al Testo
12,11 tratta con lui… a lungo: l’ebraico ha: tratta con lui come con chi svela un segreto, ed egli non potrà nuocerti; pensa quali sono gli effetti della gelosia.
AT greco 12,12μὴ στήσῃς αὐτὸν παρὰ σεαυτῷ μὴ ἀνατρέψας σε στῇ ἐπὶ τὸν τόπον σου μὴ καθίσῃς αὐτὸν ἐκ δεξιῶν σου μήποτε ζητήσῃ τὴν καθέδραν σου καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐπιγνώσῃ τοὺς λόγους μου καὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων μου κατανυγήσῃ
Interconfessionale Sir12,12Se lo tieni al tuo fianco,
ti butta giù per rubarti il posto;
se lo fai sedere accanto a te,
cercherà di occupare la tua poltrona.
Capiresti allora come erano giusti i miei consigli
e non ti resterebbe che rimpiangere di non avermi creduto.
AT greco 12,13τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηκτον καὶ πάντας τοὺς προσάγοντας θηρίοις
Interconfessionale Sir12,13Nessuno ha compassione di un incantatore morso da un serpente,
o di uno che si è avvicinato alle bestie feroci.
AT greco 12,14οὕτως τὸν προσπορευόμενον ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ καὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ
Interconfessionale Sir12,14Lo stesso capiterà a te se frequenti cattive compagnie
e ti lasci coinvolgere nelle loro bravate.
AT greco 12,15ὥραν μετὰ σοῦ διαμενεῖ καὶ ἐὰν ἐκκλίνῃς οὐ μὴ καρτερήσῃ
Interconfessionale Sir12,15Loro ti resteranno amici solo per il momento,
ma se ti succede di cadere non li vedi più.
AT greco 12,16καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυκανεῖ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ βουλεύσεται ἀνατρέψαι σε εἰς βόθρον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ δακρύσει ὁ ἐχθρός καὶ ἐὰν εὕρῃ καιρόν οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ’ αἵματος
Interconfessionale SirIl tuo nemico, anche se ha parole lusinghiere,
di fatto cerca di spingerti in una fossa.
Egli può avere le lacrime agli occhi,
ma se gli dai l’occasione ti uccide a tradimento.
Rimandi
12,16 parole lusinghiere 27,23; Ger 9,7; Prv 26,25.
Note al Testo
12,16 ti uccide a tradimento: altri: non si sazierà del tuo sangue.
AT greco 12,17κακὰ ἐὰν ὑπαντήσῃ σοι εὑρήσεις αὐτὸν πρότερον ἐκεῖ σου καὶ ὡς βοηθῶν ὑποσχάσει πτέρναν σου
Interconfessionale Sir12,17Se ti arriva una disgrazia, sarà il primo ad accorrere,
ma poi, fingendo di aiutarti, ti farà lo sgambetto,
AT greco 12,18τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει καὶ ἐπικροτήσει ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ πολλὰ διαψιθυρίσει καὶ ἀλλοιώσει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
Interconfessionale Sirscuoterà la testa, batterà le mani, riderà di te,
ne dirà di tutti i colori sul tuo conto
e allora tu scoprirai tutta la sua ipocrisia.
Rimandi
12,18 scuoterà la testa 13,7; Ger 18,16; Sal 22,8+. — batter le mani Ez 25,6; Na 3,19.